Reglement for museumsstyret ved Arkeologisk museum, UiS


MANDAT, SAMMENSETNING OG LEDELSE

Museumsstyrets mandat, sammensetning og ledelse
(Museumsstyrets mandat, sammensetning og ledelse er vedtatt av UiS-styret, saken US 32110, 53/10 og US 09/11)

Målsetting og ansvar (fra UiS-styresak 53110)
Målsetting med Museumsstyret er å styrke studenters og ansattes innflytelse på utviklingen av universitetet og eget fakultet:
Styrene skal primært ha et fagstrategisk ansvar, herunder et overordnet budsjettansvar, og fatter vedtak i slike saker.
I vedtaket understrekes at ansvaret for den daglige driften fortsatt skal ligge hos museumsdirektøren:
Ledelseslinjen gar fra styret via rektor/direktør til dekan/museumsdirektør og videre til institutt­
/senterleder. Dekaner/museumsdirektør har resultatansvaret for driften og rapporterer dette til rektor/direktør

1. Museumsstyrets mandat

Museumsstyret har ansvar for å fastsette overordnete mål, prioriteringer og strategier for enheten innenfor rammer gitt i regelverk og overordnete nivås beslutninger.

Dette ivaretas ved at museumsstyret selv tar stilling til:

a. Enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer
b. Budsjett og hovedfordeling, med vekt på strategiske prioriteringer c. Saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning
d. Oppnevne eksterne til egne institutt-/senterstyrer

Museumsstyret vil også inngå i institusjonelle prosesser rundt universitetets overordnede strategier.

Føringer/bestemmelser:
Fakultetsstyre og museumsstyre:
1. Mandatet og styrevedtakets pkt 2 om å unngå byråkratisering og økte kostnader, tilsier at museumsstyret konsentrerer sitt arbeid om 4-6 møter i året knyttet opp mot årshjulet og viktige prioriteringer og vedtak: Det innkalles til møte 4-6 ganger i året. Utover dette når styreleder og museumsdirektør sammen mener særlige hensyn tilsier ekstraordinært møte.

2. Verneombudene deltar på et møte pr. semester der HMS er tema. Møtene integreres i den eksisterende møtestruktur. Gf. HMS-håndboka, pkt. 3.1.5).

2. Museumsstyrets sammensetning og ledelse

Museumsstyret velger selv sin leder, og museumsdirektøren er sekretærer for styret Gf. sak US
32/10).

Museumsstyret har 10 medlemmer:
• 4 vitenskapelige ansatte, hvorav 1 kan være midlertidig ansatt dersom denne gruppen har mer enn 25 prosent av de vitenskapelige ansatte
• 2 studenter
• 2 teknisk-administrativ ansatt
• 2 eksterne medlemmer, hvorav 1 kan være fra en annen intern enhet

Museumsstyret velger selv sin leder.
 


Sist oppdatert av Ragnhild Nordahl Næss (19.03.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Museumsstyret 2016 - 2019

Leder:
Tove Frantzen (ekstern)
Nesteder:
Axel Christophersen (ekstern) 

Øvrige faste medlemmer:
Lisbeth Prøsch-Danielsen, ansattrepresentant, Undervisnings og forskningspersonale
Trond Meling, ansattrepresentant, Undervisnings og forskningspersonale
Eli-Christine Soltvedt, ansattrepresentant, Undervisnings og forskningspersonale
Krister Eilertsen, ansattrepresentant, Undervisnings og forskningspersonale
Anne Ytterdal, ansattrepresentant, Teknisk- administrativt personale
Håkon Reiersen, ansattrepresentant, Teknisk- administrativt personale
Christer S. Skretting, studentrepresentant

Varamedlemmer:
Hallgeir Langeland , 1. vara eksterne medlemmer
Lotte Hedeager, 2. vara eksterne medlemmer
Anne Kari Skår, 1. vara Undervisnings og forskningspersonale
Daniel E. Fredh, 2. vara Undervisnings og forskningspersonale
Sara Westling, 3. vara Undervisnings og forskningspersonale
Gitte Kjeldsen, 4. vara Undervisnings og forskningspersonale
Ellen Tjørhom Bøe, 1. vara Teknisk- administrativt personale
Bodil Irene Svendsen, 2. vara Teknisk- administrativt personale

Administrasjon:
Ole Madsen, museumsdirektør, styrets sekretær
Tor Vestrheim, referent

Referat fra det tidligere museumsrådet

Fram til 2011 hadde Arkeologisk museum et museumsråd.