15.11.06 : Møtebok fra utdanningsutvalget


15.11.06 kl. 09.00 – 11.30 KK-399 (stort), Kitty Kiellands hus, 3.etg.)

Til stede:

Inge Særheim
Espen Skjoldal
Jan Gunnar Mattingsdal (student)
Robert A. Eriksen (student)
Jannicke Espeland (student)
Venche Hvidsten
Svein Håland
Marit Håvardsholm (vara for Aud Ellingsen)
Morten Tengesdal (vara for Per A. Amundsen)

 

Forfall 
Aud Ellingsen
Per A. Amundsen (meldt) 

 Fra administrasjonen
Kristofer Henrichsen
Fredrik Skår (referent)
Birgitte Tysdal 
Kai Martin Brekke (under sak 35/06)
Arve Nyland (under sak 35/06)
Anne Helliesen

 

 

 

DAGSORDEN 

32/06               Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak:          ”Innkalling og dagsorden godkjennes” 

 

33/06               Godkjenning av møtebok fra møte 18.10.06 

Vedtak.:         ”Møtebok fra utvalgets møte 18. oktober 2006 godkjennes”

 

 

34/06               Kvalitetsrapporten  

Vedtak:      
        1.  Utdanningsutvalget godkjenner Årsrapport for kvalitet 2005-06 med tiltaksplaner for 2006 – 2007 under forutsetning   av  at    rapporten blir justert i tråd med innspill gitt i   møtet. Utvalgets leder får fullmakt til å godkjenne endringene. 

  1. Utdanningsutvalget anbefaler styret å godkjenne Årsrapporten for kvalitet med tiltaksplaner med krav om at styret får avviksrapport om fremdrift på tiltakene innen utgangen av våren 2007. 

 

 

 

35/06                          Endring av status for SV-fakultetets masterprogrammer i samfunnssikkerhet og endringsledelse.  

Vedtak: 

  1. Utdanningsutvalget gir SV-fakultetet dispensasjon fra Retningslinjer for utredning, godkjenning, etablering, nedlegging og revisjon av studier ved Universitetet i Stavanger, pkt 4.6.4 der fristen for å endre opptaksregler er satt til 1. oktober.
     
  2. UU gir sin tilslutning til at masterstudiene i endringsledelse og samfunnssikkerhet kan hjemles i §3 i departementets forskrift om krav til mastergrad

 

Utdanningsutvalget forutsetter at fakultetet fastsetter: 

-                    hvilke utdanninger som kvalifiserer til opptak, jf. Krav til faglig grunnlag, Forskriftens §2,

-                    fordypningskravet på 80 sp, jf. Forskriftens § 3

-           at kravene om to års yrkespraksis faller bort

 

  1. Utdanningsutvalget ber dekanen fastsette utfyllende regler for opptak og rangering i henhold til dette vedtak. Dekanen anbefales å utarbeide en uttømmende oversikt over hvilke bachelorstudier og tilsvarende som kvalifiserer for opptak.

  2. Utdanningsutvalget ber fakultetet, ved utarbeidingen av utfyllende regler for opptak til

masterstudiene og ved program og emnerevisjon før studiestart 2007, sørge for at den nødvendige faglige, teoretiske og metodiske progresjon blir ivaretatt på en måte som kvalifiserer studentene til opptak til PhD-studier.

 

 

36/06     Gründerskolen – utkast til samarbeidsavtale 

Vedtak:

1.      Utdanningsutvalget er positive til en samarbeidsavtale med Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Oslo om Gründerskolen, og anbefaler at en avtale inngås.

2.      Utdanningsutvalget anbefaler at det legges til rette for at NHS-IØL, gjerne i samarbeid med fagmiljøer ved andre fakulteter, utvikler et eget forkurs som kan inngå som eget emnetilbud innen entreprenørskap og innovasjon på masternivå for studenter ved alle fakultetene

3.      Utdanningsutvalget er positive til at Grunderskolen kan inngå som et ”valgemen” i masterprogrammer ved UiS

4.      Utdanningsutvalget ber om å bli holdt orientert om videre utvikling av forkurs og Gründerskolen ved UiS.

  

37/06               Orienteringssaker

a.       Retningslinjene – endelig versjon vedtatt av styret

b.      Høringer fra KD om ny opptaksforskrift

c.       Orientering om rekruttering og opptak av nye studenter 2006/2007 – sak til Styret 30.11.06

d.      Møtebok fra møte i Læringsmiljøutvalget 31.10.06

 

 

38/06               Eventuelt 

Ingen saker meldt.

 

 

Møtet ble hevet kl. 11.29.

 

 

 

Ullandhaug, 15. november 2006

 

 

 

Inge Særheim                                                                        Kristofer Henrichsen

prorektor                                                                               utdanningsdirektør


Sist oppdatert av (11.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol
Om utdanningsutvalet

 

Mandat og årshjul
Mandat og samansetjing for utdanningsutvalet

Årshjul

Møte våren 2019
Onsdag 20. februar
Onsdag 10. april
Onsdag 22. mai

Møte hausten 2019
Introduksjonsseminar for nye medlemer onsdag 11. september
Onsdag 25. september: Ordinært møte
Onsdag 13. november: Ordinært møte
Fellesseminar for UU og LU onsdag 4. desember

Møtetid er 09:00 - 11:30. Styrerommet i Arne Rettedals hus.

Innkallingar, saksdokument og møtebøker 2018

Innkallingar, saksdokument og møtebøker 2017

Innkallingar, saksdokument og møtebøker 2016

Innkallinger, saksdokument og møtebøker 2015

Innkallinger, saklister og møtebøker 2014

Møtebøker 2006-2013

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

 

Medlemmer