Avtaler i Erasmus+


Avtaler i Erasmus+ inngås med samarbeidspartnere for å realisere mobilitet av studenter og ansatte. Erasmus+ avtalene som inngås har en faglig forankring hos det enkelte institutt og Internasjonalt kontor er saksbehandlende instans.

Innledning
Ett av grunnvilkårene i Erasmus+ at mobilitet skal foregå i regi av institusjonelle samarbeidsavtaler, til vanlig kalt Erasmus+ avtaler. Unntakene er ansattmobilitet utover utdanningsinstitusjoner og studenter som deltar i praksismobilitet. Erasmus+ avtalene regulerer målgruppe, vilkår og praktiske forhold knyttet til godkjenning, bolig, studentservice og andre relevante forhold.

Organisering ved UiS
Ved UiS er det Internasjonalt kontor som koordinerer arbeidet med Erasmus+. Institusjonskoordinator Hege Rosså er ansvarlig for oppfølging på institusjonelt nivå, blant annet gjennom årlig søknad om mobilitetsstipender og rapportering. Fakultetskoordinatorene i kontoret forvalter de enkelte Erasmus+ avtalene for hvert sitt fakultet. Fagmiljøer som vurderer samarbeid med partnere i Europa må kontakte sin fakultetskoordinator for bistand til avtalearbeidet.

Ved hvert institutt er faglige koordinatorer oppnevnt for å etablere nye avtaler og vedlikeholde eksisterende avtaler. Disse koordinerer den akademiske kontakten mellom institusjonene i avtalene, mens fakultetskoordinatorene administrerer dokumentene og gir råd om bruk av avtalene.

Valg av samarbeidspartnere
Erasmus+ skiller mellom to typer land: Programland og Partnerland. Alle typer mobilitet kan finne sted mellom institusjoner i programland, mens enkelte aktiviteter og enkelte landkategorier blant partnerlandene er unntatt. Spør din fakultetskoordinator for mer informasjon om hva som er gjeldende regler for inngåelse av avtaler.

Fagmiljø som ønsker å lage Erasmusavtaler bes vurdere de rådende akademiske og praktiske forhold ved samarbeidsinstitusjonen før ma inngår avtale. Avtalemalene og Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) gir informasjon om hva man forplikter seg til ved deltakelse i mobilitetsaktiviteter.

 

 


Sist oppdatert av Hege Rosså (25.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol