Personvernerklæring - Emneplanlegging på nett


Personvernerklæring for EpN – emneplanlegging på nett

1) Kort om EpN

EpN er en webapplikasjon som gjør det mulig å redigere emner som skal tilbys, både med tanke på når emnet skal tilbys, men også informasjon om selve emnet. Institusjonene kan selv styre prosessen ved å bestemme hvem som skal kunne redigere hva og når det skal være mulig å redigere.

2) Om denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Universitetet i Stavanger håndterer dine personopplysninger i EpN. Formålet med denne personvernerklæringen er å informere deg om hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte.

3) Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson, jf. GDPR artikkel 4 nr. 1. Det avgjørende for om en opplysning er en personopplysning er om opplysningene kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Opplysninger som alene ikke kan knyttes til en enkeltperson, kan i tilfeller hvor de forekommer sammen med andre data utgjøre en personopplysning hvis de indirekte identifiserer en person.

4) Formålet med behandling av personopplysninger i EpN

Formål

Formålet med behandling av personopplysninger i EpN er å gi deg som bruker riktige tilganger på emner og på studieprogram, slik at samhandling i forbindelse med revideringsprosessen av emner og studieprogram blir mulig.

Rettslig grunnlag

Personopplysningsloven og forskrift om personopplysninger gjelder for EpN. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger i EpN er regulert i avtale mellom deg som ansatt og din arbeidsgiver.

5) Hvilke personopplysninger blir behandlet i EpN og hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Det finnes ingen sensitive personopplysninger i EpN.

 

Når du logger deg på i EpN lagrer vi ditt navn, ditt fødselsnummer (11 siffer), din IP-adresse, din arbeidstilknytning og kontaktinformasjon (foretrukket e-postadresse), samt roller og status for din rolle. Disse personopplysningene slettes kun dersom de er uriktige.

Personopplysningene dine som vises i EpN blir hentet direkte fra databasen til universitetet/høgskolen du jobber ved.

Vi lagrer også informasjon om hvilke handlinger du utfører i EpN. Denne informasjonen slettes etter 6 måneder.

6) Automatisk saksbehandling

Personopplysningene dine vil ikke være gjenstand for automatisert saksbehandling eller profilering.

7) Utlevering av dine personopplysninger til andre

Utlevering eller eksport av data defineres som enhver avgivelse av data foruten til eget system/behandling eller til den registrerte selv eller noen som mottar data på dennes vegne. Universitetet i Stavanger kan utlevere eller eksportere data som inneholder personopplysninger til andre systemer, det vil si ekstern databehandler i de tilfellene der det anses som nødvendig for å oppnå formålet med EpN.

Dine personopplysninger blir ikke utlevert til land utenfor EU/EØS, eller noen internasjonale organisasjoner.

Dine personopplysninger kan bli utlevert til følgende parter/virksomheter:

1)    Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
EpN utvikles av Unit. Ansatte ved Unit som har behov for det i sin jobb vil ha tilgang til dine personopplysninger. Dette for å kunne utføre brukerstøtte og eventuell feilretting i tjenesten.

2)    Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT), ved Universitetet i Oslo (UiO)
EpN driftes av USIT ved UiO. Ansatte ved USIT som har behov for det i sin jobb vil ha tilgang til dine personopplysninger. Dette for å kunne utføre brukerstøtte og eventuell feilretting i tjenesten.

3)    UNINETT AS
Når du logger inn i EpN benytter du innloggingsløsningen FEIDE. FEIDE utvikles og leveres av UNINETT AS. Ansatte ved UNINETT AS som har behov for det i sin jobb vil ha tilgang til ditt FEIDE-navn og IP-adresse. Dette for å kunne utføre brukerstøtte og eventuell feilretting i tjenesten. Etter seks måneder slettes dine personopplysninger hos FEIDE.

4)    Andre ansatte ved din institusjon
For å tilrettelegge for samhandling i forbindelse med revideringsprosessen i EpN, vil andre ansatte i noen tilfeller kunne se personopplysninger om deg. Innloggede brukere i EpN kan få se ditt navn og brukernavn, samt beskrivelse av handlinger utført av deg knyttet til emner du har utført handlinger på. Personer med EpN-admin-rolle kan i tillegg få se din e-postadresse.

8) Sikkerheten rundt dine personopplysninger

Universitetet i Stavanger gjennomfører regelmessig risiko- og sårbarhetsanalyse for å sikre dine personopplysninger i EpN. I tillegg er det iverksatt sikkerhetstiltak, slik som tilgangskontroller, for å forhindre at flere ansatte enn nødvendig får tilgang på dine personopplysninger.

9) Dine rettigheter
Rett til informasjon og innsyn

Du har krav på å få informasjon om hvordan Universitetet i Stavanger behandler dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen er ment å inneholde den informasjonen du har rett til å få.

Du har også rett til å se/få innsyn i alle personopplysninger som er registrert om deg ved Universitetet i Stavanger. Du har også rett til å få utlevert en kopi av personopplysninger om deg, dersom du ønsker det.

Rett til korrigering
Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg korrigert. Du har også rett til å få ufullstendige personopplysninger om deg supplert. Dersom du mener vi har registrert feil eller mangelfulle personopplysninger om deg, ber vi deg om å ta kontakt med oss. Det er viktig at du begrunner og evt. dokumenterer hvorfor du mener personopplysningene er feil eller mangelfulle.

Rett til å begrense behandlingen
I enkelte tilfeller kan du har rett til å kreve behandlingen av dine personopplysninger blir begrenset. Begrensning av personopplysninger vil si at personopplysningene fortsatt blir lagret, men at mulighetene for videre behandling blir begrensede.

Dersom du mener at personopplysningene er feil eller mangelfulle, eller har fremmet en innsigelse mot behandlingen (se mer om dette under), har du rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger midlertidig blir begrenset. Det vil si at behandlingen blir begrenset inntil vi evt. har rettet dine personopplysninger, eller har fått vurdert om innsigelsen din er berettiget.

I andre tilfeller kan du også kreve en mer permanent begrensning av dine personopplysninger. For å ha rett til å kreve begrensning av dine personopplysninger, må vilkårene i personopplysningsloven og GDPR artikkel 18 være oppfylte. Dersom vi mottar en henvendelse fra deg om begrensning av personopplysninger, vil vi vurdere om lovens vilkår er oppfylte.

Rett til sletting
I noen tilfeller har du rett til å kreve at vi sletter personopplysninger om deg. Retten til sletting er ikke en ubetinget rett, og hvorvidt du har rett til sletting må vurderes i lys av gjeldende lover om personvern, det vil si personopplysningsloven og GDPR. Dersom du ønsker å få slettet dine personopplysninger, ber vi deg om å ta kontakt med oss. Det er viktig at du begrunner hvorfor du ønsker at personopplysningene blir slettet, og om mulig også opplyser hvilke personopplysninger du ønsker å få slettet. Vi vil da vurdere om vilkårene for å kreve sletting i loven er oppfylt. Vær oppmerksom på at lovverket i enkelte tilfeller gir oss anledning til å gjøre unntak fra retten til sletting. For eksempel vil dette være tilfelle når vi er nødt til å lagre personopplysningene for å oppfylle en oppgave vi er pålagt etter universitets- og høyskoleloven, eller for å ivareta viktige samfunnsinteresser som arkivering, forskning og statistikk.

Rett til å fremme innsigelse
Du kan ha rett til å fremme en innsigelse mot behandlingen, det vil si protestere mot behandlingen, dersom du har et særskilt behov for å få stanset behandlingen. F.eks. hvis du har et beskyttelsesbehov, fortrolig adresse, eller lignende. Innsigelsesretten er ikke en ubetinget rett, og den avhenger av hva som er det rettslige grunnlaget for behandlingen, og om du har et særskilt behov. Vilkårene går frem av GDPR artikkel 21. Hvis du fremmer en innsigelse mot behandlingen, vil vi vurdere om vilkårene for å fremme en innsigelse er oppfylt. Dersom vi kommer til at du har rett til å protestere mot behandlingen, og at innsigelsen er berettiget, vil vi stanse behandlingen og du vil også kunne kreve sletting av opplysningene. Vær oppmerksom på at vi i enkelte tilfeller likevel kan gjøre unntak fra sletting, f.eks. hvis vi er nødt til å lagre personopplysningene for å oppfylle en oppgave vi er pålagt etter universitets- og høyskoleloven, eller for å ivareta viktige samfunnsinteresser.

Rett til å klage over behandlingen
Dersom du mener vi ikke har behandlet personopplysningene på en korrekt og lovlig måte, eller hvis du mener at vi ikke har klart å oppfylle dine rettigheter, har du mulighet til å klage over behandlingen. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte oss under pkt. 10.

Dersom vi ikke tar klagen din til følge, har du mulighet til å fremme klagen for Datatilsynet. Datatilsynet er ansvarlig for å kontrollere at norske virksomheter overholder bestemmelsene i personopplysningsloven og GDPR, ved behandling av personopplysninger.

10) Kontakt
Behandlingsansvarlig
Universitetet i Stavanger er behandlingsansvarlig for personopplysninger i EpN, jf. GDPR artikkel 4 nr. 7.

Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter som er omtalt i punkt 9 ovenfor, kan du ta kontakt på behandlingsansvarlig@uis.no. Vi vil behandle din henvendelse uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Personvernombud

Universitetet i Stavanger har et personvernombud som skal ivareta personverninteressene til både studenter og ansatte ved Universitetet i Stavanger. Personvernombud for administrative behandlinger av personopplysninger ved Universitetet i Stavanger kan nås via e-post: personvernombud@uis.no

Tjenesteleverandør

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning er tjenesteleverandør av EpN. Det vil si at Unit utvikler og forvalter EpN og at Unit har det daglige ansvaret for driften av EpN. Gjennom dette arbeidet har utvalgte personer ved Unit tilgang til alle personopplysninger som er registrert i EpN.

 

Kontaktinformasjon til Unit: fs-sekretariat@fsat.noSist oppdatert av Sara Mauland (28.06.2018)

Skriv ut artikkel print symbol