11.05.07: Referat fra møte i programutvalget for master i spesialpedagogikk


Tid: kl. 0830 - 1000
Sted: HLK - 166

Til stede:
Vitenskapelig ansatte:
Rune Giske (leder)
Edvin Bru
Stein Erik Ohna
Astrid Skaathun

Andre:
Randi Njå (stud.koordinator)
Tone R. Knudsen (referent)

Forfall:
Egil Gabrielsen
Finn Egil Tønnessen
Kari Lise Fuglesang (bibliotek)

Ikke møtt: Bodil Anne Kalgraff (student)
________________________________________________________________________________________________

PU-MA sak 16/07: GODKJENNING AV MØTEINNKALLINGEN OG REFERATET FRA FORRIGE MØTE
PU-MA sak 17/07: OPPTAK 2007/08 - SPESIELL VURDERING
PU-MA sak 18/07: FORESPØRSEL FRA HÅ KOMMUNE OM INNPASS AV KURSET ”MEISTRING OG UTVIKLING”
PU-MA sak 19/07: OU-PROSESSEN
PU-MA sak 20/07: PLANLEGGING AV STUDIEÅRET 2007/2008
PU-MA sak 21/07: EVENTUELT
________________________________________________________________________________________________

PU-MA sak 16/07: GODKJENNING AV MØTEINNKALLINGEN OG REFERATET FRA FORRIGE MØTE
Det var ingen merknader til møteinnkallingen.
Referatet ble godkjent.


PU-MA sak 17/07: OPPTAK 2007/08 - SPESIELL VURDERING
Dokument i saken: Søkerstatistikk 2003 – 2007 (utdelt i møte)
Oversikt over søknader til spesiell vurdering

Knudsen orienterte.
Det var 13 søkere som på grunnlag av tidligere utdanning måtte vurderes spesielt.

Konklusjon:
PU vurderer tre av søkerne som ikke kvalifisert for opptak.
PU går inn for at søkere med påbegynt hovedfag i spesialpedagogikk, som ønsker å fullføre på masterstudiet, blir behandlet individuelt.


PU-MA sak 18/07: FORESPØRSEL FRA HÅ KOMMUNE OM INNPASS AV KURSET ”MEISTRING OG UTVIKLING
Dokument i saken: Søknad fra Hå kommune v/ Vegard Moen

Giske orienterte. Konklusjon:
PU går inn for at søknaden avslås. Verken nivå, omfang eller innhold samsvarer med modulene i masterstudiet.PU-MA sak 19/07: OU-PROSESSEN
Dokument i saken: Ingen

Giske meddelte at instituttmøtet ved IAS hadde avvist undersøkelsen, og orienterte om svaret han hadde gitt til høringsnotatet. Bl. a. mente han at styringsordningen med programutvalg for spesialpedagogikk er tilfredsstillende.

  Konklusjon:
  PU har ingen innvendinger og tar saken til orientering.


  PU-MA sak 20/07: PLANLEGGING AV STUDIEÅRET 2007/2008
  Dokument i saken: Ingen

  Njå orienterte.
  Det er ønskelig med en mer sammensveiset studentgruppe.
  Hun vil ta kontakt med de tillitsvalgte for å forsøke å få til en fadderordning.

  Konklusjon:
  Tidspunkt for start av Forum og innlevering av prosjektbeskrivelse legges inn i årshjulet.


  PU-MA sak 21/07: EVENTUELT
  Njå hadde merknad til en tidligere sak om kurset i bibliotekkunnskap. (sak 15/07)Det har vært dårlig frammøte til disse kursene, og noe bør derfor gjøres. Saken ble diskutert, og følgende beslutninger fattet:
  - Giske tar med i introduksjonen at kurset er viktig
  - Njå lager oversikt over kursinnholdet
  - Studentene får beskjed om at de ikke får veiledning senere om ting som tas opp på kurset
  - Frammøte registreres
  - Kurset settes opp både formiddag og ettermiddag

Sist oppdatert av (07.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol