KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser


KOFA, Klagenemnda for offentlige anskaffelser, ble etablert ved forskrift av 15.11.2002 med virkning fra 1.1.2003. Bakgrunnen for etableringen var et ønske fra Storting og regjering om å effektivisere regelverket for offentlige anskaffelser.

Det var også et ønske om å forenkle leverandørenes klageadgang og at klagenemndas virksomhet bidrar til økt kompetanse og rettsavklaringer på området for offentlige anskaffelser. Klagenemndas virksomhet ventes å få stor betydning i arbeidet for å sikre effektiv ressursbruk gjennom reell konkurranse om offentlige oppdrag.

Klagenemnda er gitt kompetanse til å avgi uttalelse i enkeltsaker, og det er forutsatt at uttalelsen skal være rådgivende. I praksis vil imidlertid uttalelsen normalt bli lagt til grunn av partene. Uttalelsen blir da rådgivende i den forstand at det vil være opp til partene selv å komme til enighet om hvilke konsekvenser uttalelsen skal få.

Klagenemnda er også gitt kompetanse til å be om å få opplyst hva som vil bli gjort for å rette feil som er begått, eventuelt hva som vil bli gjort for å unngå tilsvarende feil i fremtiden.

Mer informasjon om KOFA finner du her.

Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (17.11.2007)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker
DOFFIN - Database for offentlige innkjøp i Norge
Norsk lysingsblad
TED (Tenders electronic daily) - Databasen for EØS/EU-anbud
ESA - EFTAs Surveillance Authority
KOFA - Klagenemda for offentlige anskaffelser
Nyttige lenker
DOFFIN - Database for offentlige innkjøp i Norge
Norsk lysingsblad
TED (Tenders electronic daily) - Databasen for EØS/EU-anbud
ESA - EFTAs Surveillance Authority
KOFA - Klagenemda for offentlige anskaffelser