13.11.06: Protokoll fra møte i Programutvalget for språk og litteratur


Mandag 13.11.2006 kl 09.00 i møterom O-249, Hulda Garborgs hus, møte 06/06

Til stede: Harald Høie, Benedikt Jager, David Wagner, Gunvor Risa, Nancy Wood, Lena Clarke og Gro Helliesen (referent).


PU/SL sak 27/06 REFERAT OG SAKSLISTE
Programutvalget for språk og litteratur og instituttleder godkjenner referat og saksliste, med følgende kommentarer:

Sak 22/06: Årsstudium i tysk med didaktikk (60sp) er ikke et nytt studium, da det har vært tilbudt tidligere. Riktig navn for det nye 10 sp emnet i fransk er ”Fransk for reiselivet/næringslivet”.

PU/SL sak 28/06 TIDLIGDIALOG
Rapporten for tidligdialog er utarbeidet av Rune Valen. Rapporten vil bli sendt ut til medlemmene i Programutvalget.

Programutvalget diskuterte hensikten med tidligdialogen, og det ble rettet flere innvendinger mot evalueringen slik den er i dag. Tidligdialogen tar bare i liten grad opp faglige spørsmål, og i større grad generelle og administrative spørsmål om for eksempel bibliotektjenester, nettsider og fysiske arbeidsforhold. Programutvalget mener det derfor er unødvendig å gjennomføre tidligdialog i hvert emne, fordi studentene må svare på de samme generelle spørsmålene flere ganger. Et forslag er derfor å utføre evalueringen på et emne pr. fag pr. semester. Det ble også stilt spørsmål ved at faglærerne må gjennomfører en evaluering som i liten grad inneholder faglige spørsmål.

Det ble også påpekt at en ”manuell” utføring av tidligdialogen genererer mye arbeid. Det er derfor ønskelig at evalueringen foregår via It’s:learning/elektroniske spørreskjema. Videre ble det stilt spørsmål ved oppfølgingen av tidligdialogen. Eksempelvis går kommentarene om kalde undervisningsrom igjen hvert semester.

Programutvalget ønsker på grunnlag av dette en gjennomgang og evaluering av tidligdialogen.

PU/SL sak 29/06 MÅLTALL/OPPTAKSTALL FOR STUDIEÅRET 2007/2008
Opptakstallene fra i fjor ble gjennomgått. Man fastholder samme opptakstall som i fjor. For studier som ikke ble tilbudt studieåret 2006/2007 kom følgende forslag til opptakstall:

Årsstudium i tysk med didaktikk: 15 plasser (10 reserverte, 5 opptaksplasser)
Fransk i reiselivet/næringslivet (10sp): 20 plasser (10 reserverte, 10 opptaksplasser).PU/SL sak 30/06 EVENTUELT
Benedikt Jager tok opp behovet for en evaluering av ex.fac-emnene. Studentene opplever ex.fac som et vanskelig emne, og det er særlig 3-delingen av ex.fac i språkfagene som virker vanskelig for studentene. Det forslås derfor en gjennomgang av oppbyggingen av og innholdet i ex.fac. Dette skal tas opp på et møte mellom faglærerne på ex.fac når resultatene fra høstens ex.fac-eksamener er klare.


Sign.

Harald Høie
fung. instituttleder


Sist oppdatert av (11.03.2008)

Skriv ut artikkel print symbol