06.09.06 : Møtebok fra utdanningsutvalget


Møtebok fra møte i UTDANNINGSUTVALGET 06.09.06 kl. 09.00 – 11.00 KK-399 (Kitty Kiellands hus)

Til stede
Inge Særheim
Svein Håland
Aud Ellingsen (til og med sak 18/06)
Kjetil Clementsen
Jannicke Espeland
Per A. Amundsen
Espen Skjoldal (til og med sak 19/06)

Forfall:
Venche Hvidsten
Robert A. Eriksen

Observatør
Anne Helliesen, ESS

Fra administrasjonen
Kristofer Henrichsen
Fredrik Skår
Maren-Anne Kvaløy
Birgitte Tysdal
Hanne E. Bowitz under sak 19/0613/06 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: ”Innkalling og dagsorden godkjennes”


14/06 Godkjenning av møtebok fra møtet 31.05.06

Vedtak: ” Møtebok fra møtet 31.05.06 godkjennes”15/06 Fastsetting av møteplan høst 2006 og vår 2007

Vedtak: ” Utdanningsutvalget fastsetter følgende møtedatoer for studieåret 2006 – 2007:

Onsdag 06.09.06
Onsdag 18.10.06
Onsdag 15.11.06
Onsdag 14.02.07
Onsdag 28.03.07
Onsdag 30.05.07


16/06 Fastsetting av undervisningsterminer 2007

Vedtak: Utdanningsutvalget fastsetter følgende undervisningsterminer for 2007:

Vårsemester 2007: mandag 8. januar – 22. juni (22 uker)
Høstsemester 2007: tirsdag 14. august – 21. desember (18 uker)

All undervisning og ordinær eksamen/avsluttende vurdering skal avholdes innenfor disse tidsrommene. Ulike typer prøver eller forkurs og lignende, som er nødvendig får å begynne på undervisningen, kan gjennomføres før semesterstart. Slike tiltak skal være omtalt i fag- og studieplaner og dessuten være behørig annonsert.

Påskeferien regnes fra og med mandag etter palmesøndag til og med mandag 2. påskedag. Helligdagene som kan falle i perioden mars – juni innebærer årlige justeringer av undervisningsopplegget.

Eksamener, prøver, oppgaver, med mer, som er avlagt eller innlevert i perioden mellom 1. august og 31. desember, regnes for avlagt eller innlevert i høstterminen. Eksamener, prøver, oppgaver eller tilsvarende, som er avlagt eller innlevert i perioden mellom 1. januar og 31. juli, regnes for avlagt eller innlevert i vårterminen.”


17/06 Studieporteføljen ved Universitetet i Stavanger – gjennomgang og analyse

Vedtak: ”Saken ble tatt til orientering”18/06 Fastsetting av studieplan for bachelorprogram i kjøkken- og restaurantledelse

Vedtak:

1. Utdanningsutvalget fastsetter studieplan for bachelorstudium i kjøkken- og restaurantledelse.

2. Utdanningsutvalget ber om at emnebeskrivelse for emner som er under utarbeiding eller revisjon legges frem for utvalget

3. Utdanningsutvalget ber om at emnenes prøveformer blir vurdert i forhold til studentenes arbeidsbelastning og emnenes karakter og størrelse.

4. Utdanningsutvalget ber om en ny oversikt over emnene som inngår i planen etter fakultetets revisjon vinteren 06/07

5. Utdanningsutvalget ber om nærmere redegjørelse for infrastruktur

6. Utdanningsutvalget ber om en mer detaljert oversikt over stabens kompetanse og respektive arbeidsområder utover navn og stilling.”


Øvrige kommentarer fremkommer i vedlagte referat fra diskusjonen.


19/06 Retningslinjer for utredning, godkjenning, etablering, nedlegging og revisjon av studier ved Universitetet i Stavanger

Vedtak: ”Utdanningsutvalget vedtar Retningslinjer for utredning, godkjenning, etablering, nedlegging og revisjon av studier ved Universitetet i Stavanger og gir utvalgets leder og sekretær fullmakt til å gjøre de nødvendige justeringer etter utdanningsutvalgets behandling.”


20/06 Orienteringssaker:
a. Dr.philos-reglement for Universitetet i Stavanger – jf møtebok etter møtet 31.05.06
b. Karakterbruk i UH-sektoren – Rapport v/Universitets- og høgskolerådet
c. Tverrfakultært samarbeid om undervisning og fordeling av studiepoeng/-finansiering
d. Godkjenning av utdanning for bachelor-graden
e. Endring av ex.fac-planen på HUM
f. Brev fra departementet 18.08.06 ang. nytt studium i småbarnspedagogikk og barnehagepedagogikk
g. Konferanse 22.09.06: Evaluering av kvalitetsreformen (muntlig orientering)
h. Sak om oppretting av nytt doktorgradsområde (Lesevitenskap) sendt til sakkyndig komité – muntlig orientering
i. Søknad sendt om å bli vertsinstitusjon for NSKKO – muntlig orientering
j. Rutiner for godkjenning av doktorgradskurs (muntlig orientering)

21/06 Eventuelt

Ingen saker meldt.Møtet ble hevet kl. 11.00


Ullandhaug, 11. september 2006
Inge Særheim Kristofer Henrichsen
prorektor utdanningsdirektør
VEDLEGG:
Ekstra kommentarer til sak 18/06 fra UU-møtet 6. september 2006


Sist oppdatert av (11.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol
Om utdanningsutvalet

 

Mandat og årshjul
Mandat og samansetjing for utdanningsutvalet

Årshjul

Møte våren 2019
Onsdag 20. februar
Onsdag 10. april
Onsdag 22. mai

Møte hausten 2019
Introduksjonsseminar for nye medlemer onsdag 11. september
Onsdag 25. september: Ordinært møte
Onsdag 13. november: Ordinært møte
Fellesseminar for UU og LU onsdag 4. desember

Møtetid er 09:00 - 11:30. Styrerommet i Arne Rettedals hus.

Innkallingar, saksdokument og møtebøker 2018

Innkallingar, saksdokument og møtebøker 2017

Innkallingar, saksdokument og møtebøker 2016

Innkallinger, saksdokument og møtebøker 2015

Innkallinger, saklister og møtebøker 2014

Møtebøker 2006-2013

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

 

Medlemmer