19.10.07: Referat fra møte i programutvalget for idrett


Tid:
kl. 1330 - 1430

Sted:
HLK-166

Til stede:
Vitenskapelig ansatte
Rune Giske (leder)
Gro Næsheim Bjørkvik
Atle Mjåtveit

Studenter
Irene Våge (1.trinn)
Ingrid Samuelsen ( 2. og 3.trinn)

Andre:
Tone R. Knudsen (referent)

Forfall:
Geirulf Tronerud
Heidi Kvamme (bibl.)

________________________________________________________________________________________________
PU-IDR 25/07: GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE
PU-IDR 26/07: INTERNASJONALISERING
PU-IDR 27/07: STATUS STUDIEPROGRAMMENE
PU-IDR 28/07: STRATEGIARBEIDET I FAGGRUPPEN
PU-IDR 29/07: EVENTUELT
­­­­­­­­________________________________________________________________________________________________

PU-IDR 25/07: GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE
Det var ingen merknader til møteinnkallingen.
Referatet ble godkjent.
En sak ble meldt til eventuelt.

PU-IDR 26/07: INTERNASJONALISERING
Dokument i saken: Ingen
Giske orienterte om status.
Søknad er sendt til Ørebro, og til Århus sendes den ganske snart.
Det er usikkert hvor store utgifter studentene vil få.

Konklusjon:
PU ønsker at Cecilie Cave undersøker om det finnes økonomiske støtteordninger til reise og opphold for studentene.


PU-IDR 27/07: STATUS STUDIEPROGRAMMENE
Dokument i saken: Ingen
Giske orienterte. Det meste ser ut til å fungere bra på 1. trinn. Men studentene klager på at pensumlitteraturen er uklar, og at undervisningsrommet er for lite.
I det siste er det rapportert om stort frafall i teoriundervisningen.
  Konklusjon:
  PU går inn for å endre timeplanen ved å legge obligatorisk/praktisk trening nær opp til teoriundervisningen.
  PU mener det bør vurderes om faglærernes presentasjoner i it’s:learning skal endres.

  Mjåtveit orienterte om 2. og 3. trinn.
  Studentene er misfornøyd med at all pensumlitteratur ikke har vært tilgjengelig.
  De påpekte også at det er støy og umoden oppførsel i timene til emnet ernæring. En mulig forklaring kan være at studentene på 2. og 3. trinn har ulik
  forhåndskunnskap om emnet.

  Konklusjon:
  Mjåtveit og Samuelsen tar saken opp med studentene innen 10 dager.


  PU-IDR 28/07: STRATEGIARBEIDET I FAGGRUPPEN
  Dokument i saken: Ingen
  Mjåtveit orienterte.
  Faggruppen har laget et forslag til strategi som skal presenteres på mandag. De går bl.a. inn for å opprette masterstudium i idrett, samt kroppsøving (30 sp) for allmennlærerstudentene. .

  Konklusjon:
  PU tar saken til orientering.

  PU-IDR 29/07: EVENTUELT
  - Mjåtveit tok opp krav til innhold i bachelorgraden i forbindelse med to søknader om innpass av tidligere utdanning.

  Konklusjon:
  PU går inn for at bachelorstudentene må ha undervisning/eksamen fra UiS i det emnet de skriver oppgaven.  Stavanger, 24.10.2007

Sist oppdatert av (07.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol