24.08.07: Referat fra møte i programutvalget for masterstudiet i spesialpedagogikk


Tid: kl. 0830 - 1000
Sted: HLK - 166

Til stede:
Vitenskapelig ansatte:
Rune Giske (leder)
Edvin Bru
Stein Erik Ohna
Astrid Skaathun

Andre:
Randi Njå (stud.koordinator)
Tone R. Knudsen (referent)

Forfall:
Egil Gabrielsen
Finn Egil Tønnessen

Ikke møtt:
Studentrepresentanter (ikke valgt ennå)
Kari Lise Fuglesang (bibliotek)
______________________________________________________________________________________

PU-MA sak 22/07: GODKJENNING AV MØTEINNKALLINGEN OG REFERATET FRA FORRIGE MØTE
PU-MA sak 23/07: STUDIESTARTEN - STATUS
PU-MA sak 24/07: KVALITETSRAPPORTERING
PU-MA sak 25/07: NYTT STRATEGIDOKUMENT – HVORDAN IVARETA FELTET SPES.PED.
INNLEDENDE DRØFTINGER
PU-MA sak 26/07: EVENTUELT
________________________________________________________________________________________________


PU-MA sak 22/07: GODKJENNING AV MØTEINNKALLINGEN OG REFERATET FRA FORRIGE MØTE
Det var ingen merknader til møteinnkallingen.
Referatet ble godkjent.


PU-MA sak 23/07: STUDIESTARTEN – STATUS
Dokument i saken: Ingen
Njå orienterte.

Konklusjon:
PU tar til orientering:
- at antall frammøtte studenter er i overensstemmelse med plantallene
- at produksjon av studiepoeng og fullføringsprosent er svært bra


PU-MA sak 24/07: KVALITETSRAPPORTERING
Dokument i saken: Ingen

Giske orienterte. Konklusjon:
Giske vil sende ut forslag til kvalitetsrapport og be om tilbakemelding på ting som bør endres.
PU-MA sak 25/07: NYTT STRATEGIDOKUMENT – HVORDAN IVARETA FELTET SPES.PED.
Dokument i saken: Ingen

Giske orienterte.
I.h.h. til omstillingsprosessen og styresak 51/07 skal det opprettes instituttråd i stedet for dagens programutvalg. For IAS er det problematisk at sentrene da ikke vil bli representert. Konklusjon:
PU mener det er svært viktig at utvalget for masterstudiet i spesialpedagogikk består og ivaretar de oppgavene det har hatt til nå.
PU vil være en naturlig innspillspartner for nytt strategidokument.
PU-MA sak 26/07: EVENTUELT
- Njå tok opp at noen studenter ønsker å legge feltarbeidet til bestemte skoler.
PU var enig i at det ikke kan aksepteres.

- Bru tok opp problemstillinger knyttet til veilederrollen og muntlig eksamen. Han foreslo at informasjon om eksamen ble gitt til studentene i den siste veiledningstimen. Ohna har et skriv om dette som han vil sende til Njå.

-Frist for innlevering av masteroppgavene i 2008 blir: 2. juni og 20. oktober


Sist oppdatert av (07.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol