13.02.2006: Protokoll fra møte i Programutvalget for språk og litteratur mandag


Mandag 13.02.2006 kl 09.00 i møterom O-249, Hulda Garborgs hus, møte 02/06

Til stede: Eva Jakobsson, Benedikt Jager, David Wagner, Åsmund Hennig, Merja Stenroos, Gro Helliesen (referent).

Forfall: Ine FintlandPU/SL sak 06/06 REFERAT OG SAKSLISTE
Programutvalget for språk og litteratur og Instituttleder godkjenner referat og saksliste


PU/SL sak 07/06 OPPTAKSRAMMER, RESSURSFORDELING OG STUDENTSTATISTIKK
Oversikt over opptaksrammer 2006/2007, utvikling antall studenter 2004-2005 og studiepoengproduksjon 2004-2005 ble gjennomgått og diskutert. Arbeidsnotat fra Instituttleder Eva Jakobsson ang. fullførte studieprogram 2004-2005 ved IKS ble gjennomgått og diskutert. Programutvalget kom med forslag til tolking og forklaringer av tallene som framkom i oversikten.


PU/SL sak 08/06 KOMMENTARER TIL EMNER SOM INNGÅR I DE ULIKE STUDIENE
Programutvalget gikk gjennom nye fordypningsemner for studieåret 2006/2007.


PU/SL sak 09/06 ORIENTERINGSSAK: HVILKE EMNER SKAL SLUTTEVALUERES, NÅR OG HVORDAN?
Gjennomgang av hvilke emner som skal sluttevalueres våren 2006. Programutvalget foreslår at i tillegg til de 15 emnene som er satt opp til sluttevaluering våren 2006 bør også emnene NOR130 Språk og historie og FRA110 Fransk verbalsyntaks evalueres. Instituttleder godkjenner dette forslaget.


PU/SL sak 10/06 EVENTUELT
a) Instituttleder orienterte om tilføring av en administrativ stilling (100%) til IKS fra 1.april 2006. Til stillingen skal blant annet ligge saksforberedelse og administrative oppgaver i forbindelse med programutvalgene ved instituttet.
b) Møtet i Programutvalget 29.mai kl 09.00 flyttes til mandag 22.mai kl 09.00.
c) Instituttleder oppfordret medlemmene i Programutvalget til å komme med saker de ønsker å ta opp i løpet av våren. Det ble blant annet foreslått at Programutvalget i vår tar opp en sak vedr. fordypningsfag, veiledning og plagiering, samt en sak vedr. examen facultatum i bachelorprogrammene.
Sign.
Eva Jakobsson
Instituttleder


Sist oppdatert av (07.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol