15.02.07: Protokoll fra møte i Programutvalget for språk og litteratur


Torsdag 15.02.2007 kl 09.00 i møterom O-249, Hulda Garborgs hus, møte 01/07

Til stede: Marie Smith-Solbakken, Benedikt Jager, Gunvor Risa, Greta Brodahl (for David Wagner), Nancy Wood, Thomas Claviez, Lena Clarke og Gro Helliesen (referent)
Forfall: David Wagner

PU/SL sak 01/07 REFERAT OG SAKSLISTE
Programutvalget for språk og litteratur godkjenner referat og saksliste

PU/SL sak 02/07 EMNEREVISJON FOR STUDIEÅRET 2007/2008
Lena Clarke delte ut en samlet oversikt over endringene i emnebeskrivelsene. Oversikten ble gjennomgått, og noen rettelser ble foretatt. Instituttleder orienterte om at faglærerne har fått frist til 23. februar kl 11.00 for å komme med endringer. Endringene skal leveres til Lena, som legger det inn i den samlede oversikten. Endringene godkjennes deretter av instituttleder, før saken oversendes dekan for endelig godkjenning.

PU/SL sak 03/07 MØTEPLAN FOR VÅREN
Programutvalget vedtok følgende møteplan for våren:
Torsdag 22. mars kl 09
Torsdag 10. mai kl 09
Torsdag 7. juni kl 09

PU/SL sak 04/07 EVENTUELT
Benedikt Jager informerte om at et utvalg på instituttet er i gang med utredning av et nytt bachelorstudium i litteraturvitenskap. Jager etterlyser større åpenhet rundt denne typen saker, og mener slike saker bør drøftes i programutvalget.

Sign.

Marie Smith-Solbakken
instituttleder


Sist oppdatert av (07.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol