03.05.06: REFERAT FRA INFORMASJONS- OG DRØFTINGSMØTE


Referat 03.05.06

Universitetet i Stavanger
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
25.05.2006/Lokalt HA utvalg/ALKG

REFERAT FRA INFORMASJONS- OG DRØFTINGSMØTE MED TJENESTEMANNSORGANISASJONENE ONSDAG 03.05.06 KL. 08.30 – 09.45 MØTEROM C-334 I KJØLV EGELANDS HUS.

Godkjent: 31.05.2006

Til stede
Fra tjenestemannsorganisasjonene:
FF: Else-Beth Roalsø
NSF: Kjellaug Kaldestad Johannessen
NTL: Sindre Skjøld
Parat: Tanja Bergby

Fra arbeidsgiver:
Dekan Marit Boyesen

Referent: Anne-Lise Køber Gilje

Dekan ledet møtet.

26/06: Godkjenning av innkalling og saksliste

   Innkalling og saksliste ble godkjent.

27/06: Godkjenning av referat fra 01.03.2006
Referatet fra møte 15.03.2006 ble godkjent.

Informasjon:

28/06: Orienteringer fra dekan
Sykdom i administrasjonen
   Dekan ga en orientering om fakultetsdirektørens fravær. Dekanen er i ferd med å finne vikarløsning ut juni måned.

   FF ga uttrykk for at fakultetet måtte ha en permanent ordning også for juli måned.

Fagdag 22.06.2006
   Dato for fagdagen er satt og dekanen kommer tilbake med program når dette er klart. Temaet er innovasjon som begrep, og hvordan vi jobber med det.
   Innovasjon er både et nasjonalt og et lokalt satsingsområde.
   Arbeidstittel for dagen er: Innovasjon – en kritisk gjennomgang
   Det er ønske om å ha både eksterne og interne innledere.

   Sosialt samvær er under planlegging.
   Organisasjonene uttalte at båtturen i fjor var meget vellykket, og kom med ulike innspill til sosialt samvær.

   Internasjonalisering
   Internasjonalisering vil være tema i Fakultetsrådets møte 31. mai.
   Ved fakultetet opereres det med ulike modeller for internasjonalisering på instituttene.
   Dekan ønsker å sette internasjonalisering på dagsorden. Det er et stor område og i dag er 3 administrative og en rekke fagpersoner involvert i dette arbeidet.
   Det er viktig å få en strategi i forhold til avtaler og ulike alternativer slik at det lages et godt opplegg for internasjonalisering ved fakultetet.

   FF ønsker en bedre oppfølging av praksis når det gjelder Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag.

   Søkertallene til UiS
   Oppsummering av tallene, utarbeidet av SKA, ble utdelt i møte.

   Fakultetet har en primærnedgang på 15 % (445 personer), men alle studiene er godt søkte.

   Organisasjonene ga utrykk for følgende synspunkter:

   -Master i kunst og kulturvitenskap er underkommunisert.
   -Det er stort behov for deltidsstudium i bachelorutdanning i sykepleie. En bør ha opptak til dette neste år.
   -Opptaket til kunstfag er ikke kommentert ved gjennomgangen av søkertallene.
   - Informasjon og markedsføring må utvides kraftig, dette gjelder særlig journaliststudiet.
   - Det er ønskelig å nå minoritetsgruppene i Norge.

   Organisasjonene oppfordrer ledelse å gi tilbakemelding om at oppsummering av primærsøkertallene burde være bedre.

   Universitet i Stavanger - tildeling av graden dr. philos.
   Brev fra kunnskapsdepartementet av 21.04.2006 ble delt ut hvor UiS gis rett til å tildelen graden doctor philosophiae (dr. philos.).

   Evaluering av styringsordningen
   Det er fattet vedtak i styret om evaluering av styringsordningen. Opplegget innebærer en bredt anlagt prosess der følgende elementer inngår:
1. Evaluering av den institusjonelle styringsordning, og beslutning om fremtidig styringsordning.
2. Oppsummering og vurdering av faglig og administrativ organisering og ledelsesmodell
3. En organisasjonsutviklingsprosess som skal legge forholdene til rette for en utvikling av universitetet, herunder organisasjonsmessige tilpasninger som følge av erfaringene så langt

   Saken sendes ut på høring med frist for tilbakemelding fredag 30. juni 2006 når det gjelder synspunkter om:
1. styresammensetningen
2. rektor bør være valgt eller åremålstilsatt
3. vi skal ha en prorektorfunksjon.
   Prosessen organiseres slik at saken legges fram til orientering i ledergruppen, i lokalt hovedavtale-utvalg og i Fakultetsråd og lærermøtene.
   Organisasjonene uttaler seg individuelt til fakultetet og/eller sentra

   Feministisk teori og kjønnsforskning
   Helene Hanssen har sagt opp sin koordinatorstilling innenfor feministisk teori og kjønnsforskning fra 15.04.2006 og gått tilbake til sin fagstilling ved instituttet.

   Forslag til videre organisering og drift av prosjektet, herunder budsjett og status må tas opp til vurdering og ny behandling i universitetet.

   Toppledergruppen legger fram saken hvor en finner en løsning hvordan organiseringen skal skje ved en permanent ordning.

   Thonette Myking ved Institutt for sosialfag har en 20 % stilling i feministisk teori og kjønnsforskning innenfor sin stilling som universitetslektor.
Konklusjon:
Tjenestemannsorganisasjonene tar sakene til orientering med de merknader som framkom.
29/06: Oppretting av professorat i klinisk sykepleie ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag, st. id: 7200 007

Vedtak:
Tjenestemannsorganisasjonene slutter seg til dekans forslag om å opprette en professorstilling i klinisk sykepleie ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet,
st. id.: 7200 007 i tråd med framlagte stillingsbetenkning.

Organisasjonene støtter dekans forslag om tilsetting av dr. of Public Health Anne Vinsnes ved kallelse.

Undertegnet protokoll i saken foreligger.

Stavanger, 25.05.2006

Anne-Lise Køber Gilje
Referent

Sist oppdatert av (10.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol
Lover, forskrifter, tillitsvalgte


Tillitsvalgte ved SV-fakultetet

Referater fra tildligere år

2006 og 2007

2008

2009

2010

2011

2012