23.10.06: Protokoll fra møte i Programutvalget for språk og litteratur


Mandag 23.10.2006 kl 09.00 i møterom O-249, Hulda Garborgs hus, møte 05/06

Til stede: Harald Høie, Benedikt Jager, David Wagner, Gunvor Risa, Nancy Wood, Terje Blåsternes, Lena Clarke, Rune Valen og Gro I. Helliesen (referent)


PU/SL sak 19/06 REFERAT OG SAKSLISTE
Programutvalget for språk og litteratur og instituttleder godkjenner referat og saksliste.

   PU/SL sak 20/06 SLUTTEVALUERINGEN
   Rapport om sluttevaluering for våren 2006 ble lagt fram av Rune Valen.
   Rapporten viser at studentene på lavere grad bruker liten tid på studiene, mange bruker under 4 timer pr. emne i uken. Karakterene på laveregradsstudier er tilnærmet normalfordelt, og hele karakterskalaen er i bruk. For mastergradsstudiene er fordelingen mer skjev, med en overvekt av karakterene A og B. Videre viser rapporten at studentene selv er fornøyd med karakteren de får; for flertallet er karakterene i samsvar med egne forventninger.

   PU/SL sak 21/06 REGISTRERTE STUDENTER PR. EMNE HØSTEN 2006
   Eksamensoppmeldingstallene ble diskutert. Det ble kommentert at tallene kan være litt høye for noen av emnene. Tallene viser antall studenter som var meldt opp til eksamen pr.05.10.06. Studentene har anledning til å melde seg av eksamen fram til 1. november, så tallene vil trolig endre seg noe frem mot denne datoen.

   PU/SL sak 22/06 STUDIEPORTEFØLJE FOR STUDIEÅRET 2007/2008
   Studieportefølje for studieåret 2007/2008 ble gjennomgått på bakgrunn av studieporteføljen fra 2006/2007. For studieåret 2007/2008 skal følgende nye studier tilbys:

   Årsstudium i tysk med didaktikk (60sp)
   Fransk for reiselivet (10sp)

   PU/SL sak 23/06 STUDIETILBUDSKATALOGEN FOR STUDIEÅRET 2007/2008
   Tekstene til studietilbudskatalogen er sendt ut til faglærerne for oppdatering. Studiekoordinator samler inn de redigerte tekstene og sender disse videre til administrasjonen innen 27.oktober.

   PU/SL sak 24/06 EMNEREVISJON FOR VÅREN 2007
   Studiekoordinator og Gro Helliesen orienterte om muligheten for å rette opp feil under emnebeskrivelsene på nettsidene og gjøre mindre endringer i pensumlisten for emner som skal gå til våren. Andre endringer må godkjennes av dekan med frist 15.oktober i høstsemesteret (gjelder emner som skal gå til våren) og 1. mars i vårsemesteret (gjelder emner som skal gå til høsten).

   PU/SL sak 25/06 MØTEPLAN FOR HØSTEN
   Følgende møtetidspunkt ble vedtatt:
   Mandag 13.november kl 09
   Mandag 11. desember kl 09

   PU/SL sak 26/06 EVENTUELT
   a) Benedikt Jager orienterte om internasjonaliseringssaker. Neste års EAIE-konferanse (European Association of International Education) arrangeres i Trondheim i september-07.
   2.november får UiS besøk fra California State University, Fullerton. Hensikten med møte er å diskutere utvekslingsavtaler.
   b) Harald Høie informerte om instituttmøte tirsdag 24.10
   c) Universitetsbibliotekar Terje Blåsternes informerte om vellykkede bibliotekskurs for studentene i høst. Kursene har hatt godt oppmøte og inntrykket er at studentene har stort utbytte av å delta på disse kursene.


   Sign.

   Harald Høie
   fung. instituttleder

  Sist oppdatert av (07.12.2007)

  Skriv ut artikkel print symbol