Marie Sklodowska Curie Actions


MSCA Actions er EUs forskningsstipender for internasjonal mobilitet, og inngår i forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont2020.

Marie Sklodowska- Curie Actions (MSCA) er lønns- og mobilitetsmidler for mobile forskere, kort fortalt. Men for enkeltforskere kan MSCA innebære mye mer. Ny kunnskap, nettverk, opplevelser og kvalitetsheving. For forskningsinstitusjoner og bedrifter bør bruk av MSCA være et strategisk grep for å koble sine gode miljøer på kunnskapsutviklingen ute i verden.

Marie Sklodowska- Curie Actions i Horisont 2020 består av følgende ordninger:

Budsjettet for hele programperioden 2014-2020 utgjør 6,15 milliarder euro. MSCA vil ha årlige utlysninger med én søknadsfrist for hver ordning. MSCA er åpen for alle fagfelt, og er bottom-up.


Innovative Training Networks (ITN):

ITN er nettverkstiltak der det søkes om midler til strukturert forskerutdanning, enten i form av multipartnernettverk, fellesgrads doktorprogrammer eller nærings-PhD:

European Training Networks (ETN): Multipartnernettverk med seks til ti partnere som bedriver strukturert forskerutdanning innen et gitt tema.European Joint Doctorates (EJD): For konsortier med minst tre institusjoner som har innovative doktorgradsprogram med felles- eller dobbeltgrad som mål for kandidatene.European Industrial Doctorates (EID): En europeisk nærings-PhD der to eller flere institusjoner i minst to forskjellige land, minst én bedrift og en doktorgradsgivende institusjon, samarbeider om doktorgradsutdanningen for en eller opp til fem kandidater.

Midlene fra ITN er til lønnskostnader for phd-kandidatene. Dessuten vil man få midler til nettverksdrift, sommerskoler, workshops og lignende. Det gis støtte begrenset oppad til 540 forskermånedsverk, og opp til 180 forskermånedsverk for EID med bare to partnere. Støtten til kandidatene kan være av 3-36 måneders varighet, prosjektene i seg selv opp til 48 måneder.

Unge forskerstudenter kan søke om utenlandsopphold direkte fra ITN-nettverk gjennom stillinger på EURAXESS.


Research and Innovation Staff Exchange (RISE):

RISE skal stimulere til internasjonal og intersektoriell medarbeiderutveksling mellom forsknings- og innovasjonsinstitusjoner. På denne måten vil man øke kunnskapsoverføringen for økt og utviklet forsknings- og innovasjonssamarbeid.
RISE kan gi midler til prosjekter som bidrar til:

Utveksling av forsknings- og innovasjonsmedarbeidere på alle erfaringsnivåer mellom sektorer i EuropaUtveksling av forsknings- og innovasjonsmedarbeidere på alle erfaringsnivåer mellom institusjoner i Europa og institusjoner i land utenfor Europa ("third countries"). Utvekslingen kan foregå både over sektorgrensene og innenfor.

Midlene fra RISE er faste summer til gjennomføring av mobiliteten. I medarbeiderbegrepet er også administrative, ledelses- og tekniske stillinger innbefattet, foruten rene forskerstillinger.


Individual Fellowships (IF):

IF er lønnsmidler for individuelle forskere som enten innehar en dr.grad eller mer enn fire års fulltids forskningserfaring ved aktuell søknadsfrist. Målet for ordningen er å tilby forskningsopphold der forskeren kan utvikle og mangfoldiggjøre sin kompetanse og ferdigheter gjennom internasjonal og intersektoriell mobilitet.
Individuelle forskere på postdok-nivå eller tilsvarende, søker i samarbeid med en vertsinstitusjon til EU, og kan også legge inn et kortere utvekslingsopphold til en annen institusjon, helst i en annen sektor. De som søker om et opphold utenfor Europa, vil få midler også til en obligatorisk 12 måneders returfase i Europa. Individual Fellowships kan ha en varighet på 12-24 måneder (foruten returfase på Global Fellowships).
Forskningsinstitusjoner og bedrifter kan anvende IF for å rekruttere lovende forskere fra resten av verden for opphold i Norge.
Individuelle forskere bør også være oppmerksom på muligheten for å søke Marie Curie stipendmidler i landene i Europa, fra programmer som er samfinansierte under COFUND-ordningen. Slike stipender utlyses via EURAXESS.


Hvordan søke?

MSCA har årlige utlysninger på Participant Portal. Søkere oppfordres til å kontakte National Contact Points i god tid før søknadsfrist, noe som især gjelder søkere til individuelle stipender. NCP arrangerer kurs og workshops, og kan gi råd både om søknadsprosess, prosjektgjennomføring, og om PES og potensiell samfinansiering.


Sist oppdatert av Trym Holbek (04.11.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Marie Curie Actions

Kontaktpersoner i Forsknings- og Innovasjonsavdelingen:

Kyrre Aas, seniorrådgiver
Tel. 51 83 30 36

Karelle Ingrid Gilbert-Soni, rådgiver
Tel. 51 83 42 97