18.9.07: Referat fra møte i programutvalget for idrett


REFERAT FRA MØTE I PROGRAMUTVALGET FOR IDRETT

Tid:
18.09.07
Sted:
HL K-166

Tilstede:
Vitenskapelig ansatte:
Rune Giske (leder)
Gro Næsheim Bjørkvik
Atle Mjåtveit
Geirulf Tronerud

Studentrepresentanter:
Ikke valgt

Andre:
Heidi Kvamme (bibl.)
Tone R. Knudsen (referent)
____________________________________________________________________________
PU-IDR 19/07: GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG REFERAT
PU-IDR 20/07: STATUS 1.ÅR - TIDLIGDIALOGEN
PU-IDR 21/07: STATUS 2. ÅR - TIDLIGDIALOGEN
PU-IDR 22/07: AVTALER MED ÅRHUS OG ØREBRO
PU-IDR 23/07: RESSURSSITUASJONEN
PU-IDR 24/07: EVENTUELT
___________________________________________________________________________

PU-IDR 19/07: GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG REFERAT
Det var ingen merknader til møteinnkallingen.
Referatet fra forrige møte ble godkjent.


PU-IDR 20/07: STATUS 1. ÅR - TIDLIGDIALOGEN
Dokument i saken: Ingen

Tronerud orienterte.

Konklusjon:
- Iflg. tidligdialogenvar studentene godt fornøyd med opplegget rundt studiestart
- De nyestudentene har gitt et positivt inntrykk
- Organiseringen av studiet bør kanskje endres litt; - mer studentstyrte grupper tidlig på høsten
- Det må gå bedre fram i planen hva som er pensum og hva som er støttelitteratur


PU-IDR 21/07: STATUS 2. ÅR - TIDLIGDIALOGEN
Dokument i saken: Ingen

Mjåtveit orienterte.
Tidligdialogen var ikke avviklet ennå.

Konklusjon:
- Studentene har gitt et positivt inntrykk
- Rutinene for hvilke studenter som får reise utenlands bør gjennomgås
- Det må lages retningslinjer for bacheloroppgaven
- Studieplanen må endres litt til neste år


PU-IDR 22/07: AVTALER MED ÅRHUS OG ØREBRO
Dokument i saken: Ingen

Giske orienterte.
To formelle avtaler om utveksling av studenter og lærere skal inngås i nær framtid.

Konklusjon:
- Forslag til avtale med Århus og Ørebro sendes i uke 39
- Utveksling av emner på 5 studiepoeng må utredes nærmere. Mjåtveit er koordinator.


PU-IDR 23/07: RESSURSSITUASJONEN
Dokument i saken: Ingen

Giske orienterte.
Det ser ut til å bli et godt overskudd på instituttet.

Konklusjon:
- Skogsholm og Tronerud fortjener ros for jobben de har gjort med ressursberegningsmodellen for idrett.


PU-IDR 24/07: EVENTUELT

- Det må lages en strategi for tilsettinger ved instituttet. Hele faggruppen, - også de som er tilsatt ved IFU, bør delta i planleggingen.
- Kvalitetsrapporten sendes ut til orientering.


Sist oppdatert av (07.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol