Valgstyre


For å administrere og gjennomføre valg ved universitetet skal det være et sentralt valgstyre bestående av sju medlemmer:

 • fire medlemmer fra undervisnings- og forskerpersonale
 • ett medlem fra teknisk og administrativt personale
 • to medlemmer fra studentene

Valgstyrets medlemmer/varamedlemmer for perioden 01.08.2016 - 31.07.2019 er

Medlemmer / members: Ivar Austvoll (leder/leader), Dag Torvanger (nestleder/vice leader), Anne Norheim, Christin Jensen og leder StOr pt. Magne Bartlett.

Varamedlemmer / deputies: Øystein Hatteland og Ingrid Eggenfellner

Sekretær/secretary:  Gry Åse Tjørhom

 

Valgstyrets oppgaver:

 • utarbeide og godkjenne framdriftsplan for valg. I forbindelse med valg av rektorat skal framdriftsplan legges fram for nominasjonskomiteen for uttalelse før godkjenning
 • ha nært samarbeid med nominasjonskomiteen i forbindelse med valg av rektorat
 • ha ansvar for kunngjøring og annen informasjon overfor ansatte og studenter i forbindelse med valg. Kunngjøring skjer i nært samarbeid med strategi- og kommunikasjonsavdelingen
 • påse at valg ikke finner sted før det er fremmet forslag på minst like mange personer som det skal velges, medregnet varamedlemmer og at det blir nominert et tilstrekkelig antall kandidater av begge kjønn
 • påse at likestillingslovens bestemmelser er fulgt i forbindelse med nominasjon og valg
 • avgjøre tvilstilfeller vedr. valgbarhet, manntallslister og stemmeberettigede
 • avgjøre om foreslåtte kandidater til verv kan fritas for kandidatur etter begrunnet søknad
 • utforme stemmesedler, nominasjonsskjema og annet nødvendig valgmateriell
 • være saksbehandlende instans ved klagesaker
 • bistå fakultetenes valgstyrer i forbindelse med valg av instituttråd/senterråd
 • være klageinstans i forbindelse med manntallsføring
 • gjennomgå opplegg for studentvalg, delta under opptellingen av disse, samt å godkjenne valgprotokoll fra studentvalg

Nærmere informasjon om valg fremgår av valgreglementet og reglement for preferansevalg.


Sist oppdatert av Gry Åse Tjørhom (22.08.2016)

Skriv ut artikkel print symbol