Organisering av innkjøpsaktivitetene


Mål for innkjøpspolitikken ved UiS
Universitetets innkjøpspolitikk har som mål å skaffe varer/tjenester som er økonomisk mest fordelaktige for UiS for å sikre mest mulig effektiv ressursbruk av tildelte midler og bidra til økt verdiskapning i samfunnet. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er regelverket for offentlige anskaffelser.

Videre er det et mål å frigi menneskelige og økonomiske ressurser som i størst mulig grad må komme den faglige primærvirksomheten - forskning og undervisning - til gode.

UiS skal jobbe for at brukerens behov blir dekket på en mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte, slik at brukeren får den 'riktige' vare eller tjeneste ut ifra en totalvurdering av forhåndsdefinerte kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier.

Sentral innkjøpsfunksjon
Sentral innkjøpsfunksjon ved Universitetet i Stavanger ledes av innkjøpssjef Espen Haavardsholm.

Innkjøpssjefen skal bidra med koordinering av samlet innkjøp for hele universitetet, utarbeidelse av felles maler for anbudsdokumenter og avtaler, informasjon, rådgivning, kompetanseoverføring/opplæring, praktisk hjelp samt oppfølging og kontroll i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser. Videre har innkjøpssjefen ansvar for web-sidene vedrørende innkjøpsvirksomheten.

Funksjonen er lagt til avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring og rapporterer til leder for prosjekt, innkjøp og teknologiutvikling.

Desentral innkjøpsfunksjon
Organiseringen av anskaffelser ved universitetet er bygget på prinsippet om desentralisert utøvelse og utførelse. Myndighet til å anskaffe varer og tjenester følger og reguleres normalt av delegering av budsjettmyndighet ut til fakultetene og de øvrige enheter.

Hvert fakultet/enhet har oppnevnt en innkjøpskoordinator. Denne skal fungere som et mellomledd mellom sentral og desentral innkjøpsfunksjon. Innkjøpskoordinator har innkjøpskompetanse og skal ha ansvar for koordinering av innkjøpsvirksomheten på budsjettenheten. Vedkommende har det operative ansvar for at regelverket blir fulgt i innkjøpssammenheng og kvalitetssikrer at foreskrevne prosedyrer og rutiner blir fulgt ved anskaffelser i enheten.Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (17.11.2007)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker
DOFFIN - Database for offentlige innkjøp i Norge
Norsk lysingsblad
TED (Tenders electronic daily) - Databasen for EØS/EU-anbud
ESA - EFTAs Surveillance Authority
KOFA - Klagenemda for offentlige anskaffelser