04.06.07: Referat fra møte i programutvalget for idrett


Dato: 04.06. 2007
Tid: kl. 1400 -1530
Sted: HL K-166

Til stede:
Vitenskapelig ansatte
Rune Giske (leder)
Gro Næsheim Bjørkvik (kom kl. 1510)
Atle Mjåtveit
Geirulf Tronerud

Andre:
Tone R. Knudsen (referent)

Forfall:
Kari Lise Fuglesang (bibl.)

Ikke møtt:
Kine R. Ottesen (student 1. år)
Mari Rørheim (student 2. år)
_________________________________________________________________________________________________
PU-IDR 14/07: GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE
PU-IDR 15/07: PLANLEGGING AV NESTE STUDIEÅR
PU-IDR 16/07: STATUS SLUTTEVALUERING
PU-IDR 17/07: STATUS BACHELORPROGRAMMET
PU-IDR 18/07: EVENTUELT
________________________________________________________________________________________________

PU-IDR 14/07: GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE
Det var ingen merknader til møteinnkallingen.
Referatet ble godkjent.


PU-IDR 15/07: PLANLEGGING AV NESTE STUDIEÅR
Dokument i saken: Ingen

Tronerud orienterte om undervisningssituasjonen for årskurset og bachelorprogrammet.

Konklusjon:
- Planleggingen for neste år er akseptabel, og arbeidsplanene kan skrives før sommeren.
- Timelærere i ”aktivitetslære” må avklares.


PU-IDR 16/07: STATUS SLUTTEVALUERING
Dokument i saken: Ingen

Tronerud orienterte.
Det går fram av evalueringen at studentene ønsker en jevnere arbeidsbyrde. De var også misfornøyd med at lærerne hadde satt opp eksamensgrupper, - det ønsket de å velge selv.

  Konklusjon:
  - Faggruppen tar opp problemer vedrørende studentframmøte, og lager mal for utføringen av ferdighetskravene. Konklusjonene skal formidles til PU og
  legges inn som drøftingssak på neste møte.
  - Kursansvarlig for årskurset og bachelorprogrammet setter opp felles forslag til punkter som bør være med på evalueringsskjemaet.

  PU-IDR 17/07: STATUS BACHELORPROGRAMMET
  Dokument i saken: Ingen

  Mjåtveit orienterte.
  Det er viktig at så mange studenter som mulig fortsetter studiet.
  Han foreslo at en bør samle studentene på bachelorprogrammet en gang i høstsemesteret og en gang i vårsemesteret, for å forberede dem på det videre studiet og skape bedre samhørighet.
  Faggruppen bør ta stilling til hva disse samlingene skal inneholde.

  Konklusjon:
  - PU er noe urolig fordi det endelige studenttallet for 2. og 3. studieår er usikkert.
  - Veiledning av oppgavene bør fordeles på flere,- for eksempel 3 personer.

  PU-IDR 18/07: EVENTUELT
  - Søkere på idrettens kvote. Giske etterlyste innstillingen.
  Konklusjon: Knudsen ber opptakskontoret sende over en kopi. - Giske tok opp problemer ved vurderingsordningen. Skal studentene kunne stå med stryk i et delemne, eller må alle delene vurderes til bestått?
  Konklusjon: Faggruppen har ikke noe konkret råd, men vil ta saken opp.
    - Stavanger Turistforening ønsker å ha studenter i praksis, og venter på en tilbakemelding.
    Konklusjon : Praksiskoordinator settes på saken.

  Sist oppdatert av (07.12.2007)

  Skriv ut artikkel print symbol