Dekanvedtak 14. mai 2009


Dispensasjon fra dekanvedtak av 16.12.08 om tilsettingsstopp i anledning tilsetting av førsteamanuensis i maskinteknikk.

Bakgrunn:
I dekanvedtak datert 16.12.08 ble det fattet vedtak om stans i tilsettinger i faste stillinger ved Det teknisk – naturvitenskapelige fakultet.

Vurdering
I forbindelse med tilsetting av førsteamanuensis i maskinteknikk finner en å måtte gi dispensasjon fra nevnte dekanvedtak for å kunne foretat tilsetting i nevnte stilling. Ved vurderingen er det tatt hensyn til stor sårbarhet i fagmiljøet på bakgrunn av få ansatte samt at det i de siste år har vært en stor økning i opptak til studieprogram på alle nivå.

Vedtak
Etter en konkret vurdering gjøres det unntak fra dekanvedtak av 16.12.08 om tilsettingsstopp for å kunne foreta tilsetting av førsteamanuensis i maskinteknikk.

Per Arne Bjørkum
dekan 

 


Sist oppdatert av (19.05.2009)

Skriv ut artikkel print symbol