6.1.06: Protokoll fra møte i Programutvalget for historie og kultur


Fredag 06. januar 2006, kl. 1300-15.00 i møterom O-249 Hulda Garborgs hus, møte 1/06

Tilstede:
Eva Jakobsson
Olav Tysdal
Jon Skarpeid
Jørg Arne Jørgensen
Gro Njærheim

Forfall: Hans Eirik Aarek
____________________________________________________________________________________

PU/HK sak 01/06 PROTOKOLL OG SAKLISTE
Protokoll fra møte 19.12.05 ble godkjent med følgende endring under sak 44/05:
- Historiedidaktikk. Jakobsson informerte om møte mellom dekan og historiegruppen angående budsjettforslaget. Faggruppen tilbakeviste dekanens forslag pga. usikkerheten om finansieringen utover første semester.

PU/HK sak 02/06 EMNEREVISJON FOR 2006 - 2007
Fortsettelse av sak 43/05

Programutvalget gikk gjennom de utarbeida emnebeskrivelsene og anbefalte følgende endringer:

HIS? Moderne historie, 1914 – 2000:
- Kommaet tas bort fra emnenavnet
- Formålsteksten endres til ”Emnet skal gi innsikt i og forståelse av samfunnsutviklingen 1914 – 2000…..”

HIS? Senmiddelalderen og tidlig nytidshistorie ca 1350 – ca 1815:
- Formålsteksten endres til ”….Europa i senmiddelalder og tidlig nytid. Det legges særlig vekt på….”

HIS? Oversikt over nyere historie (ca. 1815 – 1914):
- Paranteset og ca. tas bort fra emnenavnet
- Formålsteksten endres til ”Emnet skal gi innsikt i og forståelse av samfunnsutviklingen….”
- Navnet Ole Kallelid tas bort
- Emnenavn på engelsk endres til ”Modern history after 1814 AD.

HIS200:
- Ordet kurs erstattes med emne under punktene formål og innhold

HIS300:
- Formålsteksten endres til ”Emnets formål er – gjennom en stor obligatorisk oppgave – å …..”
- Ordet kurs erstattes med emne under punktene formål og innhold

KRL200:
- Studiekooridnator endrer litt på siste setning i formålsteksten. Han konfererer med Valen-Sendstad.

KRL300:
- Formålsteksten endres til ”Gi fordypet innsikt i sentrale og aktuelle kristendomsfaglige tema….”

KRL310:
- Skarpeid endrer litt på formålsteksten

EXP100:
- Navnet Bjørn Olav Roaldseth tas bort
- 1. setning i andre avsnitt under innhold endres til ”Emnets arbeids- og vurderingsform gir studentene mulighet…”
- Siste setning i andre avsnitt under innhold endres til ”….som ligger til grunn for samtidens krav om innovasjon….”

Studiekoordinator delte ut forsider (innledningstekst) til studieplanene på møte. Programutvalget anbefaler disse.


PU/HK sak 03/06 MØTEPLAN FOR VÅREN
13.02.
20.03.
08.05.
12.06.

Møtene begynner kl. 12.15.


PU/HK sak 04/06 EVENTUELT
Programutvalget gikk gjennom karakterstatistikken for historie og kultur for høsten 2005 som ble delt ut på møte.

Gro Njærheim
referent


Sist oppdatert av (07.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol