23.03.2007: Referat fra møte i programutvalget for masterstudiet i spesialpedagogikk


Dato: 23.03.2007
Tid: kl. 0830 - 1000
Sted: HL K - 152

Til stede:
Vitenskapelig ansatte:
Rune Giske (leder)
Edvin Bru
Egil Gabrielsen

Andre:
Randi Njå (stud.koordinator)
Kari Lise Fuglesang (bibliotek)
Tone R. Knudsen (referent)

Forfall:
Stein Erik Ohna
Tønnessen, Finn Egil

Ikke møtt: Bodil Anne Kalgraff (student)
________________________________________________________________________________________________

PU-MA sak 08/07: GODKJENNING AV MØTEINNKALLINGEN OG REFERATET FRA FORRIGE MØTE
PU-MA sak 09/07: OPPTAKET AV STUDENTER 2007. ORIENTERINGSSAK
PU-MA sak 10/07: FORELØPIG EVALUERING AV MODUL 2
PU-MA sak 11/07: OPPNEVNING AV SENSORER
PU-MA sak 12/07: PLASSERING AV KONTEEKSAMEN. ORIENTERINGSSAK
PU-MA sak 13/07: PLANLEGGING AV STUDIEÅRET 2007/2008. ORIENTERINGSSAK
PU-MA sak 14/07: PLANLEGGING AV INTRODUKSJONSUKEN
PU-MA sak 15/07: EVENTUELT
_______________________________________________________________________________________________­


PU-MA sak 08/07: GODKJENNING AV MØTEINNKALLINGEN OG REFERATET FRA FORRIGE MØTE
Det var ingen merknader til innkallingen.Til referatet var det en kommentar til sak 03/07; Det må presiseres at feltarbeidet på modul 1 utgjør en uke praksis. Den andre praksisuken er knyttet til en av sertifiseringstestene til Lesesenteret.
Med denne merknaden ble referatet godkjent.


  PU-MA sak 09/07: OPPTAKET AV STUDENTER 2007. ORIENTERINGSSAK
  Knudsen orienterte.
  Pr. dags dato er det registrert 126 søknader til masterstudiet i spes.ped. Vel 20 av disse ser ut til å gjelde opptak til 2. studieår.

   PU-MA sak 10/07: FORELØPIG EVALUERING AV MODUL 2
   Gabrielsen orienterte og delte ut en oversikt over resultatet.

   Konklusjon:
   PU går inn for at det lages noen fellesspørsmål for alle modulene; for eksempel hvor mange timer studenten har brukt på studiene, overlapp og lignende.
   Tekstforslag leveres til Randi Njå.   PU-MA sak 11/07: OPPNEVNING AV SENSORER
   Njå orienterte.

   Konklusjon:
   PU går inn for at alle modulene får oppnevnt en liten gruppe sensorer som kan benyttes i tre år. Det er ønskelig at så mange som mulig har førstelektor-/professor kompetanse.
   Njå får forslag på navn av modulansvarlig.


   PU-MA sak 12/07: PLASSERING AV KONTEEKSAMEN
   Njå orienterteog viste til forskrift om eksamen ved UiS vedrørende løpende vurdering.

   Konklusjon:
   PU går inn for at det arrangeres ny/utsatt prøve i august/september for høstsemesteret og i første halvdel av februar for vårsemesteret.


   PU-MA sak 13/07: PLANLEGGING AV STUDIEÅRET 2007/2008. ORIENTERINGSSAK
   Njå og Giske orienterte.
   Det var enighet om å ha fire innleveringsfrister for oppgaven. PU- møtene avholdes en gang pr. måned. Konklusjon:
   Det lages et forslag med datoer, og saken tas opp igjen i neste møte.


   PU-MA sak 14/07: PLANLEGGING AV INTRODUKSJONSUKEN
   Njå orienterte.

   Konklusjon:
   PU går inn for at det arrangeres et informasjonsmøte fra kl. 0830 på onsdagen.
   Torsdag kan første forelesing i inklusjon starte fra kl. 0815 –1100, ev. med et sosialt opplegg etterpå. Fadderordning bør vurderes.
   Vanlig undervisning starter opp fra mandag uken etter.

   PU-MA sak 15/07: EVENTUELT
   - Fuglesang ba om at biblioteket får kopi av pensumlistene så snart de er klar.
   Hun ønsker også at kurs i bibl. databasene legges inn på timeplanen.

Sist oppdatert av (07.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol