11.12.06: Protokoll fra møte i Programutvalget for språk og litteratur


Mandag 11.12.2006 kl 13.00 i møterom O-249, Hulda Garborgs hus, møte 07/06

Til stede: Harald Høie, Benedikt Jager, David Wagner, Gunvor Risa, Nancy Wood, Lena Clarke (fra sak 33/06), Jørg Arne Jørgensen, Torill Hestetræet (til stede under sak 35/06) og Gro Helliesen (referent).

PU/SL sak 31/06 REFERAT OG SAKSLISTE
Programutvalget for språk og litteratur og instituttleder godkjenner referat og saksliste. En sak ble lagt til sakslisten: Orientering om søknad: Oppretting av Engelsk1 og 2.

   PU/SL sak 32/06 FORSLAG TIL NYE VALGEMNER
   Forslag til to nye valgemner ble sendt ut i forkant av møte, og saken ble drøftet. Programutvalget er ikke negative til emnene, men ønsker ikke å ta stilling til de spesifikke emnene som er foreslått opprettet. Det prinsipielle spørsmålet vedr. valgemner må avklares først. Foreløpig tilbys ikke slike valgemner ved instituttet og konsekvensene av å eventuelt åpne opp for valgemner må utredes. Saken utsettes til konsekvensene er utredet.

   PU/SL sak 33/06 DISKUSJON AV BACHELORSTRUKTUREN VED IKS
   Rune Valen la fram et notat med forslag til mulige endringer av dagens bachelormodell. De alternative modellene i forslaget ble diskutert.
   med utgangspunkt i problemer som stort frafall på bachelorstudiene (50% faller av fra 1. til 2. studieår), plasseringen av ex.phil i 3. semester og begrenset mulighet for valg av breddefag.

   Programutvalget ønsker ikke å endre strukturen i bachelorstudiene, og er mest positive til den nåværende modellen. Den nåværende modellen ble innført i 2003 og har kun vært i 3 år. Det er derfor for tidlig å endre strukturen igjen. Konsekvensene av en endring bør utredes grundig før saken eventuelt går videre.

   Programutvalget diskuterte videre begrensingen av breddefag i bachelorprogrammet. Det ble pekt på at ved en selvvalg bachelorgrad kan studentene velge det breddefaget de selv ønsker. Instituttets egne bachelorgrader godkjenner kun breddefag tatt ved instituttet. Det er et problem at fag som for eksempel kunsthistorie på SV-fakultetet pr. i dag ikke godkjennes som et breddefag i graden bachelor i historie og kultur ved IKS. Studentene kan imidlertid søke om å få fag tatt fra andre fakultet godkjent. Programutvalget stiller seg positive til å åpne opp for at også andre årsstudier, tatt ved andre institutt/fakultet, kan inngå som et ordinært breddefag i bachelorgraden ved IKS.

   I tilknytning til diskusjon om bachelorgraden ble også masterstrukturen ved fakultetet diskutert. Referat fra møte i Masterutvalgsmøte 27.11 ble delt ut til medlemmene for foreløpig kommentar. Programutvalget er kritiske til moduler på 10 sp, og mener 4*15 sp vil gi bedre mulighet for faglig fordypning. Utvalget er også kritiske til at vitenskapsteori/metode er lagt til 2.året. Dette bør legges til 1. året, og kan med fordel deles på 1. og 2. semester. Programutvalget er videre kritiske til en masteroppgave på 40 sp. Det pekes på at studentene vil få svært liten tid til å fullføre er selvstendig vitenskapelig arbeid på litt over 1 semester.

   PU/SL sak 34/06 ORIENTERING OM EMNEREVISJON VÅREN 2007
   Lena orienterte om emnerevisjon for våren 2007. Faglærerne foretar endringene ved å gå inn i den aktuelle emnebeskrivelsen fra i fjor (ligger som Word-filer på fellesområdet) og skrive endringene direkte inn i dokumentet. Frist for dette er 31.01.07.

   PU/SL sak 35/06 ORIENTERING OM SØKNAD: OPPRETTING AV ENGELSK 1 OG 2
   Harald Høie orienterte om søknad til dekan vedr. oppretting av Engelsk 1 og 2. Studiet er rettet primært mot lærere som underviser i skolen. Bakgrunnen er Kunnskapsløftet sin satsing på fremmedspråkundervisningen i skolen og ønsket om å heve kvaliteten på engelsklærerne i skolen.

   Torill Hestetræet svarte på spørsmål fra Programutvalget vedr. det planlagte studiet.

   Søknaden planlegges å sendes til dekan før jul. Saken ble tatt til orientering.

   PU/SL sak 36/06 EVENTUELT
   a) Gunvor Risa peker på et stort behov for faget Norsk som andrespråk i skolen, og foreslår at IKS bør se på muligheten for å opprette en bachelorgrad i faget. Risa utarbeider et notat vedr. dette til instituttleder.
   b) Lena Clarke etterlyser eksamensreglementet på engelsk. Som et universitet med internasjonalt miljø bør UiS ha et eksamensreglement på engelsk som utenlandske studenter og ansatte kan forholde seg til.
   c) Harald Høie takker for seg som leder for Programutvalget høsten 2006, og Programutvalget takker ham for innsatsen.


   Sign.

   Harald Høie
   fung. instituttleder


  Sist oppdatert av (07.12.2007)

  Skriv ut artikkel print symbol