Dekanvedtak 19. mai 2009


Sak: Oppnevning av ny representant for fakultetet i styret i energicampus nord (ECN).

Sak UiS: 2009/311 
Vedtak foretatt av dekan på grunnlag av delegasjonsbestemmelser.

Sak: Oppnevning av ny representant for fakultetet i styret i energicampus nord (ECN).

Bakgrunn
Som et ledd i Nordområdestrategien har regjeringen i St. Prp. Nr.1 (2008 -2009) satt av midler for EnergiCampus Nord som er et samarbeidsprosjekt innen høyere utdanning mellom NTNU og universitetene i Tromsø og Stavanger og høgskolene i Narvik, Tromsø og Finnmark.

 EnergiCampus Nord etableres i dette spenningsfeltet mellom de nye mulighetene for energisektoren i Nordområdene og utfordringene med å etablere grunnlag for nyeutdanningstilbud innen dette fagområdet.

 EnergiCampus Nord går sammen om å skape et internasjonalt orientert utdanningstilbud i Hammerfest knyttet til energi, ressurser og de utfordringer energiproduksjon skaper i arktisk miljø. Ambisjonene er å etablere et høykvalitets utdanningstilbud i Hammerfest som kan øke rekrutteringen til teknologi- og realfag i hele regionen og bidra til å sikre stabil, kompetent arbeidskraft i fremtiden uten å måtte etablere en ny institusjon.

 Gjennom ECN ønsker partene å:
- Utnytte Hammerfests nærhet til LNG-produksjon og virksomheten i Barentshavet i undervisningen innen eksisterende kurs ved de enkelte institusjonene ved at eksisterende infrastruktur i Hammerfest utnyttes som laboratorium og læringsarena

- Etablere et tett samarbeid med sentrale aktører innen energisektoren til å styrke undervisningen og sikre at utviklingen av nye tilbud knyttes opp mot industriens og samfunnets behov

- Etablere samarbeid mellom partene for utvikling og kvalitetssikring av nye undervisningstilbud

- Tilby utdanning som kan inngå i partenes og andre institusjoners utdanningsløp og derved bidra til nasjonalt og internasjonalt samarbeid om utdanning

- Ta initiativ til FoU-prosjekt som er viktig for utviklingen av energisektoren i nordområdene og bidra til samarbeid om løsning av slike oppgaver

- Tilby etter- og videreutdanning innenfor relevante tema

ECN ledes av et styre (ECN-styret) bestående av representanter fra hver av de samarbeidende parter, samt en representant fra Hammerfest kommune og en representant fra Finnmark fylkeskommune. De respektive universitets- og høgskolestyrene velger representanter fra sine institusjoner.

Styret har ansvar for beslutninger som gjelder ECNs daglige drift og skal hvert å r presentere en årsberetning med budsjett for neste år og videre planer for ECNs utvikling for institusjonenes styrer. Det forutsettes at ECN-styret har fullmakt til å fatte beslutninger på vegne av partene innenfor sitt ansvarsområde, som er:

 - Beslutninger angående daglig drift av ECN innenfor de vedtatte budsjettrammer

- Utvikling av det fagtilbudet som skal gis ved ECN og nedsettelse av nødvendige fagutvalg for å forstå dette

- Avgjøre fordelingen av fagansvar og økonomiske forhold knyttet til de kurs som ECN holder, herunder også spørsmål om fordeling av immaterielle rettigheter

- Utarbeide forslag til budsjetter for ECN og sikre en forsvarlig økonomistyring av ECN

- Økonomisk og faglig rapportering til partenes institusjonsstyrer

- Være innstillingsmyndighet overfor Høgskolen i Finnmark i ansettelsessaker, herunder også foreslå fastsettelse av lønn

Ansvarlig institusjon for de respektive fag bærer selv de ordinære studierelaterte kostnadene over egne budsjetter. Kun merkostnader ved å drive tilbudet fra Hammerfest belastes ECNs regnskap.

Vedtak:

Dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet oppnevner med dette Even Heien som UiS og fakultetets representant i ECN-styret fra og med 1. mai og ut året 2009.

Eventuell inngåelse av forpliktende avtaler skal avklares og signeres av dekan, og skal jevnlig rapportere om fremdrift og utvikling i samarbeidet til dekan.

Per Arne Bjørkum
dekan

 


Sist oppdatert av (19.05.2009)

Skriv ut artikkel print symbol