30.05.06: Referat fra møte i programutvalg IFU


REFERAT FRA MØTE I PROGRAMUTVALGET IFU
TIRSDAG 30. MAI 2006 KL 12.15 – 14.00


Tilstede:
Odd Eskildsen (fung.leder)
Anne Høigård
Monika Røthle
Kari Lise Fuglesang (bibl.)
Jill Hege Andresen (til kl. 13.00)
Sylvia B. Fleck (referent)

Forfall:
Jorunn Melberg
Marianne Stokkeland
Anita Berge
Hilde H. Landro (student)
Ellen M. Onerva (student)

Odd Eskildsen ledet møte.

Sak 19/06: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Der var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Der ble meldt 1 sak til sak 28/06 Eventuelt.

Sak 20/06: GODKJENNING AV REFERAT
Referatet fra møtet 17.01.06 ble godkjent med merknad fra Anne om at det tok for lang tid før referatet ble sendt ut.

Sak 21/06 FORUM FOR FAGDIDAKTISK REFLEKSJON (FDR).
Jill Hege orienterte. Tilbakemeldingene har vært varierte de tre siste årene både fra studenter, faglærere og praksisbarnehager. En bør vurdere om en vil at
FDR skal fortsette og hva en ønsker å oppnå med det. Dersom forumet skal fortsette bør der tilføres ekstra ressurser:

Vedtak:
PU tilrår at FDR ikke blir gjennomført 2006/2007. Instituttet bør vurdere en eventuell framtidig ordning av FDR.

Sak 22/06 STUDIEKALENDER

PU gjennomgikk studiekalenderen. Det ble kommentert at etterarbeid praksis tverfaglig prosjekt for F2 18. – 20. desember er veldig sent i semesteret, men at det blir vanskelig å flytte dette til et annet tidsrom.

Kari Lise bemerket at der ikke var satt opp tid med bibliotekundervisning. Instituttleder tar dette opp med Anita.

Vedtak:
PU tilrår studiekalenderen med de endringer som kom fram på møtet Sak 23/06 ORGANISERING AV STUDENTKULLET VED IFU STUDIEÅRET 2006-07
En gikk gjennom notat laget av Anita Berge angående behov for oppdeling i basisgrupper og seminargrupper. Det viser seg at det er vanskelig å lage en
ordning som passer for alle fag.

Vedtak:
PU stiller spørsmål ved om det er nødvendig å være låst til samme antall studenter i alle faggruppene, og at en kanskje kunne ha seminargrupper av ulik
størrelse

Sak 24/06 TILRÅDNING AV FAGPLAN I MUSIKK
PU gjennomgikk fagplanen i musikk, og der fremkom noen forslag til endringer.

Vedtak:
PU tilrår fagplanen med de forslag til endringer, som kom fram på møtet og går inn for at fagplanen blir oversendt Utdanningsavdelingen for godkjenning

Sak 25/06 TILRÅDNING AV STUDIEPLAN I PEDAGOGISK RETTLEIING
PU gjennomgikk fagplanen i pedagogisk rettleiing, og der fremkom noen forslag til endringer. Kari Søndenaa har gitt melding om at 40 studenter kan delta på dette kurset.

Vedtak:
PU tilrår fagplanen med de forslag til endringer, som kom fram på møtet og går inn for at fagplanen blir oversendt Utdanningsavdelingen for godkjenning

Sak 26/06 BACHELOR I FØRSKOLELÆRERUTDANNING – DELTID 2007 – 2011
Viser til sak 13/06.
Saken ble diskutert videre. Kari Søndenaa har sagt seg villig til å være med i en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan studiet skal organiseres.

Vedtak:
Programutvalget tilrår at instituttleder setter i gang prosessen med å finne personer som kan være med i en arbeidsgruppe.
Denne gruppen skal se nærmere på hvordan studiet skal organiseres og beskrive de arbeidsformer som skal særprege studiet.

Sak 27/06 ORIENTERINGER

- Nordnett- Nordpluss
Samarbeidet går videre og en ser på hva som kan settes i gang
- Barnehagekonferanse 2006
Barnehagekonferansen 2006 ”Rammet av en plan” foregår i Tønsberg 16. – 17. november 2006. Internettadresse til konferansen er: - Skolemøtet for Rogaland: dato for dette er 17. november 2006

Vedtak:
Programutvalget tar orienteringene til etterretning

Sak 28/06 EVENTUELT

· Småbarnspedagogikk og barnehagedidaktikk
Anne Høigaard etterlyste informasjon om dette

Odd Eskildsen
Fung. instituttleder

Sylvia B. Fleck
referent

Sist oppdatert av (07.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol