16.02.07: Referat fra møte i programutvalget for masterstudiet i spesialpedagogikk


REFERAT FRA MØTE I PROGRAMUTVALGET FOR MASTERSTUDIET I SPESIALPEDAGOGIKK
Tid:
16.02.07 kl. 0830 – 1000
Sted:
K- 166, HL

Tilstede:
Vitenskapelig ansatte:
Rune Giske (leder)
Edvin Bru
Egil Gabrielsen

Studentrepresentanter:
Bodil Anne Kalgraff (2.års student)

Andre:
Randi Njå (stud.koordinator)
Tone R. Knudsen (referent)

Forfall:
Finn Egil Tønnessen
Stein Erik Ohna
Kari Lise Fuglesang (bibl.)

____________________________________________________________________________

PU/MA sak 01/07: GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG REFERAT
PU/MA sak 02/07: INNPASSINGSSAKER
PU/MA sak 03/07: PRAKSIS FOR STUDENTER I 4. ÅRET I ALLMENNLÆRERUTDANNINGEN
PU/MA sak 04/07: VEILEDNINGSANSVAR
PU/MA sak 05/07: STUDIEPLANSENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2007
PU/MA sak 06/07: STATUS FOR MODUL 2 - ORIENTERINGSSAK
PU/MA sak 07/06: EVENTUELT
___________________________________________________________________________ PU/MA 01 /07: GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG REFERAT
Det var ingen merknader til møteinnkallingen.
Referatet ble godkjent.
1 sak ble meldt til eventuelt.

PU/MA 02/07: INNPASSINGSSAKER
Giske orienterte om en innpassingssak der studenten søker om kompensasjon på grunnlag av forskjellsbehandling og feil informasjon.

   Konklusjon:
   For å unngå liknende saker i framtiden, bør det lages en oversikt over hvilke studier/fag som kan godkjennes og hvilke moduler de kan gi fritak for.
   Ved opptaket i 2007 vil aktuelle søknader bli sortert i grupper etter tidligere utdanning, og sendt samlet rundt til vurdering hos faglærerne.


   PU/MA 03/07: PRAKSIS FOR STUDENTER I 4. ÅRET I ALLMENNLÆRERUTDANNINGEN
   Feltarbeid godkjennes som praksis også for kommende studieår.

   Konklusjon:
   Njå tar kontakt med praksiskoordinator Husebø for å etablere rutiner for godkjenning i FS.


   PU/MA 04/07: VEILEDNINGSANSVAR
   Giske orienterte og meldte at det ikke er penger til å betale for mer enn 12 timer veiledning, selv om studentene får lenger tid på oppgaven.

   Det bør presiseres overfor nye søkere at studiet er et 2-årig fulltidsstudium, men at det er mulig å søke om forlenget tid på oppgaven.

   Konklusjon:
   Njå informerer studentene om at de som vil ha vitnemål før sommeren må levere oppgaven innen 29. mai.
   De som velger å levere 20. juni vil ikke få muntlig eksamen før i august.Studierett utover dette må det søkes om. Frist for tilbakemelding fra studentene settes til 15. mai.


   PU/MA 05/07: STUDIEPLANSENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2007
   Giske orienterte. Det blir ikke innført ny studieplan i høst.

   Konklusjon:
   Mindre endringer i gjeldende studieplan/emneinfo meldes til Randi Njå snarest mulig.

   PU/MA 06/07: STATUS FOR MODUL 2 – ORIENTERINGSSAK
   Gabrielsen orienterte. Resultatet av evalueringen foreligger ikke ennå. Studentene virker positive og innsatsvillige, men mange har svake/manglende forkunnskaper om emnet.

   Konklusjon:
   Anbefalte forkunnskaper må inn i opptaksbrev og emneinfo.


   PU/MA 07/06: EVENTUELT
   Saken ble trukket.

  Sist oppdatert av (07.12.2007)

  Skriv ut artikkel print symbol