SAK: Refordeling av KD stipendiatstillinger 2014


SAK: Dekanvedtak 

Refordeling av statsfinansierte stipendiatstillinger for 2014

Ledergruppen på fakultetet drøftet i møte 4.6.2013 refordeling av KD-finansierte stipendiatstillinger som etter planen blir frigjort i 2014.

I tillegg kan dekan fordele inntil fire stillinger som en strategisk fordeling, med begrunnelse til fakultetsstyret. En av disse stillingene er allerede bundet opp av tidligere disponeringer. Som grunnlag for fordeling i modellen ligger antall kvalifiserte veiledere og publisering de tre siste år pr fast ansatt på institutt.

Dekan ber instituttlederne fordele til aktive forskningsmiljø, ta hensyn til bemanningssituasjonen ved instituttet samt se på tidligere gjennomføringsgrad hos kandidater/veiledere ved vurdering av den videre fordelingen internt på institutt. Dekan presiserte videre at han ønsker en fellesutlysning av ledige stillinger seinest i begynnelsen av desember, med søknadsfrist i januar 2014, og mål om tilsetting og opptak innen august 2014. Det vil bli utarbeidet en egen fremdriftsplan for dette

Vedtak:

Det ble besluttet følgende fordeling (basert på vedtatte modell og forslag):

IDE       2 stillinger

IKM     2 stillinger

IMN     3 stillinger

IPT       3 stillinger

IØRP    1 stilling

Stavanger 24.06.2013

Ole Ringdal     
dekan


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (26.06.2013)

Skriv ut artikkel print symbol