06.09.06 : Møtebok fra utdanningsutvalget


Møtebok fra møte i UTDANNINGSUTVALGET 06.09.06 kl. 09.00 – 11.00 KK-399 (Kitty Kiellands hus)

Til stede
Inge Særheim
Svein Håland
Aud Ellingsen (til og med sak 18/06)
Kjetil Clementsen
Jannicke Espeland
Per A. Amundsen
Espen Skjoldal (til og med sak 19/06)

Forfall:
Venche Hvidsten
Robert A. Eriksen

Observatør
Anne Helliesen, ESS

Fra administrasjonen
Kristofer Henrichsen
Fredrik Skår
Maren-Anne Kvaløy
Birgitte Tysdal
Hanne E. Bowitz under sak 19/0613/06 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: ”Innkalling og dagsorden godkjennes”


14/06 Godkjenning av møtebok fra møtet 31.05.06

Vedtak: ” Møtebok fra møtet 31.05.06 godkjennes”15/06 Fastsetting av møteplan høst 2006 og vår 2007

Vedtak: ” Utdanningsutvalget fastsetter følgende møtedatoer for studieåret 2006 – 2007:

Onsdag 06.09.06
Onsdag 18.10.06
Onsdag 15.11.06
Onsdag 14.02.07
Onsdag 28.03.07
Onsdag 30.05.07


16/06 Fastsetting av undervisningsterminer 2007

Vedtak: Utdanningsutvalget fastsetter følgende undervisningsterminer for 2007:

Vårsemester 2007: mandag 8. januar – 22. juni (22 uker)
Høstsemester 2007: tirsdag 14. august – 21. desember (18 uker)

All undervisning og ordinær eksamen/avsluttende vurdering skal avholdes innenfor disse tidsrommene. Ulike typer prøver eller forkurs og lignende, som er nødvendig får å begynne på undervisningen, kan gjennomføres før semesterstart. Slike tiltak skal være omtalt i fag- og studieplaner og dessuten være behørig annonsert.

Påskeferien regnes fra og med mandag etter palmesøndag til og med mandag 2. påskedag. Helligdagene som kan falle i perioden mars – juni innebærer årlige justeringer av undervisningsopplegget.

Eksamener, prøver, oppgaver, med mer, som er avlagt eller innlevert i perioden mellom 1. august og 31. desember, regnes for avlagt eller innlevert i høstterminen. Eksamener, prøver, oppgaver eller tilsvarende, som er avlagt eller innlevert i perioden mellom 1. januar og 31. juli, regnes for avlagt eller innlevert i vårterminen.”


17/06 Studieporteføljen ved Universitetet i Stavanger – gjennomgang og analyse

Vedtak: ”Saken ble tatt til orientering”18/06 Fastsetting av studieplan for bachelorprogram i kjøkken- og restaurantledelse

Vedtak:

1. Utdanningsutvalget fastsetter studieplan for bachelorstudium i kjøkken- og restaurantledelse.

2. Utdanningsutvalget ber om at emnebeskrivelse for emner som er under utarbeiding eller revisjon legges frem for utvalget

3. Utdanningsutvalget ber om at emnenes prøveformer blir vurdert i forhold til studentenes arbeidsbelastning og emnenes karakter og størrelse.

4. Utdanningsutvalget ber om en ny oversikt over emnene som inngår i planen etter fakultetets revisjon vinteren 06/07

5. Utdanningsutvalget ber om nærmere redegjørelse for infrastruktur

6. Utdanningsutvalget ber om en mer detaljert oversikt over stabens kompetanse og respektive arbeidsområder utover navn og stilling.”


Øvrige kommentarer fremkommer i vedlagte referat fra diskusjonen.


19/06 Retningslinjer for utredning, godkjenning, etablering, nedlegging og revisjon av studier ved Universitetet i Stavanger

Vedtak: ”Utdanningsutvalget vedtar Retningslinjer for utredning, godkjenning, etablering, nedlegging og revisjon av studier ved Universitetet i Stavanger og gir utvalgets leder og sekretær fullmakt til å gjøre de nødvendige justeringer etter utdanningsutvalgets behandling.”


20/06 Orienteringssaker:
a. Dr.philos-reglement for Universitetet i Stavanger – jf møtebok etter møtet 31.05.06
b. Karakterbruk i UH-sektoren – Rapport v/Universitets- og høgskolerådet
c. Tverrfakultært samarbeid om undervisning og fordeling av studiepoeng/-finansiering
d. Godkjenning av utdanning for bachelor-graden
e. Endring av ex.fac-planen på HUM
f. Brev fra departementet 18.08.06 ang. nytt studium i småbarnspedagogikk og barnehagepedagogikk
g. Konferanse 22.09.06: Evaluering av kvalitetsreformen (muntlig orientering)
h. Sak om oppretting av nytt doktorgradsområde (Lesevitenskap) sendt til sakkyndig komité – muntlig orientering
i. Søknad sendt om å bli vertsinstitusjon for NSKKO – muntlig orientering
j. Rutiner for godkjenning av doktorgradskurs (muntlig orientering)

21/06 Eventuelt

Ingen saker meldt.Møtet ble hevet kl. 11.00


Ullandhaug, 11. september 2006
Inge Særheim Kristofer Henrichsen
prorektor utdanningsdirektør
VEDLEGG:
Ekstra kommentarer til sak 18/06 fra UU-møtet 6. september 2006


Sist oppdatert av (11.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol