Møte i Det sentrale forskningsutvalget mandag 8. juni


Det er møte i Det sentrale forskningsutvalget mandag 8. juni kl 12.00 til 14.00 i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste (pdf - 24 kb)

2. Referat fra møte 20. april 2009 (pdf - 28 kb)
3. NFRs fagevalueringer
Innledninger ved fakultetene om de siste evalueringene som berører dem: erfaringer og oppfølging av fagmiljøene.

Forslag til vedtak: drøftes i møtet.

4. EU-forskning og NFR-programmer (pdf - 88 kb)

Fakultetene bes redegjøre for hvilke fremtidige programmer de ser størst muligheter i, og hvordan UiS i samarbeid med IRIS eller andre best kan forberede seg på disse søknadsrundene.

Forslag til vedtak: drøftes i møtet

5. Planer for forskningssenter om marint miljø og innovasjon i samarbeid med IRIS Biomiljø. TN bes redegjøre for planer og fremdrift

Forslag til vedtak: redegjørelsen tas til orientering.

6. Søknader om godkjenning av programområder:

Forskningsdirektørens vurdering: De tre første søknadene tilfredsstiller de fem kriteriene styret har definert for programområder. Den siste søknaden gir i sin nåværende form ikke tilstrekkelig grunnlag for å vurdere innholdet i det forskningsprogrammet som skal gjennomføres og anbefales ikke godkjent.

Forslag til vedtak: Food Market Research, Samfunnsvitenskapelig rusforskning og Tverrfaglig kjønnsforskning godkjennes som programområder for forskning

7. Fordeling av rekrutteringsstillinger finansiert av KD (pdf - 95 kb)
Se referat fra forrige møte, sak 2. Vedlagt følger samme saksforelegg som til dette møtet. Det viser bl.a. fordeling av stipendiater mellom doktorgradsprogrammene. Samtidig vil forskningsdirektøren minne om den langsiktige målsettingen i strategidokumentet om at vi innen 2020 skal ha minst fem SFF’er/SFI’er ved UiS. Fakultetene bes vurdere hvilke fagmiljøer de vil satse på som fremtidige SFF/SFI-kandidater og hvilke følger det bør få for fordelingen av stipendiater.

Forslag til vedtak: drøftes i møtes

8. Refordeling av post doc-stilling. Utsatt fra forrige møte. Sakspapirer ettersendes

9. Møteplan høsten 2009
Forslag fremlegges i møtet.

10. Eventuelt
 


Sist oppdatert av (28.05.2009)

Skriv ut artikkel print symbol