31.10.06: Referat fra programutvalgsmøte førskolelærerutdanningen


Tilstede:
Elisabeth Ianke Mørkeseth, instituttleder og møteleder
Odd Eskildsen, faglig/administrativ støtte
Jorunn Melberg, universitetslektor
Monika Røthle, førstelektor
Viiu Vernik, praksiskoordinator
Elisabeth Finnesand Hadland, studiekoordinator
Marianne Stokkeland, øvingslærer
Hilde Halvorsen, studentrepresentant
Sigrid Byre Paaske, sekretær og referent

Forfall:
Kari Lise Fuglesang, fra biblioteket.
Anne Høigård, førstelektor
Marie Christensen, studentrepresentant


I forkant av møtet orienterte Odd Eskildsen om hvorfor det er innkalt til ekstraordinert møte i PU denne dagen. Årsaken ligger i fristen som er satt til i dag for å levere inn studietilbudene i fordypningsfagene, og som det derfor haster med å komme med en beslutning på.


Sak 31/06
Godkjenning av innkalling og saksliste
Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Det ble meldt tre saker under eventuelt, sak 36/06:
- Obligatorikk og utreisestudenter.
- Orientering om ny modul for internasjonale studenter.
- Studentrepresentanter til PU.


Sak 32/06
Godkjenning av referat.
Instituttleder stilte spørsmål ved sak 24/06, første avsnitt: ”PU vil vurdere behovet for å justere studiemodellen for første og andre trinn etter en grundig evaluering med lærere og studenter.”

PU ønsker at denne saken føres videre til neste instituttmøte, slik at den kan drøftes med faglærere før en tar stilling til hvordan en skal arbeide videre med dette.

Instituttleder hadde kommentarer/rettelser til sak 26/06. Emnet skal hete: ”Master i barnehagedidaktikk” hvilket er i samsvar med studieplanen. Nest siste avsnitt under denne saken må derfor strykes i referatet.

Referatet ble godkjent med de kommentarer og rettelser som her er framkommet.

Sak 33/06
Fordypningsemner våren 2008.
Odd Eskildsen orienterte om saken og de ressursmessige sidene ved den. PU ble bedt om å prioritere og gjøre vedtak på hvilke emner som skal inngå i fordypningen ved førskolelærerutdanningen i 2008.

Dette er en hastesak som har frist på seg til i dag for innlevering til katalogen for studietilbud 2007/2008.

Hilde Halvorsen meldte reaksjoner fra studentene på at saken var gått til behandling uten at de var blitt spurt i forhold til hvilke emner de ønsket. Det var også frustrasjon blant studentene på at ikke drama var tatt med som eget fordypningsemne. For å få til en rettferdig fordeling mellom allmennlærerutdanningen og førskolelærerutdanningen ønsket hun at drama-faget må komme med i fordypningen i førskolelærerutdanningen i 2009.

Det er dekanen som har vedtatt at drama ikke skal være fordypningsfag i førskolelærerutdanningen dette året, men instituttleder vil føre studentenes synspunkter fram for han som en orientering.

Det var fem forhold som ble retningsgivende for Pu`s råd om hvilke emner som skulle velges:
o Ressurssituasjonen i forhold til antall studenter på emnene.
o Variasjon i emner/ jevn fordeling mellom emnene
o Lærerkrefter på emnene. Vikarbehov.
o Barnehageløftet: ønsket om å gi et tilbud for eksterne studenter som kan innfris praktisk i barnehagene i forhold til at ansatte kan få nødvendige studiepermisjoner.
o Prioritere emner som er sterkt etterspurt eksternt internt.

Vedtak:
PU ønsker at det skal gis fordypning i følgenede emner:
o Barn i Landskap, 25 studieplasser
o Komparativ pedagogikk, 10 studieplasser
o Moderne Barndom, 25 studieplasser
o Småbarnspedagogikk, 30 studieplasser
o Forming, 25 studieplasser
o Fysisk fostring, 25 studieplasser

Studenttallet er i utgangspunktet noe i overkant av det en kan tilrå ressursmessig (140 studieplasser), men vil bli redusert når Barn i Landskap og forming fordeles over tre år.

Dette er dekanens vedtak i sak om fordypninger på førskolelærerutdanningen, våren 2008.
Følgende emner ble valgt:
Musikk
Forming
Fysisk fostring
Småbarnspedagogikk
Komparativ pedagogikk
Barn i landskapSak 34/06.
Småbarnspedagogikk nettbasert deltidsstudium. Godkjenning av fagplan.
PU uttrykte fornøydhet og glede over at fagplanen nå er kommet på plass.

Røthle framhevet fagplanen som fyldig og god, men hadde følgende kommentarer til den:

Side 6, litteraturliste – Fagområde 3 , siste linje: ”Litteratur til musikk og fysisk fostring vil bli gitt av faglærer.” Her mente hun at faglærerne må legge inn litteraturliste. Odd Eskildsen forklarte at faglærerne jobber med dette, og at det nå er på vei inn i planen.

Side 4, litteraturliste – Fagområde 2: Røthle ønsket her at forfatterne Storm Mathisen og Pettersen skal bli erstattet med Søbstad og Løken: Observasjon og intervju i barnehagen (ny og revidert utgave i 2006).

Side 3, 4 og 5, avsnitt om arbeidskrav: Her mente hun at omfanget og vurderingsformen av arbeidskravet må komme tydelig fram.

Side 6, avsnitt 8: Prøving og arbeidskrav: Røthle ville at siste del av avsnittet: arbeidskrav i studiet: ”feltarbeid knyttet til praksisperioden” skulle tas ut, da dette kravet kommer fram under neste avsnitt: Feltarbeid knyttet til praksis.

PU uttrykte videre at det må komme tydelig fram at det dreier seg om emner i fagplanen, og ikke fag.

Vedtak:
Programutvalget tilrår godkjenning av fagplanen for Småbarnspedagogikk med de endringer som kom fram i møtet.


Sak 35/06
Orienteringssaker
Da dagens møte i Programutvalget er et ekstrordinært møte ble det besluttet at neste planlagte møte om to uker skal avlyses.


Sak 36/06
Eventuelt
1. Obligatorikk og utreisestudier
Instituttleder leste brev fra faglærer Fie von Krogh som uttrykte problem ved at utreisestudenter har merbelastninger ved at de må gjennomføre oppgaver i obligatoriske emner i perioder når de deltar i studentutveksling.

Melberg uttalte at det er komplisert å frita dem fra den obligatoriske delen, da disse kan være eksamensrelaterte komponenter i studiet.Saken haster, da dette berører utenlandsstudenter som har søknadsfrist nå.

PU foreslår i dette tilfellet dispensasjon fra kravet, men vil senere ta saken til en mer omfattende og prinsipiell behandling i Programutvalget.


2. Orientering om ny modul for utenlandske studenter.
Røthle orienterte om nytt delemne: Physical Education in Early Childhood, for utenlandske studenter. Studiet er sammensatt av en praktisk arbeidsdel og en teoretisk del. Røthle lager emnebeskrivelse til studiet. Det er kommet forespørsel fra Finland om samarbeid på emnet.

Interne studenter fra IFU blandes med de utenlandske studentene, og interne studenter som på denne måten gjør en ekstra arbeidsinnsats vil kunne belønnes med for eksempel et diplom underskrevet av dekanen.


3. Studentrepresentanter til PU.
Hilde Halvorsen orienterte om at det hadde vært vanskelig å få tillitsvalgte fra alle gruppene til Programutvalget, og at en av de valgte hadde hatt stort frafall på grunn av sykdom. Instituttleder anbefalte at de tok kontakt med STOR for å rydde opp i dette, slik at studentrepresentantene til PU ble fulltallige.

Neste møte i Programutvalget ble satt til tirsdag 12. desember.
Hilde Halvorsen og Marianne Stokkeland meldte frafall til møtet.

Elisabeth Ianke Mørkeseth
instituttleder

Sigrid Byre Paaske
referent


Sist oppdatert av (07.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol