Klagenemnda ved Universitetet i Stavanger


Universiteter og høyskoler skal ha en klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for studentene. Dette går frem av Lov om universiteter og høyskoler (uhl. § 5-1 (1)).

Klagenemnda ved Universitetet i Stavanger skal sikre studentene en saklig og upartisk klagebehandling, der prinsippene om likebehandling og forholdsmessighet står sentralt.

Saksmengden har de siste år holdt seg noenlunde stabil på mellom 40 og 60 saker. Det må da sees bort i fra 2010 da nye informasjonsrutiner ved opptak av internasjonale studenter ble innført og det i overgangen førte til et svært høyt klagetilfang og hele 96 saker til behandling i Klagenemnda.

Det er i hovedsak klager over formelle feil, klager over avslag på søknad om opptak og saker vedrørende fusk det behandles mest av i nemnda.

Kontaktinformasjon:

 Juridisk rådgiver Ingrid Stokkeland

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (16.01.2017)

Skriv ut artikkel print symbol