Innkallingar, saksdokument og møtebøker


Onsdag 13. november 2019

Kl 09.00 - 11.30. Møtet er i rom 401 i Arne Rettedals hus.

Sakene som har dokument får aktive lenker når dei vert publiserte. Sakene vil også verta publiserte i eMeeting. Meir informasjon om dette før onsdag 6. november.

Sakliste:

UU 36/19 Godkjenning av innkalling

UU 37/19 Godkjenning av møtebok 16.10.2019

UU 38/19 Prorektor orienterar

Medisinutdanning

Lære hele livet

ECIU University

UU 39/19 Kvalitet i studieportefølje - Akkreditering, nedlegging og endring av namn på studier - justert sak

UU 40/19 Erasmus+ og ekstern finansiering av utdanningssamarbeid

UU 41/19 Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger - revisjon

UU 42/19 Utfyllende regler for lokalt opptak til masterstudier og videreutdanninger

UU 43/19 Kvalitet i studieprogram - interne tilsyn 2019. Saka er utsett til neste møte.

UU 44/19 Semesterstart 2019 - rapport

UU 45/19 Plan for utdanningsutvalet 2020

UU 46/19 Andre orienteringssaker

UU 47/19 Eventuelt

Samla innkalling og sakliste med dokument

Møtebok UU 2019 11 13

 

Onsdag 16. oktober 2019

Kl 09.00 - 11.30. Møtet er i rom 401 i Arne Rettedals hus.

Sakene som har dokument får aktive lenker når dei vert publiserte.

24/19 Godkjenning av innkalling

25/19 Godkjenning av møtebok 22.05.2019

26/19 Strategisk tema: ECIU University og "Lære hele livet"

27/19 Kvalitet i studieportefølje - Akkreditering, nedleggjing og endring av namn på studier

Kriterier for akkreditering av studier finst her. Sjå serleg dokumenta Akkrediteringskriterier for nye studier, Akkrediteringskriterier for nye pd.d.-program og Prosedyrebeskrivelse: akkreditering/etablering.

a) Akkreditering og etablering av bachelorprogram i psykologi
b) Akkreditering og etablering av ph.d.-program i samfunnsvitenskap
c) A
kkreditering og etablering av bachelorprogram i religion, kultur og samfunn
d) Akkreditering og etablering av mastergradsstudium i idrettsvitenskap og søknad om reetablering av mastergradsstudium i spesialpedagogikk
e) Oversendingsbrev frå Det teknisk- naturvitskaplege fakultetet
f) Akkreditering og etablering av femårig integrert masterprogram i realfag, matematikk og fysikk
g) Akkreditering og etablering av bachelorprogram i ingeniørfag, energi- og petroleumsteknologi
h) Akkreditering og etablering av bachelorprogram i ingeniørfag, geo- og energiressurser
i) Nedleggjing av toårig master i teknologi, miljøovervåking og naturforvaltning i de nordlige olje- og gassproduserende regioner

28/19 Interne tilsyn 2020 - fastsetting av programmer

29/19 Undervisningsterminar 2020 - 2021

30/19 Kvalitet i studieportefølje - Studieplasser 2022 - 2021

31/19 Studentopptaket 2019

32/19 Utdanningskvalitetsseminar 2019 - 2020

33/19 Forsinket sensur ved UiS, eksamen våren 2019

34/19 Andre orienteringssaker

Utdanningsdirektøren orienterar om:
- NOKUT sitt tilsyn med arbeidet med kvalitet i studia ved UiS
- Språkformer i utdannigssaker og kvalitetsarbeid
- Studiebarometeret til fakulteta

35/19 Eventuelt

 

Introduksjonsseminar onsdag 11. september 2019:

Utdanningsdirektøren inviterer i samarbeid med prorektor for utdanning til et felles introduksjonsseminar for læringsmiljøutvalget og utdanningsutvalget onsdag 11. september 2019 kl. 09:00-13:00 på Ydalir hotell. Invitasjonen går til alle faste medlemmer og varamedlemmer i begge utvalgene.

Plan for seminaret:

  • Kl 09.00 – 12.00: Om utvalgene, utvalgene sin rolle i organisasjonen, og arbeidet i utvalgene. Et mer detaljert program vil bli sendt ut i forkant av seminaret.
  • Kl 12.00 – 13.00: Lunsj 

Se hovedpresentasjonen til seminaret (pdf).

Se prorektor for utdanning sin presentasjon (pdf).

Se utdanningsdirektøren sin presentasjon (pdf)

Prorektor for utdanning sin presentasjon til styret 24.09.19: Kvalitetsdrivere ved UiS - status og videre arbeid (pdf)

 

Onsdag 22. mai 2019

Kl 09.00 - 11.30. Møtet er i rom 401 i Arne Rettedals hus.

Sakene som har dokument får aktive lenker når dei vert publiserte.

UU 11/19 Godkjenning av innkalling

UU 12/19 Møtebok frå utdanningsutvalet 20. februar 2019

UU 13/19 Strategisk tema: Digital grunngjeving og klage på sensur - resultat av undersøkjing, ved Tor Erga, Enhet for studentservice/FS

UU 14/19 Medisinutdanning ved UiS

UU 15/19 Kvalitetssystemet ved UiS

UU 16/19 Gjennomgang av erfaringsbaserte masterstudier

 
 
 

UU 21/19 Endringer i utdanningsutvalet høsten 2019

UU 22/19 Andre orienteringssaker

              Vedlegg  22/19 e)

UU 23/19 Eventuelt

 

Onsdag 24. april 2019

Møtet vart avlyst.

 

Onsdag 20. februar 2019

Kl 09.00 - 11.30. Møtet er i rom 401 i Arne Rettedals hus.

Sakene får aktive lenker når dei vert publiserte.

UU 01/19 Godkjenning av innkalling

UU 02/19 Møtebok frå utdanningsutvalet 28. november 

UU 03/19 Strategisk tema: Internasjonalt senter. Rapport frå utvalet som har utgreia saka vert presentert i møtet av Bjarte Ravndal.

UU 04/19 Utvalet sin rapport for arbeidet i 2018 og plan for 2019

UU 05/19 Møteplan for studieåret 2019 - 2020

UU 06/19 Gjennomgang av studier 2018

UU 07/19 NOKUT-tilsyn ved UiS

UU 08/19 ECIUniversity

UU 09/19 Andre orienteringssaker

  • Søknad om UNESCO-chair, mangfold, inklusjon, utdanning. Orientering i møtet ved professor Geir Skeie, IKS.
  • Søknad Senter for fremragende utdanning ved Det helsevitskaplege fakultetet. Orientering i møtet ved prodekan Bjørg Frøysland Oftedal.
  • Utfyllande reglar for lokalt opptak 2019 - vedteke på fullmakt
  • Medisinutdanning ved Universitetet i Stavanger. Orientering i møtet ved utdanningsdirektøren.

UU 10/19 Eventuelt

Møtebok 20.02.2019

 

Onsdag 28. november 2018

Kl 09.00 - 11.30. Møtet er i rom H-125 i Ellen og Axel Lunds hus.

Sakliste og saksdokument med vedlegg. Sakene får aktive lenker når dei vert publiserte.

UU 41/18 Godkjenning av innkalling

UU 42/18 Møtebok frå utdanningsutvalet 17. oktober 2018

UU 43/18 Strategisk tema: Studentundersøkjing på master i miljø, energi og samfunn

UU 44/18 Tilsynspiloter 2018 – avslutning

UU 45/18 Gjennomgang av studiene 2018 – tredje rapportering fra fakultetene

UU 46/18 Utfyllende regler for lokalt opptak 2019

UU 47/18 Retningslinjer for gjennomføring av vurdering etter uhl §5-3

UU 48/18 Rett til gyldig fravær ved kolliderende eksamener

UU 49/18 Plan for utvalet sitt arbeid i 2019

UU 50/18 Innspill til stortingsmelding om internasjonal studentutveksling

UU 51/18 Organisering av EVU ved UiS

UU 52/18 Andre orienteringssaker

  • Søknad om ECIUniversity

UU 53/18 Eventuelt

Møtebok 28.11.2018

 

Onsdag 17. oktober 2018

Kl 09.00 - 11.30. Møtet er i rom 401 i Arne Rettedals hus.

Sakliste og saksdokument med vedlegg. Sakene får aktive lenker når dei vert publiserte.

UU 34/18 Godkjenning av innkalling

UU 35/18 Møtebok frå utdanningsutvalet 19. september 2018

UU 36/18 Strategisk tema: Semesterstart, sjå UU 30/18

Saka vert presentert i møtet.

UU 37/18 Akkreditering av studieprogram

Saksdokument: Akkreditering av bachelorstudium i paramedisin (dette er saksframlegget med alle vedlegg)

Søknad om akkreditering og etablering av bachelorstudium i paramedisin (kun søknaden frå fakultetet, inkludert i dokumentet over)

UU 38/18 Gjennomgang av studiene 2018 – andre rapportering fra fakultetene

UU 39/18 Andre orienteringssaker

UU 40/18 Eventuelt

Møtebok UU 17 10 2018 (pdf) med presentasjonar: Studiestart 2018 (pdf) og Rapport pr studieprogram (Excel)

 

Onsdag 19. september 2018

Kl 09.00 - 11.30. Møtet er i rom 401 i Arne Rettedals hus.

Sakliste og saksdokument med vedlegg. Sakene får aktive lenker når dei vert publiserte.

UU 23/18 Godkjenning av innkalling

UU 24/18 Møtebok frå utdanningsutvalet 23. mai 2018

UU 25/18 Strategisk tema: Bakgrunnen for gjennomgang av studia 2018
Blir presentert i møtet.

UU 26/18 Akkrediteringer og nedlegginger
Sakframlegget ligger i lenken ovenfor.

Følgende søknader om akkreditering legges fram til behandling:
Masterstudium i jordmorfag m/vedlegg
Master's Degree Programme in Religion, Culture and Society m/ vedlegg
Master's Degree Programme in Applied Data Science m/ vedlegg
Master's Degree Programme in Computational Engineering m/ vedlegg
Master's Degree Programme in Risk Analysis and Governance m/ vedlegg
Master's Degree Programme in City and Regional Planning m/ vedlegg

Følgende søknad om nedlegging legges fram til behandling:
Femårig løp til siviløkonom ved HHUiS

UU 27/18 Endring av navn i studier

UU 28/18 Gjennomgang av studiene 2018 – første rapportering

UU 29/18 Revidering av studiene - plan fra 2019

UU 30/18 Forskrift om opptak til studier og emner

UU 31/18 Fastsetjing av undervisningsterminar for studieåret 2019 – 2020

UU 32/18 Andre orienteringssaker
- NOKUTs institusjonsportal
- Endringar i universitets- og høgskolelova
- Fellesseminaret 2018, orientering i møtet

UU 33/18 Eventuelt

 

Onsdag 23. mai 2018

Kl 09.00 - 11.30. Møtet er i rom 401 i Arne Rettedals hus.

Sakliste og saksdokument med vedlegg. Sakene får aktive lenker når dei vert publiserte.

UU 12/18 Godkjenning av innkalling

UU 13/18 Møtebok frå utdanningsutvalet 7. februar 2018

UU 14/18 Strategisk tema: Oppfylgjing av Studiebarometeret. Presentasjon i møtet.

UU 15/18 Justering av forskrift om studier og eksamen ved UiS.

UU 16/18 Tema for fellesseminar for UU og LU 2018

UU 17/18 Digitale pensumlister

UU 18/18 Dekanvedtak om utredningstillatelse

UU 19/18 Tilsyn med og revidering av studiene i 2018 og 2019 – orientering om pågående prosesser vedtatt av utdanningsutvalget

UU 20/18 Status studiedatavarehuset (Difi-prosjektet). Presentasjon i møtet.

UU 21/18 Andre orienteringssaker

UU 22/18 Eventuelt

Møtebok 23.05.2018

 

Onsdag 7. februar 2018

Kl 09.00 - 11.30. Møtet er i rom 401 i Arne Rettedals hus.

Sakliste og saksdokument med vedlegg. Sakene får aktive lenker når dei vert publiserte.

UU 01/18 Godkjenning av innkalling

UU 02/18 Møtebok frå utdanningsutvalet 8. november 2017

UU 03/18 Strategisk tema: Strategi for digitalisering i høyere utdanning og forskning 2017 – 2021. Saka vert presentert i møtet. Lenke til strategidokumentet.

UU 04/18 Årsrapport 2017 og plan for utvalet sitt arbeid i 2018

UU 05/18 Studiebarometeret 2017. Saka vert presentert i møtet.

UU 06/18 Møteplan for studieåret 2018 – 2019

UU 07/18 Sluttrapport digital eksamen

UU 08/18 Revisjon av kvalitetssystemet

UU 09/18 Kriterier og mal for akkreditering og etablering av ph.d.-utdanninger

UU 10/18 Andre orienteringssaker

  • Tildelingsbrevet frå KD

  • Ny doktorgrad – ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid.

  • Sensur 2017, orientering om sak i læringsmiljøutvalet.

UU 11/18 Eventuelt

Møtebok UU 2018 02 07


Sist oppdatert av Eilef Johan Gard (14.11.2019)

Skriv ut artikkel print symbol
Om utdanningsutvalet

 

Mandat og årshjul
Mandat og samansetjing for utdanningsutvalet

Årshjul

Møte våren 2019
Onsdag 20. februar
Onsdag 10. april
Onsdag 22. mai

Møte hausten 2019
Introduksjonsseminar for nye medlemer onsdag 11. september
Onsdag 25. september: Ordinært møte
Onsdag 13. november: Ordinært møte
Fellesseminar for UU og LU onsdag 4. desember

Møtetid er 09:00 - 11:30. Styrerommet i Arne Rettedals hus.

Innkallingar, saksdokument og møtebøker 2018

Innkallingar, saksdokument og møtebøker 2017

Innkallingar, saksdokument og møtebøker 2016

Innkallinger, saksdokument og møtebøker 2015

Innkallinger, saklister og møtebøker 2014

Møtebøker 2006-2013

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

 

Medlemmer