Mandat for forskningsutvalget


Forskningsutvalget skal:

 • Gi styret og ledelsen ved UiS råd om forskningsstrategi og nye forskningssatsinger
 • Ta stilling til forslag om nye programområder for forskning
 • Ta stilling til fordeling av statlig finansierte ph.d.-stilinger
 • Gi tilrådinger i forbindelse med utvikling av forskningssamarbeid med regionale og nasjonale aktører 
 • Bidra til å utvikle gode rammevilkår for forskning ved UiS
 • Gi råd om kvalitetsfremmende og kvalitetssikrende tiltak
 • Gi råd i forskningspolitiske spørsmål av allmenn og utadrettet karakter
 • Stimulere fagmiljøene til aktiv deltakelse i nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid, særlig til deltakelse i EUs rammeprogram for forskning
 • Medvirke til godt samarbeid mellom UiS og Norges forskningsråd
 • Bidra til at UiS har et administrativt system som legger til rette for økning i eksternt finansiert FoU 
 • Fremme samarbeidet mellom UiS og IRIS
 • Treffe overordnede beslutninger som gjelder hele ph.d.-utdanningen
 • Gi råd om og koordinere arbeidet med ph.d.-utdanningen på tvers av fagområder og studier
 • Utarbeide og forvalte overordnet regelverk, felles retningslinjer og rutiner for ph.d.-utdanningen
 • Bidra til å overvåke og kvalitetssikre universitetets ph.d.-utdanning
 • Ta initiativ til og koordinere utviklingen av faglige felleselementer i ph.d.-utdanningen
   

Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (23.11.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
MØTEPLAN FOR FORSKNINGSUTVALGET

Våren 2018:
19. mars

Høsten 2018:
20. August (ekstraordinært møte)
3. September
12. November