01.02.06: REFERAT FRA INFORMASJONS- OG DRØFTINGSMØTE


Referat 01.02.06

Universitetet i Stavanger
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
03.02.2006/Lokalt HA utvalg/ALKG

REFERAT FRA INFORMASJONS- OG DRØFTINGSMØTE MED TJENESTEMANNSORGANISASJONENE ONSDAG 01.02.06 KL. 08.30 – 09.40 MØTEROM C-334 I KJØLV EGELANDS HUS.

Godkjent: 15.02.2006

Til stede

Fra tjenestemannsorganisasjonene:

FF: Liv Schjelderup
NSF/UHO: Kjellaug Kaldestad Johannessen
NTL: Sindre Skjøld
PARAT: Tanja Bergby

Fra arbeidsgiver:

Dekan Marit Boyesen
Fakultetsdirektør: Lone Litlehamar

Referent: Anne-Lise Køber Gilje

Dekan ledet møtet.

Saksliste:

Informasjon:

06/06: Godkjenning av innkalling og saksliste

   Innkalling og saksliste godkjennes.

07/06: Godkjenning av referat fra 18.01.2006
Referatet ble godkjent med følgende tillegg til sak 03/06 Orienteringer fra dekan:
   Nytt bygg for fakultetet
   Sammensetning av brukergruppen: Dekan Marit Boyesen, fakultetsdirektør Lone Litlehamar, instituttleder Gunnar Siqveland, IMKS, Kirsten Sikveland, administrasjonen, Sindre Skjøld IMKS, vitenskapelig personale, Svein Erik Høie, IMKS, verneombud, Anne Mariero, NHS-IØL, rådgiver.

08/06: Orienteringer fra dekan
Saken utgår.

09/06: Eventuelt
   Punktet utgår.

Drøfting etter HA § 12 d):

10/06: Fordeling av tildeling for 2006
     Fakultetsdirektøren redegjorde for framlagte budsjettforslaget og endringene som var foretatt.

     Oppretting og bruk av temakoordinatorer og referansegruppe i forhold til forskningstemaer er en sak som må diskuteres i instituttene og i fagmiljøene.
     Innspill til dette må tas med i diskusjonen før vedtakene fattes. Temaområdet helse og velferd er stort, og det bør diskuteres hvordan dette skal betraktes, som ett felles område eller som to områder med grenseflater seg imellom.

     Når det gjelder de frie forskningsmidlene kan søknad sendes til fakultetsdirektør. Det kan tenkes at disse midlene blir utlyst med en søknadsfrist.

     Publikasjonsbelønning
     Forskerforbundet vil kommentere at saken videreføres på tross av reaksjonene tidligere. FF er prinsipielt i mot individuell belønning. Men når det gis individuell belønning for forskning bør det også kunne gis for undervisning.

     Norsk sykepleierforbund slutter seg til Forskerforbundets kommentarer og vil i tillegg framføre at undervisningen likestilles med forskning og bør gi like stor uttelling. Dersom det skal gis belønning til en type aktivitet bør også undervisning belønnes på samme måte.

     Norsk tjenestemannslag slutter seg til de andre organisasjonene og gir uttrykk for at formidling også bør belønnes dersom belønning skal brukes som et uttrykk for anerkjennelse av arbeidsområder.
     I så fall må det synliggjøres at belønning for undervisning og formidling finnes.

Konklusjon:
Tjenestemannsorganisasjonene går ikke i mot forslaget til budsjett for 2006 som er framlagt.
Organisasjonene uttaler imidlertid at de er kritisk til individuell belønning for forskning. Dersom individuell belønning for forskning opprettholdes bør det også etableres en tilsvarende ordning for undervisning og formidling.

Stavanger, 06.02.2005

Anne-Lise Køber Gilje
Referent

Sist oppdatert av (10.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol
Lover, forskrifter, tillitsvalgte


Tillitsvalgte ved SV-fakultetet

Referater fra tildligere år

2006 og 2007

2008

2009

2010

2011

2012