13.03.06: Protokoll fra møte i Programutvalget for språk og litteratur


Mandag 13.03.2006 kl 09.00 i møterom O-249, Hulda Garborgs hus, møte 03/06

Til stede: Eva Jakobsson, Benedikt Jager, David Wagner, Åsmund Hennig, Merja Stenroos, Ine Fintland, Gro Helliesen (referent)PU/SL sak 11/06 REFERAT OG SAKSLISTE
Programutvalget for språk og litteratur og Instituttleder godkjenner referat og saksliste

   PU/SL sak 12/06 RAPPORTER FRA TIDLIGDIALOG
   Rapportene fra tidligdialog ble gjenomgått og diskutert.

   Det er kommet inn rapporter fra de fleste emnene. Misnøye med kalde klasserom/forelesningssaler, PC- og printere som fungere dårlig og en lite synlig administrasjon går igjen i flere av rapportene.
   Svarprosenten er gjennomgående ca. 50%. Det ble stilt spørsmål ved om dette er tilfredstillende i forhold til evalueringens validitet.


   PU/SL sak 13/06 EVENTUELT
   Orienteringssak om revisjon av ressursfordelingsmodellen
   Studiekoordinator Ine Fintland orienterte om arbeidet til Ressursgruppen. Gruppen arbeider med revisjon av ressursfordelingsmodellen på fakultetet.

   Vedtak:
   Programutvalget for språk og litteratur er i utgangspunktet positive til en utredning av den gjeldende modellen, særlig i forhold til fordypningsemnene. Programutvalget ønsker imidlertid representasjon fra programutvalget eller faglig personell slik at den faglige siden blir representert i Ressursgruppen. Programutvalget mener videre det er for sent å innføre en ny ressursfordelingsmodell med virkning fra høsten 2006, da instituttet og instituttleder vil trenge god tid til å forberede de endringene en slik revisjon vil medføre.

   Programutvalget ønsker at Ressursgruppens videre utredning og forslag går gjennom programutvalget.

   Sign.
   Eva Jakobsson
   Instituttleder

  Sist oppdatert av (07.12.2007)

  Skriv ut artikkel print symbol