08.05.07: Referat fra Programutvalgsmøte


Tilstede:
Elisabeth Ianke Mørkeseth, instituttleder og møteleder
Odd Eskildsen, faglig/adm. støtte
Viiu Vernik, praksiskoordinator
Elisabeth Finnesand Hadland, studiekoordinator
Jorunn Melberg, faglærer
Anne Høigård, faglærer
Sigrid Byre Paaske, sekretær og referent

Frafall
Monika Røthle, faglærer
Kari Lise Fuglesang, fra biblioteket
Hilde Halvorsen, studentrepresentant
Marie Christensen, studentrepresentant

Sak 11/07 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 12/07 Godkjenning av referat

Vedtak:
Referatet fra møtet 20.02.2007 ble godkjent.

Sak 13/07 Studieplan BFD – 2007-2011
PU hadde følgende generelle kommentarer til studieplanen:
Alle emnene må legges under samme mal
Overskrifter og innhold må systematiseres
Eksamen og vekting må gjennomgås på ny
Semikolon (;) brukes ikke før oppramsinger
Kolon (:) brukes ved ekte oppramsinger, ikke ved strekpunkter/bombepunkter
Det skal være liten bokstav i begynnelsen på hvert strekpunkt
Det skal ikke være punktum etter strekpunkter/bombepunkter
Det skal ikke være mellomrom ved skråstrek mellom to ord
Det skal være bindestrek mellom to ord som henger sammen
Det skal være færrest mulig siffer i tekstene. Det må være konsekvent bruk av tall og bokstaver i tekstene

Vedtak:
Studieplan Bachelorstudium – Førskolelærerutdanning – deltid 2007-2011 tilrås med de endringer som kom fram på møtet.Programutvalget går inn for at betegnelsen blir F1F, F2F, F3F, F4F på trinnene i utdanningen.

Sak 14/07 Studieplan BFØ 2007-2010

Vedtak:
Programutvalget tilrår de endringer i Studieplan Bachelorstudium – Førskolelærerutdanning 2007-2010 som kom fram på møtet.

Sak 15/07 Komite for vurdering av modellen i Studieplan Bachelorstudium- Førskolelærerutdanning over 3 studieår.

Vedtak:
Programutvalget tilrår at det opprettes en komité for vurdering Bachelorstudium – Førskolelærerutdanning med følgende medlemmer:
2 rep. fra studentene ( fra 3. trinn)
1 rep. fra øvingslærere
2 rep. fra faglærere ( 1 fra 1. trinn og 1 fra 2. trinn)
Praksiskoordinator

Studiekoordinator leder arbeidet.
Komiteen trer i kraft i august og leverer sin innstilling til programutvalg 15. januar 2008. Eventuelle endringer i studiemodell og studieplan gjøres gjeldende
fra høsten 2008.

Sak 16/07 Forslag til rammer for delegering og desentralisering m.v.

PU hadde følgende synspunkt til høringsnotatet:
· Ingen delegering uten at ressurser til å utføre arbeidet medfølger
· Instituttleder bør kunne disponere over instituttets budsjettmidler
· Et instituttstyre bør ha overordnet ansvar for budsjett/regnskap, opprettelse og nedleggelse av emner samt saker fra programutvalg på instituttnivå
· Delegering skal medføre en enklere og mindre ressurskrevende saksgang
· Administrativt personell bør legges til instituttene, slik at det sikres ressurser til å utføre det arbeidet som blir delegert
· Utvikling av fag, emner, forskning samt etter- og videreutdanningstilbud bør utvikles og vedtas på instituttnivå

Sak 17/07 Sluttevaluering ved IFU
Odd Eskildsen orienterte om evalueringsprosessen. Rapporten er forsinket da spørreskjemaene til studentene ikke er kommet ut til fristen på grunn av problemer på It`s learning Disse sendes nå ut på ny, og en avventer evalueringsrapporten fra undersøkelsen

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning med følgende kommentarer fra PU:Det er viktig at det kommer varsling på det enkelte fag når meldinger går galt. Dette bør legges inn som rutine
Sluttevalueringen bør differensieres på emner.

Elisabeth Ianke Mørkeseth
Instituttleder

Sigrid Byre Paaske
Referent

Sist oppdatert av (07.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol