23.03.07: Referat fra møte i programutvalget for idrett


Dato: 23.03.07
Tid: kl. 1400 -1540
Sted: HL K-166

Til stede:
Vitenskapelig ansatte
Rune Giske (leder)
Gro Næsheim Bjørkvik
Atle Mjåtveit
Geirulf Tronerud

Andre:
Tone R. Knudsen (referent)

Forfall:
Kari Lise Fuglesang (bibl.)

Ikke møtt:
Kine R. Ottesen (student 1. år)
Mari Rørheim (student 2. år)
____________________________________________________________________________________________________
PU-IDR 07/07: GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE
PU-IDR 08/07: STATUS BACHELOR 2. ÅR
PU-IDR 09/07: STATUS ÅRSENHET INKL. PRAKSIS
PU-IDR 10/07: SLUTTEVALUERING ÅRSENHET OG BACHELOR
PU-IDR 11/07: RESSURSOVERSIKT
PU-IDR 12/07: MASTERPROGRAM I IDRETT
PU-IDR 13/07: EVENTUELT
_____________________________________________________________________________________________________

Før møtet orienterte Monika Røthle om et prosjekt i Danmark, der 3 studenter og en lærer ble invitert til å delta fra 28.10. - 09.11.07.


PU-IDR 07/07: GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE
Det var ingen merknader til møteinnkallingen.
Referatet ble godkjent.
2 saker ble meldt til eventuelt.


PU-IDR 08/07: STATUS BACHELOR 2. ÅR - ORIENTERINGSSAK
Dokument i saken:Ingen

Mjåtveit orienterte.
Mange av studentene har søkt innpass av fag, og det gir grunn til bekymring med tanke på rekrutteringen til 3. studieår.


PU-IDR 09/07: STATUS ÅRSENHET INKL. PRAKSIS
Dokument i saken: Ingen

Tronerud og Bjørkvik orienterte.
Veiledet praksis fungerer bra, men Jylitsprosjektet savner en kontaktperson på skolene. Konklusjon:
PU stiller seg bak forslaget om at de som har ansvar for fagdidaktikken må ha møte med praksiskoordinator Dag Husebø på forhånd for å avklare forventninger.


PU-IDR 10/07: SLUTTEVALUERING ÅRSENHET OG BACHELOR
Dokument i saken: Ingen

  Konklusjon:
  Tronerud går gjennom evalueringsskjemaet som ligger på nettet, for å se om det bør lages tilleggsspørsmål for årsenheten. Faggruppen savner bl.a. informasjon om hva som skal til for å få flere studenter til å møte på forelesningene.
  Mjåtveit lager eget evalueringsskjema som passer for Bachelorstudiet. Spørsmålene bør knyttes til arbeidsmengde, praksis, gruppearbeid m.m.
  PU-IDR 11/07: RESSURSOVERSIKT - ORIENTERINGSSAK
  Dokument i saken: Ingen

  Tronerud orienterte.
  Oversikten er nesten ferdig, men faggruppen skal ha et møte til før Giske får den.


  PU-IDR 12/07: MASTERPROGRAM I IDRETT - ORIENTERINGSSAK
  Dokument i saken: Arbeidsnotat av 23.03.07/AM, utdelt i møtet.

  Mjåtveit orienterte.
  Modellen for masterutdanningen er utarbeidet på bakgrunn av drøftingssamtaler med Kirsten Johnsen, PPU. En har lagt vekt på optimal ressursutnyttelse gjennom fellesmoduler med allerede eksisterende masterprogram ved fakultetet.

  Konklusjon:
  PU tar saken til orientering.


  PU-IDR 13/07: EVENTUELT
  § 3 studieplasser settes av til ”Idrettens kvote”. Mjåtveit utarbeider kontrakt.
  § Tronerud jobber med å få til et system for fravær, som kan fungere uten å bli for rigid.
  § Mjåtveit orienterte om at han bruker mye mer tid enn forutsatt på å veilede studenter vedr. innpass, utenlandsopphold og lignende.

Sist oppdatert av (07.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol