Miljøkrav til universitetets leverandører


UiS ønsker å medvirke til en bærekraftig utvikling, noe som bl.a. oppnås gjennom miljøeffektive innkjøp. Miljøeffektive innkjøp dreier seg om å maksimere verdiskapningen, samtidig som miljøbelastningen fra varen eller tjenesten minimeres. UiS stiller derfor visse miljøkrav til sine leverandører.

Minstekravene som er inkludert i universitetets standard forespørsels- og avtaledokumenter er som følger:

Miljø Ta tilbørlig hensyn til miljøet. Beskrivelse av bedriftens miljøprofil. Medlemsbevis i Materialretur, ev. kontrollmedlemsbevis eller dokumentasjon på tilslutning i tilsvarende ordninger.*)

*)
Av miljøhensyn stilles det krav om at leverandøren senest ved kontraktsinngåelsen er tilknyttet en godkjent ordning for innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall, og eventuelt har kontrollert at underleverandørene er tilknyttet et slikt system, og at tilknytningen til ordningen opprettholdes i hele kontraktsperioden. Med godkjent ordning menes ordning hvor det innsamlede og gjenvunne emballasjeavfall blir registrert av Statens Forurensningstilsyn. Nærmere opplysninger vedrørende næringslivets innsamlings- og gjenvinningsordninger kan fås ved henvendelse til Materialretur AS. Tlf. 22 12 15 00, eller www.materialretur.no.

Universitetets målsetting er følgende:
1. Alltid vurdere alternative løsninger og unngå nyanskaffelser hvis dette er mulig
2. Identifisere og verifisere det faktiske behovet i et samarbeid mellom innkjøper og brukere ("brukerprinsippet")
3. Som en del av behovsverifiseringen, alltid legge et helhetssyn til grunn på tvers av avdelinger/enheter og over tid for å unngå suboptimalisering
4. Benytte objektive og ytelsesspesifiserte spørsmål som avdekker produktets/tjenestens kvalitet- og miljøprofil slik at konkurransen i markedet utnyttes, miljø gjøres til et fornuftig konkurranseparameter og de beste anskaffelsene oppnås
5. Følge opp kontrakt/leveranse via drift frem til utrangering

Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (17.11.2007)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker
DOFFIN - Database for offentlige innkjøp i Norge
Norsk lysingsblad
TED (Tenders electronic daily) - Databasen for EØS/EU-anbud
ESA - EFTAs Surveillance Authority
KOFA - Klagenemda for offentlige anskaffelser
Nyttige lenker
DOFFIN - Database for offentlige innkjøp i Norge
Norsk lysingsblad
TED (Tenders electronic daily) - Databasen for EØS/EU-anbud
ESA - EFTAs Surveillance Authority
KOFA - Klagenemda for offentlige anskaffelser