04.09.06: Protokoll fra møte i programutvalget for historie og kultur


Mandag 04. september 2006, kl. 12.15 – 14.00 i møterom O-249 Hulda Garborgs hus, møte 05/06

Tilstede:
Harald Høie
Olav Tysdal
Fartein Valen-Sendstad
Hans Eirik Aarek
Jørg Arne Jørgensen
Terje Blåsternes
Rune Valen
Gro Njærheim
____________________________________________________________________________________

PU/HK sak 20/06 PROTOKOLL OG SAKLISTE
Programutvalget godkjente sakslisten og protokoll fra møte 12.06.06.


PU/HK sak 21/06 ÅRSHJUL FOR PROGRAMUTVALGET
Blåsternes sa at det er bra bibliotekskurs står på årshjulet i mai, da en må forberede faglærerne på kurset som går på høsten.

Studieporteføljen flyttes til mai/juni. Se sak 23/06.

Det ble diskutert om sluttevalueringen kan tas opp tidligere. Se sak 22/06.

Programutvalget besluttet å følge årshjulet med de endringer som kom frem i møte.


PU/HK sak 22/06 SLUTTEVALUERING
Sluttevalueringen er oppført i september på årshjulet. Valen ytret ønske om at saken tas opp tidligere. Programutvalget tror det er vanskelig siden resultatet kommer fra kvalitetskontoret tett opp i sommerferien og at instituttstyrer bør få tid til å skrive rapporten.

   Programutvalget ba instituttstyrer vurdere om saken kan tas opp tidligere.


   PU/HK sak 23/06 STUDIEPORTEFØLJEN
   Utdanningsavdelingen har flyttet fristen for oppretting av nye studier/emner fra 15.10. til 15.8. Dette gjelder studier/emner som skal gå påfølgende år.

   Programutvalget tok dette til orientering.


   PU/HK sak 24/06 RIKETS TILSTAND
   - Migrasjonshistorie starter i midten av oktober 2006. Det skal lyses ut en ¾ stilling. Søkertallet er ikke kjent (ca. 10 norske studenter).

   - Historiedidaktikk starter høsten 2007. Her skal en stilling lyses ut i tillegg til Jan Bjarne Bøe og timelærer.

   Programutvalget tok sakene til orientering.


   - Status personalsituasjon: alle på plass. Ingrid Løland er timelærer på krl2. Ansettelsen av 40% stilling på ex.phil. måtte trekkes tilbake på grunn av studenttallet. Det var kalkulert med 240 studenter, men bare 53 studenter har meldt seg på it’s:learning så langt. John Roscoe tar emnet alene i høst.

   Programutvalget uttrykte bekymring for søkertallet og besluttet å ta opp saken senere.


   - Status rekruttering av studenter til PU: StOr har hatt problemer med å få fatt i studenter som er interessert i å sitte i programutvalget. Høie vil oppfordre faglærerne til å be interesserte studenter om å melde seg til instituttstyrer. Instituttstyrer vil videre gi navnene til StOr.

   Programutvalget tok saken til orientering.


   PU/HK sak 25/06 EVENTUELT
   - Orientering: Programutvalgets vedtak i sak 13/06 i møte 8.5.06 endres. Overlapping og vektingsreduksjon av de gamle historieemnene med de nye emnene endres slik det står i det interne notatet av 28.6. fra Jørgensen og Tysdal.
   - Tysdal informerte om en endring i studieplanen til Mastergrad i historiedidaktikk. Samfunnsfag i lærerutdanningen er ikke lenger vektet mot historie, og pkt. 4 om opptakskrav må endres: ”80 sp historie eller 60 sp samfunnsfag (med vekt på historie) i lærerutdanningen…” endres til ”80 sp historie eller 60 sp samfunnsfag i lærerutdanningen…”.

   Programutvalget tok sakene til orientering og Høie informerer dekan.

   Gro Njærheim
   referent

  Sist oppdatert av (07.12.2007)

  Skriv ut artikkel print symbol