19.10.07: Referat fra møte i programutvalget for masterstudiet i spesialpedagogikk


Tid:
kl. 0830 - 1000
Sted:
HLK - 166

Til stede:
Vitenskapelig ansatte:
Rune Giske (leder)
Edvin Bru
Stein Erik Ohna
Skaathun, Astrid
Tønnessen, Finn Egil

Andre:
Randi Njå (stud.koordinator)
Kari Lise Fuglesang (bibliotek)
Tone R. Knudsen (referent)

Forfall:
Egil Gabrielsen
Marianne Voss Halvorsen /Elisabeth Brekke Stangeland (student 1. tr.)
Bodil Hauken/Elin Ytre-Arne (student 2. tr.)
________________________________________________________________________________________________

PU-MA sak 27/07: GODKJENNING AV MØTEINNKALLINGEN OG REFERATET FRA FORRIGE MØTE
PU-MA sak 28/07: RESULTATENE AV TIDLIGDIALOGEN HØSTEN 2007
PU-MA sak 29/07: TIDSPLAN FOR REVISJON AV MASTERPROGRAMMET I SPES.PED.
PU-MA sak 30/07: AVTALEN MELLOM HØGSKOLEN I ØSTFOLD OG UIS KNYTTET TIL MASTERPROGRAMMET I SPES.PED.
PU-MA sak 31/07: EVENTUELT
________________________________________________________________________________________________


PU-MA sak 27/07: GODKJENNING AV MØTEINNKALLINGEN OG REFERATET FRA FORRIGE MØTE
Det var ingen merknader til innkallingen.
Referatet ble godkjent.
1 sak ble meldt til eventuelt.


PU-MA sak 28/07: RESULTATENE AV TIDLIGDIALOGEN HØSTEN 2007
Dokument i saken: Fellesrapport for tidligdialogen utdelt i møtet.
Njå orienterte og delte ut rapport for emnene MSP100 og MSP110.
Tilbakemeldingene fra studentene er stort sett positive, men det bør settes i gang tiltak for å bedre romsituasjonen og øke antall stikkontakter for PC bruk.

Konklusjon:
PU tar saken til orientering.


PU-MA sak 29/07: TIDSPLAN FOR REVISJON AV MASTERPROGRAMMET I SPES.PED.
Dokument i saken: Ingen
Giske orienterte.
Dekan har ikke gjort vedtak om ny studieplan ennå.
Nye kompetansemål må inn i planene i år. Prodekan for undervisning vil bli bedt om å informere.

Konklusjon:
Giske setter opp tidsplan for revisjon av emner.
Revisjonen skal være godkjent av dekan innen 1. mars.


  PU-MA sak 30/07: AVTALEN MELLOM HØGSKOLEN I ØSTFOLD OG UIS KNYTTET TIL MASTERPROGRAMMET I SPES.PED.
  Dokument i saken: Forslag til vitnemål, - utdelt i møtet.
  Njå tok opp spørsmålet om hvem som skal godkjenne innpass av tidligere utdanning for studentene i Østfold.
   Konklusjon:
   PU mener avtalen mellom UiS og HiØ bør gjennomgås med tanke på felles regler for innpass, eksamensavvikling, sensurog lignende.


   PU-MA sak 31/07: EVENTUELT
   Giske orienterte om forespørsel fra SV fakultetet vedrørende samarbeid om ny mastergrad i sosialpedagogikk.
   Han ba medlemmene av PU om å lese planen og komme med innspill innen fredag 26.10.


   Stavanger, 25.10.2007

Sist oppdatert av (07.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol