17.01.06: Referat PU IFU


Tilstede:
Elisabeth Ianke Mørkeseth (leder)
Jorunn Melberg
Monika Røthle
Anne Høigård
Kari Lise Fuglesang (bibl.)
Anita Berge
Hilde H. Landro (student)
Ellen M. Onerva (student)
Sylvia B. Fleck (referent)

Forfall: Marianne Stokkeland

Elisabeth Ianke Mørkeseth ledet møte.

Sak 01/06:
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Det var ingen merknader til innkalling eller sakslisten.
Der ble meldt 3 saker til eventuelt.

Sak 02/06:
GODKJENNING AV REFERAT
Følgende kommentarer ble gitt til referatet:
Anne Høigård ble oppnevnt til medlem av PU etter siste møtet i utvalget. Hun skal derfor ikke stå som fraværende i referatet.Kari Lise kommenterte til sak
38/05 at hun ble sitert feil. Hun leverer ikke liste over kommentarer til fagplanene, men får liste over faglærere og vil ta kontakt. Kari Liseog Anita vil jobbe
sammen om denne saken.Elisabeth orienterte om utviklingen i enkelte av punktene i sak 38/05

Referatet ble godkjent med de rettinger som framkom i møtet.

Sak 03/06
SLUTTEVALUERING
I overkant av 60% av studentene har svart på denne evalueringen. Gode tilbakemeldinger på faglærere og undervisning. Mindre gode tilbakemeldinger når
det gjelder fysiske forhold. For få grupperom og dårlig teknisk utstyr.

Spesialpedagogikk: Forelesninger bør ligge på timeplanen fra studiestart. Faglærerne bør få et samarbeid med barnevernspedagog-utdanningen og
allmennlærerutdanningen.

Jorunn oppgir at der er stort press på datarommene ved innleveringer v/it’s learning. En bør gi melding om når der er store innleveringer.

Konklusjon:
Saken er tatt til etterretning. Sluttevalueringen er positiv lesning. Anita sender den ut til alle på instituttet. Elisabeth tar opp problemene med it’s learning med
It v/P.Spence.
Sak 04/06
EVALUERING AV PRAKSIS F2 OG F3 HØST 2005
Jill Hege redegjorte for evalueringen som er gjort. Studentene mener i stor grad at de får den informasjonen som de trenger. Men der er noen
problemområder som en bør se nærmere på.

Konklusjon:
PU tilrår at en til neste møte lager en gjennomtenkt skisse for hvordan en skal behandle problemområdene som kommer opp videre i organisasjonen. Det
er viktig å lage rutiner sammen med faglærerne.

Sak 05/06
VALG AV FORDYPNINGER VÅR 2007
Når det gjelder prosedyre for fordeling av valgfag så skal Anita og Sidsel Vestrheim lage et forslag for dette.

Våren 2007 tilbys følgende fordypningsfag: Moderne barndom (for F3F), Småbarnspedagogikk, Barn i landskap, Fysisk fostring, Komparativ pedagogikk
og Musikk. Monika ønsker at en overbooker når det gjelder komparativ pedagogikk, da en har erfaring med at studenter ofte trekker seg fordi studiet
inkluderer et 3 måneders opphold i utlandet. Anita mener at IFU bør vurdere om en skal tilby Moderne barndom til eksterne søkere, pga at dette studiet
skal gå over et studieår, og noen av studentene i F3F muligens kommer til å søke et av de andre fordypningsfagene.

PU mener også at en bør vurdere om en kan ta opp eksterne studenter som ikke har førskolelærerbakgrunn på fordypningsfag i førskolelærerutdanningen.
Søkerinformasjon må da endres slik at det kommer tydelig fram at andre enn førskolelærere kan søke, og at de da vurderes på grunnlag av annen
utdanning.

Konklusjon:
Når det gjelder plantall for valgfagene, så vil instituttleder legge fram eksakte tall på neste møte i programutvalget. Sak 06/06 EVENTUELT
- Anne ønsket mer informasjon om samarbeid mellom UiS og Stavanger kommune når det gjelder tilrettelegging for etter- og videreutdanning. Instituttleder kjenner ikke til annet samarbeid enn et meldt behov om lederopplæring, som Fleks arbeider med

- Hilde mente at tidligdialogen i 1. trinn bør komme noe senere enn den gjør nå.

- Hilde tok opp problematikk med innleveringsfrister og obligatorisk frammøte i gruppearbeid. Instituttleder skal ta dette opp med som sak på instituttmøte.


Sist oppdatert av (07.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol