16.02.07: Protokoll fra møte i programutvalget for historie og kultur


Fredag 16. februar 2007, kl. 10.30 – 12.00 i møterom A-214 Hagbard Lines hus, møte 01/07


Tilstede:
Marie Smith-Solbakken
Olav Tysdal
Fartein Valen-Sendstad
Jørg Arne Jørgensen
Rune Valen
John Roscoe, sak 02/07
Gro Njærheim
Forfall: Hans Eirik Aarek
____________________________________________________________________________________

PU/HK sak 01/07 PROTOKOLL OG SAKLISTE
Programutvalget godkjente sakslisten og protokoll fra møte 04.12.06


PU/HK sak 02/07 EX.PHIL. FOR MATEMATIKKSTUDENTER VED TEKNISK-, NATURVITENSKAPELIG FAKULTET.
Dokument i saken:
- E-post fra Jan Terje Kvaløy 19.12.06

Programutvalget støttet forslaget om å la matematikkstudenter ved TEKNAT ta emnet EXP100 Ex.phil.


   PU/HK sak 36/06 TIDLIGDIALOG (sak som ble utsatt ved forrige møte)
   Rune Valen sender ut orientering fra tidligdialogen (høst 2006) på e-post til programutvalgsmedlemmene.

   Instituttet fikk tidligdialogen for våren 2007 utdelt etter fristen. På grunn av stort arbeidspress blir derfor denne avlyst.

   Programutvalget tok dette til orientering.

     PU/HK sak 03/07 SLUTTEVALUERING
     Rune Valen sender en orientering på e-mail.


     PU/HK sak 04/07 EMNEREVISJON STUDIEÅRET 2007/08
     Programutvalget gikk gjennom endringene for krl og historie:

     Arbeidsformene til grunnemnene i krl og historie endres til ”Forelesning i stor gruppe og lærerstyrte kollokvier i mindre grupper. Oppgaveseminar. Veiledning tilbys individuelt eller i grupper”.

     Obligatorisk oppgaveutkast og obligatorisk veiledning skal inn på alle emnene med oppgaveinnlevering.

     KRL130 Allmenn religions- og livssynskunnskap endrer navn til Religionssystematikk. Emnet beholder samme emnekode men får nytt versjonsnummer, KRL130-2.

     EXF110 og EXF160: I tillegg til innleveringsoppgave i fagdelen vil det bli satt opp en totimers eksamen. Innleveringsoppgaven kuttes noe ned i omfang, slik at eksamensformen blir som følger:
     Del 1 fellesdelen – skriftlig eksamen i vitenskapsteori, 3 timer (3/10)
     Del 2 skriftlig eksamen, 2 timer (3/10)
     Del 3 innleveringsoppgave 2000 ord +/- 10% (4/10)

     KRL200: Skriftlig eksamen på 6 timer, vekting 1/1. Forkunnskapskravet endres til ”Studenten må ha minimum 50 SP KRL på innføringsnivå eller tilsvarende for å starte på fordypning”.

     Programutvalget anbefalte endringene.


     PU/HK sak 37/06 BACHELORSTUDIENE (sak som ble utsatt ved forrige møte)
     Instituttleder informerte om at det arbeides med å forbedre strukturen på bachelorstudiene ved instituttet (blant annet plasseringen av ex.phil. og størrelsen på fagenhetene). Det har kommet fire forslag som skal diskuteres i fagmiljøet.

     Programutvalget tok dette til orientering.


     PU/HK sak 05/07 MØTEPLAN VÅREN 2007
     Programutvalget besluttet å holde møter første mandagen i måneden:
     2. april
     7. mai
     4. juni
     Møte fra kl. 12 – 14.


     PU/HK sak 06/07 EVENTUELT
     - Instituttstyrer informerte om at det arbeides med et forslag om å arrangere ex.phil. om sommeren.
     - Formelt samarbeid mellom UiS og Kulturstudier AS – denne saken rakk programutvalget ikke å ta opp.


    Sist oppdatert av (07.12.2007)

    Skriv ut artikkel print symbol