12.12.06: Referat fra møte i programutvalget for førskolen


Tilstede:
Elisabeth Ianke Mørkeseth, instituttleder og møteleder
Odd Eskildsen, faglig/administrativ støtte
Jorunn Melberg, faglærer
Monika Røthle, faglærer
Viiu Vernik, praksiskoordinator
Elisabeth Finnesand Hadland, studiekoordinator
Anne Høigård, faglærer
Sigrid Byre Paaske, sekretær og referent

Forfall:
Kari Lise Fuglesang, fra biblioteket
Marianne Stokkeland, øvingslærer
Hilde Halvorsen, studentrepresentant
Marie Christensen, studentrepresentantSak 37/06 Godkjenning av innkalling og saksliste
Det ble meldt en ekstrasak: Fagplan for Barn i landskap. sak 45/06. Orienteringer fikk nytt saksnr.: 46/06. Det ble ikke meldt noen saker under eventuelt. Utover dette var det ingen kommentarer. Innkalling og saksliste ble godkjent.


Sak 38/06 Godkjenning av referat
Referatet fra møtet 31.10 ble godkjent uten kommentarer.


Sak 39/06 Tidligdialog – resultater fra høsten 2006
Konklusjon:
Et område som vi bør søke mer kunnskap på er de administrative tjenestene ved fakultetet.
En bør skille mellom hva som er generelle spørsmål og hva som er fagspørsmål.
Beskrivelser av vurderingskriterier for det enkelte fag skal ligge på it`s learning.

Vedtak
Tidligdialogen høsten 2006 tas til etterretning.


Sak 40/06 Sluttevaluering høsten 2006-12-15
PU etterlyste etterarbeid/referat fra faglærere og studenter i emnene Pedagogikk og Spesialpedagogikk før saken kan behandles.

Saken videreføres derfor til neste møte i Programutvalget sammen med sluttevaluering fra F4.


Sak 41/06 Tidligdialog-skjemaer for våren 2007
Denne tidligdialogen retter seg mot 2. års studentene.
Røthles spørreskjema for utenlandsstudenter må være klar mandag 8. januar, før studentene reiser. Odd Eskildsen informerer Stig Selmer-Andersen.

Vedtak:
Skjema for tidligdialog våren 2007 tas til etterretning med kommentarer og innspill som kom fram på møtet. Skjemaet sendes faglærerne for fordypningene. Faglærerne kan formulere egne spørsmål i forhold til emnenes behov.


Sak 42/06 Fagplan CES; 6 studiepoeng i Physical Education

Monika Røthle redegjorde for fagplanen og arbeidet med den.
Det kom fram følgende kommentarer til fagplanen:
· Faglærernes navn bør tas ut av planen, da planen går over flere år.
· Arbeidskravene må være mer spesifikke ( ta med antall ord i arbeidskravet)
· Planen må lages etter vedtatt mal. Dette utsettes til neste år.
· Engelskspråket i litteraturlisten bør forbedres.
· På side 4 vises det til de gamle rammeplanene. Dette må erstattes med de nye planene.

Vedtak:
Fagplan Physical Education, 6 studiepoeng, tas til etterretning med kommentarer og innspill som kom fram på møtet.


Sak 43/06 Karakterrapport for 2005, Nasjonalt råd for lærerutdanning Universitets- og høgskolerådet.

Det kom fra følgende kommentarer til rapporten:
· Nødvendigheten av å sette fokus på språket i oppgavebeskrivelsene fra første år i utdanningen, slik at en høyner formalkompetansen i norsk. Dette vil ha betydning for førskolelærerens status i arbeidslivet.
· Anne Høigård vil sende en henvendelse til departementet om å få til en ordning som gjør at flerkulturelle studenter kan få vitnemål uten å ha bestått i faget norsk. Dette er nødvendig for å kunne rekruttere nok flerkulturelle førskolelærere til barnehagene, hvilket er et prioritert område.
· Røthle ønsker at vi skal se karakterutviklingen over flere år, slik at vi kan få et videre perspektiv å vurdere ut i fra. Tall fra 2006 må settes inn og utgjøre et sammenligningsgrunnlag til 2005-rapporten.

Vedtak:
Programutvalget ber om at Karakterrapport for 2005, Nasjonalt råd for lærerutdanning, gjøres kjent for de vitenskaplig tilsatte i IFU.


Sak 44/06 Studenter og internasjonalisering

Det kom fra synspunkter på at en må prøve å tilrettelegge for en god gjennomføring, og at en i enkelte tilfeller vil kunne finne noe som kompenserer for frafall av en arbeidsoppgave ved utenlandsstudier. Elisabeth F. Hadland mente at skriftlig dokumentasjon etter utenlandsreise vil kunne være en kompensasjon i forhold til vanlige arbeidskrav.
Monika Røthle satte fram synspunkt på at praksis i utlandet eventuelt kunne erstatte den vanlige praksisen.

Elisabeth F. Hadland mente at en differensiering m.h.t. hvilke arbeidskrav det dreier seg om vil være nødvendig, da disse kan være svært forskjellige.

Det kom også fram synspunkt på at lengden på utreisen vil kunne være av betydning for utfallet.

Vedtak:
Programutvalget går ikke inn for rigide løsninger. Det var forslag om å lage et skille mellom hva som er nødvendig å utarbeide og hva som kan utelates.

Saken videreføres til neste møte i Programutvalget.


Sak 45/06 Endring av fagplan, Barn i Landskap, 30 studiepoeng

Kommentarer:
Kompendiet må legges til under innholdsdelen, punkt 7.
Studiet er ikke åpent for privatister.
Elisabeth F. Hadland ønsket at siste setning under punkt 4 flyttes opp til punkt 3 hvor målgruppen på studiet er beskrevet.

Vedtak:
Fagplan, Barn i landskap, 30 studiepoeng tilrås med de endringer og tilføyelser som kom fram i møtet.


Sak 46/06 Orienteringer

Fagplan i Musikk- fordypning i Bachelorstudium- førskolelærerutdanning 30 studiepoeng, Emnenr. BFØ 380 Musikk.

Det kom fram fram følgende kommentarer til fagplanen:
· Side 4, under punktet om praksis. I studiet inngår 2 ukers praksis. Dette er nå endret i følge Monika Røthle.
· Side 5, under punkt 10. Prøving. Det ble satt fram forslag om å endre vektingen mellom skriftlig hjemmeeksamen og praktisk gruppeeksamen fra 50/50 til 40/60.
· Side 5, under punkt 11. Litteratur/pensum. En bør sjekke at deler av pensumet ikke er det samme som i grunnutdanningen. Anne Høigård kommenterte også at det er forfatterens navn som skal stå først i litteraturlisten.
· Jorunn Melberg ønsket å endre alle 3 målene, slik at ”å styrke studentenes forståelse” ble byttet ut med: ”Studentene skal utvikle”. Det er viktig å få fram at det er studenten som må være den aktive.
· Praksis, side 4. skal skrives med mindre skriftstørrelse, halvfet type.


Fagplan i Småbarnspedagogikk deltidsstudium, 30 studiepoeng. Pedagogisk arbeid med barn under 3 år. Fagplan for nettbasert deltidsstudium. Emnenr. NSP100.

Det kom fram følgende kommentarer til fagplanen:
· Ønske om at fagplanen ikke skal beskrives som et nettbasert deltidsstudium på forsiden av planen.
· Fagplanen bygger på rammeplan……. settes inn på forsiden.
· Punkt 3. Studiets art bør skrives om slik: Sammen med 3-årig pedagogisk utdanning vil dette kunne gi studentene 60 studiepoeng som gir kompetanse likeverdig med førskolelærerutdanning.
· Punkt 4. Anne Høigård påpekte at her manglet det en bindestrek.
· Anne Høigård stilte spørsmål ved side 3, siste punkt under punkt 5 og side 2, punkt 5 hvor det står at norsk skal inngå som emne i 2008. Dette var nytt for henne. Odd Eskildsen sjekker dette opp med Gerd Abrahamsen.
· Under punkt 8, Prøving og arbeidskrav står det at ved obligatorisk frammøte kan en tolerere 20% fravær. Hun stilte spørsmål ved om det var formålstjenelig at dette sto her.
· Monika Røthle mente at en bør gå grundig gjennom litteraturlisten og lese korrektur på den.
· Deltidsstudium skal skrives i et ord (se forsiden av fagplanene).


Fagplan i Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring. 30 studiepoeng. Videreutdanning for førskolelærere. Emnenr. FXGLSM 100.

Det kom fram synspunkter på at planen bør skrives på en annen mal for å fram mer logikk i oppsettet.


Vedtak:
Programutvalget tok kommentarene til etterretning og oversender fagplanene til dekanen for godkjenning.


Elisabeth Ianke Mørkeseth
Instituttleder

Sigrid Byre Paaske
Referent

UiS, 15.12.2006.


Sist oppdatert av (07.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol