07.06.2007: Protokoll fra møte i Programutvalget for språk og litteratur


Torsdag 07.06.2007 kl 09.00 i møterom O-249, Hulda Garborgs hus, møte 03/07

Til stede: Marie Smith-Solbakken, Benedikt Jager, Gunvor Risa, David Wagner, Lena Clarke, Rune Valen og Gro Helliesen (referent).

Meldt forfall: Nancy Wood


PU/SL sak 12/07 REFERAT OG SAKSLISTE
Programutvalget for språk og litteratur godkjenner referat og saksliste

PU/SL sak 13/07 SLUTTEVALUERING HØSTEN 2006
Rune informerte om sluttevalueringen ved IKS for høsten 2006. Evalueringen skjer elektronisk. Svarprosenten for høstens evaluering er 32%. Dette er for lavt til å være representativt. Svarprosenten på en slik undersøkelse bør være minst 50% for at den skal kunne gi oss gyldig informasjon om studentgruppen.

Programutvalget og instuituttleder er positive til sluttevaluering, men mener svarprosenten må bli høyere. Det foreslås blant annet å redusere antall spørsmål. Videre bør spørsmålsformuleringer og svaralternativ gjennomgås da noen av disse er uklare.

PU/SL sak 14/07 BACHELORSTRUKTUREN VED IKS
Marie informerte om arbeidet med ny bachelorstruktur ved instituttet. Dekan ønsker å bli informert av instituttleder om problemstillingene rundt bachelorgraden. Benedikt blir med på dette møtet.

Marie informerte også om et mulig samarbeid mellom Humanistisk fakultet/IKS og SV-fakultetet om en felles humanistisk bachelorgrad.

PU/SL sak 15/07 BACHELOR I LITTERATURVITENSKAP
Benedikt informerte om arbeidet med bachelorgraden i litteraturvitenskap. Det er lagt opp til en fordypning på 90 sp innen litteraturvitenskap. Emnene i litteraturvitenskap vil ligge i 2.-4. semester. 1. semester vil bestå av forberedende prøver i ex.phil, ex.fac og akademisk skriving. 5. og 6. semester skal studentene ta breddefag.
Fullført studium vil være grunnlag for opptak til Master i lesevitenskap.
Gruppen som arbeider med studieplanen er ferdig med sitt arbeid 07.06.07, og forslaget vil bli oversendt instituttleder.
   PU/SL sak 16/07 EVENTUELT
   Examen facultatum: Lena peker på behovet for en revisjon av innholdet i examen facultatum. Faglærerne på emnene må til høsten sette seg sammen og utarbeide et ex.fac-emne for språkfagene og et for historie/KRL.

   Sign.

   Marie Smith-Solbakken
   instituttleder

  Sist oppdatert av (07.12.2007)

  Skriv ut artikkel print symbol