10.05.07: Protokoll fra møte i Programutvalget for språk og litteratur


Torsdag 10.05.2007 kl 09.00 i møterom O-249, Hulda Garborgs hus, møte 02/07

Til stede: Marie Smith-Solbakken, Benedikt Jager, Gunvor Risa, David Wagner, Nancy Wood, Lena Clarke, Terje Blåsternes (bibliotek), Thomas Næss Eriksen (studentrepr.), Rune Valen og Gro Helliesen (referent)


PU/SL sak 05/07 REFERAT OG SAKSLISTE
Programutvalget for språk og litteratur godkjenner referat og saksliste

PU/SL sak 06/07 SLUTTEVALUERING HØSTEN 2006
Saken utsatt

PU/SL sak 07/07 SEMESTERSTART 2007
Lena orienterte om planen for semesterstart. Offisiell semesterstart er tirsdag 14. august. Det vil da være felles informasjonsmøte for nye studenter ved IKS (års-, bachelor- og fordypningsstudier). Faglige orienteringsmøter vil være onsdag 15. august. For studenter på nordisk skal det i tillegg være introduksjonsforelesninger torsdag og fredag i uke 33. Ordinære forelesninger starter uke 34.

PU/SL sak 08/07 bibliotekkurs for studenter høsten 2007
Terje Blåsternes orienterte om bibliotekkursene som arrangeres av biblioteket for studentene i forbindelse med semesterstart. Kursene har vært vellykket og det er et godt samarbeid mellom Det humanistiske fakultet og biblioteket.
Kursene skal være de to siste ukene i september.

Studiekoordinatorene ved IKS må sende oversikt til Terje med fagansvarlige for de ulike emnene/fagene og antall studenter tilknyttet emne/fag. Listen må sendes i begynnelsen av august. Terje tar deretter direkte kontakt med faglærer for planlegging av tid og sted for kursene.

PU/SL sak 09/07 BACHELORSTRUKTUREN VED IKS
Lena orienterte om arbeidet med omstruktureringen av bachelorstrukturen og ga et kort referat fra møte i bachelorgruppen 26. april. Det er flere forslag til ny struktur, men foreløpig ikke noe enhetlig forslag fra gruppen. Gruppen har hatt to møter, og skal i et siste møte komme med et forslag til struktur. Forslaget skal ære klart 1. juni, og vil bli lagt fram på neste møte i Programutvalget.

Bachelorstrukturen ble diskutert i Programutvalget, og ulike løsninger ble foreslått. Diskusjonen ble oppsummert av Marie i 3 punkt:
Programutvalget er enige i at:
1. vi må få ex.phil/ex.fac som fungerer
2. vi må opprettholde årsstudiene
3. vi må ha et bachelorløp som går mest mulig parallelt med årsstudiet


   PU/SL sak 10/07 ORIENTERING OM NYE EMNER STUDIEÅRET 2007/2008
   Gro orienterte om at følgende nye emner er godkjent av dekan for oppstart studieåret 2007/2008:

   HØST2007:
   FRA101 Fransk for nybegynnere (10sp) – betalingskurs i samarbeid med norsk/fransk kultursenter
   SPA100 Praktisk spansk (15sp)
   Tekst og subjekt (10sp) – oppstart utsatt pga ressurssituasjonen

   VÅR2008:
   SPA110 Latinamerikansk nåtidsprosa (15sp)
   ENG320 The American Short Story (20sp) – nytt fordypningsemne i engelsk
   VALG140 Innføring i feministisk teori og kjønnsforskning (10sp) - valgemne
   VALG100 The Renaissance in Perspective (10sp) – valgemne
     PU/SL sak 11/07 EVENTUELT
     a) Benedikt orienterte om bachelor i litteraturvitenskap. En gruppe arbeider med dette etter initiativ fra Anders M. Andersen. Utredningen er gitt klarsignal fra dekan. Forslag med fagplan og emnebeskrivelser skal være klart til 1. juni.
     b) Lena orienterte om et utvalg hun er med i som jobber med å bygge opp et miljø innen fremmedspråkdidaktikk ved IKS.
     c) Lena orienterte om Forskerskolen som er opprettet for å bygge opp kompetansen hos de faglige ansatte. 3,5 mill er bevilget for de neste 3 årene, og ansatte kan søke om reisemidler og prosjektmidler for prosjekt knyttet til område Literacy. Første seminar arrangeres 24.-25.mai.


     Sign.

     Marie Smith-Solbakken
     instituttleder

   Sist oppdatert av (07.12.2007)

   Skriv ut artikkel print symbol