01.03.06: REFERAT FRA INFORMASJONS- OG DRØFTINGSMØTE


Universitetet i Stavanger
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
06.03.2006/Lokalt HA utvalg/ALKG/korrigert 14.03.2006

REFERAT FRA INFORMASJONS- OG DRØFTINGSMØTE MED TJENESTEMANNSORGANISASJONENE ONSDAG 01.03.06 KL. 08.30 – 09.00 MØTEROM C-334 I KJØLV EGELANDS HUS.

Godkjent: 15.03.2006

Til stede

Fra tjenestemannsorganisasjonene:

FF: Liv Schjelderup, Else-Beth Roalsø
NTL: Sindre Skjøld
PARAT: Tanja Bergby

Fra arbeidsgiver:

Dekan Marit Boyesen

Forfall: Fakultetsdirektør Lone Litlehamar, NSF/UHO: Kjellaug Kaldestad Johannessen, Evy Gundersen, varamedlem


Referent: Anne-Lise Køber Gilje

Dekan ledet møtet.

Saksliste:

Informasjon:

15/06: Godkjenning av innkalling og saksliste

   Innkalling og saksliste godkjennes.

16/06: Godkjenning av referat fra 15.02.2006
Referatet ble godkjent.

17/06: Orienteringer fra dekan

Dialogmøter
Dialogmøtene med instituttene er startet. Det første var med NHS-IØL 28.02.2006.


Sentralbygget
   Det er store problemer med ferdigstillelse av bygget. Fristene overholdes ikke, og en konsekvens blir at studio og redigeringsrom for journalist,- og fjernsyns- og multimedia produksjonsstudentene (U2) ikke kommer i orden. Egil Heine Strand arbeider for å få alt på plassmed hensyn til installasjon av utstyr. Han må få avlastning/hjelp i denne situasjonen.
   Det er tildelt grupperom T205 til journalistutdanningen. Problemet er at det ikke finnes nøkkel i resepsjonen til utlån, og grupperommet er avlåst.
   Dekan ber om en oppdatering fra John Møst.

Seminar om Universitetet/universitetsfondet.
   59 påmeldte til seminaret som hadde tittelen: Universitet – hva nå?.
   Ordførere, stortingspolitikere, næringslivsledere og SUS deltok foruten UiS.
   Gunnar Houeland informerte om Universitetsfondet og ga uttrykk for at ønsket utvidelse av fondet på sikt var ca. 500 mill. Da kunne en benytte avkastningene til å støtte opp om forskningsaktiviteten i regionen uten å tære på fondsmidlene.
Konklusjon:
Tjenestemannsorganisasjonene tar sakene til orientering.

18/06: Examen philosophicum 10 stp. ved alle bachelorutdanningene ved SVF
· Dekanens utkast til vedtak av 15. januar 2006

   Dekanen redegjorde for saken.

   Organisasjonene påpekte at det må foreligge godkjenning av ex. phil. før oppstarten.

   Forskerforbundet etterlyser en klarere arbeidsfordeling når det gjelder å tilpasse fagprofilene på instituttene. Det er ressurskrevende med ulike fagprofiler, og Forskerforbundet ønsker at undervisningsdelen kan ”løftes” slik at den kan anvendes på flere fagområder. De ber dekan vurdere om siste setning i vedtakets pkt. 2 (Det anbefales at deler av emnet tilpasses fagprofilen på det enkelte institutt) bør strykes.

   Parat ønsker å få bekreftet at emnet heter ex. phil. og ikke VEPK.

   Dekan:
   Fakultetet vil sørge for at det blir generell godkjenning av ex. phil.

   Dekan bygger på arbeidsgruppens råd, og forutsetter at instituttenes 4 stillinger vil ivareta både ex. phil. og etableringen innenfor instituttenes fagprofil.

   Dekan vil se nærmere på siste setning i vedtakets pkt. 2.

   Emnet skal hete examen philosophicum, 10 studiepoeng.

Konklusjon:
Tjenestemannsorganisasjonene gir sin tilslutning til dekans utkast til vedtak om etablering av Examen Philosophicum, 10 studiepoeng ved alle bachelorutdanningene ved det samfunnsvitenskapelige fakultet.


19/06: Tematiske satsingsområder: ”Helse og velferd” og ”reiseliv”.
· Prosjektbeskrivelse UiS tematiske satsingsområder Helse og velferd og Reiseliv.

Dekan orienterte.
   Parat spør om den utlyste førstekonsulentstilling for forskning innen samfunnsvitenskap kan benyttes til formålet, og om det skal legges sekretærfunksjoner til stillingen
   Dekan uttaler at det er tenkt en forskerstilling til arbeidet og at temakoordinator har ansvar i henhold til det framlagte mandat..

Konklusjon:
Tjenestemannsorganisasjonene har ingen merknader til prosjektbeskrivelsen for tematiske satsingsområder Helse og velferd og reiseliv.


20/06: Budsjettvedtak
   Forskerforbundet etterlyser synliggjøring av hvordan midler til publikasjons-belønning blir anvendt.

   De etterlyser også hvordan gode studieopplegg også kan belønnes.

   Forskerforbundet reagerer på at det innen internasjonalisering er avsatt færre ressurser til IMKS enn til de andre instituttene.
   Dekan:
   Når det gjelder publikasjonsbelønning tildeles beløpene forskermiljøene og ikke den enkelte.

   Det er et stort potensiale i forhold til formidlingsdelen. Det arbeides med å utvikle kriterier for ”måling” slik at en får synliggjort gode undervisningsopplegg.
   Problemstillingen er aktuell, og prodekan for undervisning Kari Vevatne bidrar til å styrke fokus på dette.

   Når det gjelder internasjonaliseringens fordeling, er denne foretatt etter innmeldt aktivitet ved den enkelte institutt. Administrasjonen ser nærmere på dette.


Konklusjon:
Tjenestemannsorganisasjonene tar dekans budsjettvedtak til orientering.

21/06: Orienteringssaker
a) Varaverneombud for Institutt for sosialfag: Kim Iren Kroken
b) Verneombud for administrasjonen: Inger Elise Svela
     Varaverneombud for administrasjonen: Håvard Bergevik
   c) Ny hovedavtale i Staten med virkningsdato 01.02.2006

Konklusjon:
Tjenestemannsorganisasjonene tar sakene til orientering.


Stavanger, 10.03.2006


Anne-Lise Køber Gilje
Referent

Sist oppdatert av (10.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol
Lover, forskrifter, tillitsvalgte


Tillitsvalgte ved SV-fakultetet

Referater fra tildligere år

2006 og 2007

2008

2009

2010

2011

2012