04.04.06: Referat fra møte i programutvalget IFU


Tid: KL 12.15 – 14.30

Tilstede:

Odd Eskildsen (fung.leder)
Jorunn Melberg (fra kl. 13.00)
Monika Røthle
Kari Lise Fuglesang (bibl.)
Marianne Stokkeland
Anita Berge
Jill Hege Andresen (til kl. 13.00)
Sylvia B. Fleck (referent)

Forfall:
Anne Høigård
Hilde H. Landro (student)
Ellen M. Onerva (student)

Odd Eskildsen ledet møte.

Sak 09/06: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Der var ingen merknader til innkalling eller saksliste.
Der ble meldt 2 saker til sak 20/06 Eventuelt.

Sak 10/06: GODKJENNING AV REFERAT
Referatet fra møtet 17.01.06 ble godkjent med merknad om at Jill Hege var tilstede på møtet. Sak 11/06 INFORMASJON ANGÅENDE SAK 04/06
Jill orienterte om evaluering av praksis F2 og F3 høst 2005. Denne er veldig omfattende, og noen bør se på hele opplegget for å se om det kan forenkles, slik at det blir mulig å bruke evalueringen mer konstruktivt. En må ha som mål å gi gode tilbakemeldinger både til fagmiljøene og til praksisbarnehagene,
Konklusjon:
En bør jobbe videre med evalueringen av praksis. Instituttleder ser nærmere på dette arbeidet sammen med praksiskoordinator. Sak 12/06 TIDLIGDIALOG F3-FORDYPNINGER OG MATEMATIKK
Tidligdialog er foretatt for alle fordypningene. Det er nytt av i år at fordypningene går på heltid over vårsemesteret.
Tidligdialogen fikk høy svarprosent, med gjennomgående høy score. Svarene viser at studentene ikke kjenner det nye eksamensreglementet, og at mange svarer at de ikke vet hvor de kan skaffe seg informasjon om dette. Studentportalen på nettet må tydeliggjøre eksamensreglementet for studentene.

Fagmiljøene i instituttet er glade for at studentene har fått god undervisning, men de er meget bekymret for rammebetingelsene når det gjelder om kurs kommer i gang eller ikke (slik som det skjedde med drama nå i vår). PU mener at når et studietilbud er vedtatt, og der er nok kvalifiserte søkere, bør det ikke fremmes forslag om nedleggelse. En bør slippe usikkerhet om emner kommer i gang eller ei rett før kurs skal starte opp.

Etter ønske fra matematikklærer vil dette faget også ha en midtveisevaluering nå i vår. Konklusjon:
PU tar tidligdialogen til etterretning. PU vil vektlegge at planlagte fordypningsenheter som har god nok studenttilgang, må gjennomføres.

Sak 13/06 FORSLAG OM NY FJERNUNDERVISNINGSKLASSE - BACHELOR I FØRSKOLELÆRERUTDANNING – DELTID, FRA 2007

Anita gjennomgikk erfaringer med tidligere gjennomførte studieløp. Siste studiemodell var mer nettbasert enn før, og med flere valg. En må se på organisering og innhold i fag og praksis, samt se på bruken av verktøy (for eksempel It’s learning) i studiet. Det er også viktig at studentene ved oppstart får god og tydelig informasjon om hvordan studiet er organisert. Konklusjon:
PU anbefaler at fakultetet setter i gang en ny klasse i Bachelor i førskolelærerutdanning – deltid, fra 2007 – 2011. PU mener at der bør bli satt ned en gruppe bestående av instituttleder, studiekoordinator, praksiskoordinator, samt tre faglærere; en fra praktiske fag, en fra pedagogikk og en fra teoretiske fag. Denne gruppen må se nærmere på hvordan studiet skal organiseres

Sak 14/06 PROSJEKTER/UNDERVISNING PÅ TVERS AV INSTITUTTER

Tverrfaglige prosjekter, med kanskje 90 studenter eller flere, er vanskelige å organisere. Det stiller store krav til faglærere med hensyn til informasjon til studentene om hvilke rammer som gjelder, slik at studentene i prosjektet vet når de kan bruke de forskjellige spesialrommene, og hvilket materiell som de kan bruke etc. Konklusjon:
Prosjektgruppen drama, forming og musikk i F1 evaluerer prosjektet og ser på hvordan de kan organisere tema-prosjektarbeid på en mer hensiktsmessig måte, slik at der ikke blir kollisjoner og ulemper for andre studenter og faglærere. Sak 15/06 FORSLAG OM IGANGSETTING AV GLSM – GRUNNLEGGENDE SKRIVE, LESE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

PU mener at der er behov for et slikt tilbud, men mener at dette ikke bør inngå som valgfag i bachorlor-utdanningen på bekostning av andre valgfag. En bør sende signaler til kommunene om at studiet kommer til å bli tilbudt. Konklusjon:
PU tilrår at GLSM blir satt i gang, organisert av Fleks.

Sak 17/06 NYE FAGPLANER I MUSIKK OG PEDAGOGISK VEILEDNING

PU mener at a planene må gjennomgåes på nytt i henhold til vedtatte midlertidige retningslinjer for utredning, godkjenning, etablering og nedlegging av fag, emner og studier ved Universitetet i Stavanger, før fagplanene kan oversendes utdanningsavdelingen. Fagplanene for Barn i landskap og Moderne barndom ble nylig godkjent, og fagmiljøene bør bruke disse planene som modell for nye planer, både når det gjelder oppsett og når det gjelder språk og ordbruk. Når det gjelder Pedagogisk veiledning har rammeplan ikke blitt brukt som utgangspunkt. Konklusjon:
Medlemmene i PU oversender sine merknader til instituttleder, som så tar dette opp med de respektive fagmiljøer

Sak 18/06 NY/REVIDERT RESSURSFORDELINGSMODELL (RFM)

Saken ble diskutert. En bør allerede nå begynne arbeidet med hvor mye ressurser en trenger for studieåret 2006/2007. Instituttleder jobber med saken Konklusjon:
PU tar saken til orientering

Sak 19/06 ORIENTERINGSSAKER Søknad om strategimidler 2006 til mastergradsutvikling – prospekt.
Instituttleder har søkt om mulighet for professorstilling i småbarnspedagogikk. Dekan har gitt løfte om en professor II og arbeidet med å få denne på plass starter nå.

Sak 20/06 EVENTUELT
·Kari Lise orienterte om flytting av biblioteket. Alle studentene kan før nedpakking låne det de vil, men avgangsstudenter må levere bøkene tilbake før de slutter. Der vil være en skranke utenfor biblioteket i Kjølv Egelands hus mens ombygging foregår. Kari Lise og Heidi møter på instituttmøte 16. mai for å svare på spørsmål. ·Monika tok opp problemstilling i forbindelse med Erasmus-lærerbesøk. I stedet for å ha ulike besøk over tid, anbefaler hun at en heller konsentrerer besøkene til en uke. Instituttet må da i fellesskap bestemme seg for når en ønsker å ha en slik ”International Teachers week”.

Sist oppdatert av (07.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol