Det sentrale doktorgradsutvalget


Rektor og universitetsstyret har det overordnede ansvaret for doktorgradsutdanningen, og Det sentrale doktorgradsutvalget ivaretar ansvaret på deres vegne.

Institusjonen etablerte våren 2004 fire doktorgradsutvalg, et sentralt og tre fakultære utvalg. Det sentrale doktorgradsutvalget ivaretar universitets behov for koordinering, overordnet kvalitetssikring og forvaltning av felles regelverk for institusjonens ph.d.-utdanning. De fakultære doktorgradsutvalgene har ansvar for ph.d.-utdanningen ved sitt respektive fakultetet. Utvalget handler delvispå delegasjon, delvis som rådgiver for dekan slik det fremgår av punktene a-g under.

Det sentrale doktorgradsutvalgets skal:

 1. innenfor regelverket treffe overordnede beslutninger som gjelder hele ph.d.-utdanningen
 2. gi råd og koordinere på tvers av fagområder og programmer
 3. overvåke, kvalitetssikre og rapportere
 4. utarbeide og forvalte overordnet regelverk, felles retningslinjer og rutiner
 5. ta initiativ til og koordinere utviklingen av faglige felleselementer i ph.d – utdanningen

De fakultære doktorgradsutvalgene skal:

 1. overvåke, kvalitetssikre og rapportere fra fakultetets forskerutdanning
 2. foreta opptak av ph.d.-kandidater og sørge for at opptaksavtalen mellom fagmiljø og student inngås
 3. godkjenne veiledere, prosjektplan og studieprogram
 4. følge opp framdrift for ph.d.-kandidater som er tatt opp på egne programmer såvel som de på fakultetet som tar sikte på en grad ved annen gradsgivende institusjon
 5. vurdere søknader om fremstilling til graden dr.philos. på fakultetets fagområder, og på grunnlag av søkerens dokumentasjon av tidligere studier og vitenskapelige arbeid, gi innstilling til dekan om eventuell adgang til framstilling
 6. oppnevne bedømmelseskomité for ph.d.- og dr.philos.-avhandlinger
 7. avgjøre saker som angår den enkelte ph.d.- og dr. philos.-kandidat
   

Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (01.02.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Det sentrale doktorgradsutvalget

Mandat
Medlemmer
Møtereferat

Det sentrale doktorgradsutvalget

Mandat
Medlemmer
Møtereferat