20.02.07: Referat fra møte i programutvalget


Referat fra møte i programutvalget for førskoleutdanning den 20.02.07

Til stede:
Elisabeth Ianke Mørkeseth, Instituttleder og møteleder
Elisabeth Finnesand Hadland, studiekoordinator
Viiu Vernik, praksiskoordinator
Jorunn Melberg, faglærer
Kari Lise Fuglesang, repr. fra biblioteket
Anne Høigårf, faglærer
Sara Mauland, sekretær og referent
Forfall:
Monica Röthle, faglærer
Hilde Halvorsen, studentrepersentant
Marianne Stokkeland, øvingslærer
Marie Christensen, studentrepresentant

Sak 01/07 Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
Det ble besluttet å behandle sak 03/07, 04/07 og 05/07 om studieplaner til sist i møtet.

Sak 02/07 Godkjenning av referat fra 12.12.06
Forslag til vedtak: Referat fra møtet 12.12.06 godkjennes

Vedtak: Referat fra møtet 12.12.06 godkjennes

Sak 03/07 Studieplaner ved IFU
Forslag til vedtak: 1. Programutvalget tar orienteringen om studieplaner ved IFU til etterretning.
2. Fellestemaet Kulturforståelse går ut av studieplanen

Vedtak:
1. Programutvalget tar orienteringen om studieplaner ved IFU til etterretning.
2. Fellestemaet Kulturforståelse går ut av studieplanen

Sak 04/07
Forslag til vedtak: Studieplan BFØ 2007-2010 tilrås med de endringer som kom fram på møtet.

Vedtak: Studieplan BFØ 2007-2010 tilrås med de endringer som kom fram på møtet.

Forslag til endringer følger vedlagt

Sak 05/07
Forslag til vedtak: Studieplan BFD 2007-20101tilrås med de endringer som kom fram på møtet.

Vedtak: Studieplan BFD 2007-2011 tilrås med de endringer som kom fram på møtet.
Forslag til endringer følger vedlagt

Sak 06/07 Sluttevaluering BFØ
Forslag til vedtak: Sluttevaluering BFØ i pedagogikk og spesialpedagogikk tas til etterretning

Vedtak: Sluttevaluering BFØ i pedagogikk og spesialpedagogikk tas til etterretning

Sak 07/07 Sluttevaluering BFD
Resultatene av evalueringene ble diskutert. Programutvalget ber kvalitetskoordinator se nærmere på spørsmål 9 og 10.
Forslag til vedtak: Sluttevaluering BFD i pedagogikk og spesialpedagogikk tas til etterretning

Vedtak: Sluttevaluering BFD i pedagogikk og spesialpedagogikk tas til etterretning Sak 08/07 Tidligdialog fordypninger våren 2007
Det ble påpekt i møtet at sluttevalueringen for komparativ pedagogikk gjelder innreisende studenter på programmet Comparative educational studies. Tidligdialog for emnet komparativ pedagogikk mangler. Programutvalget stiller seg spørrende til at det står at studentene neste år skal få pensumlister gjennom Invivo.

Generell kommentar: Dersom studenter på et emne ønsker omvisning eller lignende fra biblioteket kan de henvende seg til biblioteket.

Forslag til vedtak: Tidligdialog fordypninger våren 2007 tas til etterretning
Elisabeth Ianke Mørkeseth fremmet følgende forslag til tillegg til vedtak: Programutvalget ber om at tidligevaluering for komparativ pedagogikk og fysisk aktivitet i barnehagen blir lagt fram på neste møte.

Vedtak: Tidligdialog fordypninger våren 2007 tas til etterretning. Programutvalget ber om at tidligevaluering for komparativ pedagogikk og fysisk aktivitet i barnehagen blir lagt fram på neste møte.

Sak 09/07 Barnehagepedagogikk nettbasert 30 studiepoeng
Programutvalget hadde følgende merknader til den framlagte studieplanen:

- Første avsnitt og teksten i avsnittet med overskriften ”Målgruppe og opptakskrav” må samordnes.
- Formuleringen ”Studiet består av tre deler” i første avsnitt endres til ” Studiet består av tre hovedområder ”
- Alle arbeidskrav må inneholde omfang på oppgaver/tekster/rapporter.
- Avsnittet ”Målgruppe og opptakskrav”: 4. linje: ”Allmennlærere, faglærere i praktiske og estetiske fag med kompetanse fra 1. klassetrinn, barnevernspedagoger og spesialpedagoger” endres til ”Allmennlærere, faglærere i praktiske og estetiske fag med kompetanse for undervisning fra første trinn i grunnskolen, barnevernspedagoger og spesialpedagoger”
- Hovedoverskrift ”Del 2: Didaktiske perspektiv i barnehagen”, underoverskrift ”Innhold”, 2. avsnitt: ”De ulike fagområdene i rammeplan for barnehagen vil bli presentert gjennom tverrfaglige tema” . Programutvalget ønsker at det blir gjort klarere hvilken rolle temaområdene spiller i forhold til emner. Det skal ikke være stor bokstav på fag.
- ”Prøving og arbeidskrav”– overskrift endres til ”avsluttende prøving”. Praksis blir omtalt i avsnittet om arbeidskrav lengre opp på samme side, det er ikke nødvendig å gjenta under dette punktet.
- Ved henvisning til rammeplan må det presiseres at det er rammeplan for barnehagene man viser til.
- Det bør presiseres at det ikke er anledning til å gjennomføre praksis på eget arbeidssted.
- Pensum: I stedet for 2000 sider bør det stå ca. 2000 sider, av disse er selvvalgt pensum 300 sider i forbindelse med feltarbeidet.
- Det ble gjort oppmerksom på at biblioteket v/ Kari Fuglesang ønsker å få oversendt ferdig pensumliste når denne forligger

Forslag til vedtak: Studieplan for barnehagepedagogikk nettbasert 30 studiepoeng tilrås med de endringer som kom fram på møtet.

Vedtak: Studieplan for barnehagepedagogikk nettbasert 30 studiepoeng tilrås med de endringer som kom fram på møtet.

Sak 10/07 Sensur
Det må avklares om fordypninger er emnesamlinger eller emner på 30 studiepoeng som krever to sensorer.
Forslag til vedtak:
1. Programutvalget tilrår at studieplan BFØ 2007-2010 og studieplan BFD 2007-2011 sendes ekstern studiekoordinator eller annen institusjon med førskolelærerutdaning for vurdering av eksamensordningene for alle fag.

2. Programutvalget tilrår at IFU benytter ekstern sensor i emnene norsk BFØ210 og norsk BFD210.

Elisabeth Ianke Mørkeseth fremmet nytt forslag til vedtak:
Punkt 1: utgår.
Punkt 2: Det benyttes ekstern sensor våren 2007 i BFØ 210.
Punkt 3: Det må avklares hvorvidt fordypningene siste år av førskoleutdanningen er emnesamlinger eller emner på 30 studiepoeng som dermed krever to sensorer.
Punkt 4: Kvalitetssikring av prøving i det enkelte emne avgjøres av instituttleder.

Vedtak:
· Det benyttes ekstern sensor våren 2007 i BFØ 210.
· Det må avklares hvorvidt fordypningene siste år av førskoleutdanningen er emnesamlinger eller emner på 30 studiepoeng som dermed krever to sensorer.
· Kvalitetssikring av prøving i det enkelte emne avgjøres av instituttleder. Vedlegg:
Kommentarer/merknader til studieplaner BFØ 2007-2010 Kommentarer til den generelle delen Ordet ”emne(r)” bør brukes i stedet for ”fag” der dette gir mening. Språklig: PU anbefaler at det foretas en språkvask før dokumentet gis ut. På innleveringsoppgaver bør det være samme krav til marg og skriftstørrelse på alle oppgaver på alle emner. Dette bør inn som en felles formulering i den generelle delen for å slippe gjentagelser. Pensumlister: Hver litteraturliste bør ha anslag over samlet sidetall.
Det bør tas inn en generell passus om at pensumlister kan bli revidert/oppdatert foran hvert studieår. Det bør stå at vi forbeholder oss retten til å foreta endringer.

Det må tas inn at studentene skal få tilbud om 2 timers kurs i bibliotekskunnskap

Ordet tema endres til emne i siste avsnitt, side 1 (”Studentene velger emnet natur eller kultur i 2. og 4. semester”) ”Felles tema i utdanningen” (øverst, side 3): ”Til hvert tema” (2. setning, 1. linje) endres til ”Til enkelte tema” Siste setning i avsnittet (”Det er selvsagt mulig for fagene…”) strykes

”Innføringsseminar” (2. avsnitt, side 3):
”…for alle nye studenter” strykes. Setningen ”I tillegg vil det” flyttes til slutten av avsnittet. Avsnittene ”Lek”, ”Barns utvikling”, og ”Kulturformidling” Det ble påpekt at det som står her ikke samsvarer med hva som faktisk er praksis første året. Instituttleder og studiekoordinator får mandat til å se nærmere på avsnittene og gjøre nødvendige korrigeringer.

”Kulturforståelse” (side 3)– avsnitt utgår (jf. Vedtak sak 03/07) ”Mappedokumentasjon” (side 5): Instituttleder og studiekoordinator får mandat til å gjennomgå avsnittet og foreta de nødvendige endringer. ”Internasjonalisering” (side 5): Nest siste avsnitt strykes (fra setningen ”Lærerutdanningene ved Universitetet i Stavanger…” til setningen ”Etter 3 måneders utenalndsopphold…”) Punkt 1.4 ”Studentenes medvirkning”: I setningen ”her har studentene to representanter” (1. avsnitt) må det presiseres at det er to representanter fra hver seminargruppe. Punkt 1.5 ”Tiltak for minoritetsspråklige studenter” Hele punktet utgår. Punkt 1.7 Regler for organisering av studieløp, underpunkt 4: Alternativ 1 strykes. Alternativ 2 beholdes. Språk –”vil arrangeres” endres til ”blir arrangert” Formuleringen ”eller gjennomføre praksis” føyes til på slutten av siste setning i første avsnitt (”Dersom en student ikke har bestått…)

Punkt 1.8 Skikkethetsvurdering: Det er institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering og ikke instituttleder som skal ha bekymringsmelding.
Siste setning, første avsnitt, endres til: (Elisabeth hadde forslag) Punkt 2. Overordnet målsetting for studiet
Første setning i første avsnitt strykes. Andre setning strykes (i henhold til fremlagt forslag) Flerkulturelt perspektiv og likestilling må inn under målsetting. Bakgrunnslitteratur – rammeplan for førskolelærerutdanning må tas inn.


Punkt 2.1 Pedagogikk, generell del: Prøving
- 3. avsnitt, setning som begynner ”All prøving i 1. studieår…” må samordnes med avsnitt 1.7, pkt. 4., 2. avsnitt.
- 2. avsnitt erstattes med generell henvisning til gjeldende eksamensreglement. Spesiell del

Pedagogikk 1. studieår (BFØ100)
Overskriften Innhold mangler (2. avsnitt)

Arbeidskrav (s. 14): Det må sees på om mappen må være godkjent før studenten kan gå opp til prøving, eller om det er nok at den er innlevert. Dette må vurderes for alle emner. Tall rettes til tallord. Overskriften Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter rettes til bare arbeidskrav (gjennomgående rettelse) Overskriften Litteratur/pensum –rettes til bare litteratur eller bare pensum (ikke nødvendig med begge) Pedagogikk 2. studieår (BFØ101 )
Punkt a) Faglige tekster. Avsnitte endres som følger ”I løpet av studieåret skal studentene skrive to faglige tekster, en fra hvert av innholdsområdene, og en tredje tekst knyttet til Den første lese-, skrive- og matematikkopplæringen. De to første tekstene er individuelle mens tredje tekst gjøres i gruppe. ” Arbeidskrav, punkt b): Informasjon om linjeavstand og skrifttype for innleveringsoppgave løftes ut i den generelle delen av studieplanen.

Avsnitt med overskrift Prøving: avsnittet må samordnes med 1.7, underpunkt 4 Pensum:
Anne Høigård påpekte at det er lite pensum om tokulturelle barn – denne delen av pensum bør styrkes. Pedagogikk 3. studieår
Arbeidskrav, 2. avsnitt: Setningen som begynner ”Flerfaglige- og temabaserte prosjekter….” må skrives om. Prøving: Det må spesifiseres at del 2 av prøvingen skal telle 60 % av samlet karakter

Alle pedagogikkemnene mangler målformulering. 2.2 Drama (BFØ110)
Prøving: Setningen ”Kriteriene for prøving…” tas ut.

Mappe: ”Arbeid i par” (2. avsnitt) tas ut.

2.2 Forming (BFØ120)
”Og begrunnelse” strykes fra overskrift (første avsnitt)

Overskriften Prøving og arbeidskrav endres til bare prøving. Teksten under denne overskriften flyttes ned og slås sammen med informasjonen om avsluttende prøving og vurdering.

Avsnittet som begynner med setningen ”Følgende arbeidskrav må være godkjent av faglærer…” skal ha overskriften Arbeidskrav. 2.2 Musikk (BFØ 130)
Setningen ”For gruppekarakterene gis det mulighet for justeringer individuelt” i 3. avsnitt under ”Prøving og arbeidskrav” må presiseres bedre hvis den skal stå.
Det ble bemerket at pensum har litt lite omfang 2.2 Fysisk fostring (BFØ140)
Organisering og arbeidsformer, 2. avsnitt: henvisning til retningslinjer for egenbetaling flyttes inn i generell del. 2.2 Natur (BFØ150)
Organisering og arbeidsmåter –gjentakelser i forhold til tidligere (første avsnitt) 2.8 Kristendom-, religions- og livssynskunnskap (BFØ200)
Prøving: Første setning flyttes opp til avsnittet over. 2.10 Matematikk
Innledning: 2. avsnitt siste del av siste setning strykes (fra ”…på samme måte som” ) Spesialpedagogikk
Temaene bør ha tittel BFD 2007-2011
PU bemerker at denne studieplanen skal være mest mulig identisk med studieplanen til BFØ. Organisering og prøving må nødvendigvis være annerledes, ellers skal det være mest mulig likt. Instituttleder og studiekoordinator går gjennom fagplan og foretar revideringer for at denne skal samsvare med BFØ.

Elisabeth Ianke Mørkeseth
Instituttleder

UiS, 01.03.2007

Sist oppdatert av (07.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol