06.11.07: Referat fra Programutvalgsmøte


Tid: 12.15 – 14.00
Sted: Hagbard Linehuset K-266

Tilstede: Elisabeth Ianke Mørkeseth (instituttleder og møteleder), Anne Høigård (faglærer i norsk), Jorunn Melberg (faglærer i drama), Kari Lise Fuglesang (Universitetsbiblioteket), Marit Monsen (studentrepresentant), Linn Mari Gaasemyr (studentrepresentant), Viiu Vernik (praksiskoordinator), Odd Eskildsen (faglig administrativ støtte i sak 22/07), Laila Lundervold (studiekoordinator og referent)

Forfall: Monika Røthle (faglærer i pedagogikk)

Saksliste:
Nummer Innhold
Sak 18/2007 Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent
Sak 19/2007 Godkjenning av referat
Vedtak: Referatet fra møtet 08.05.07 ble godkjent
Referatet fra forrige møte må være med i utsendelsen av papirer.
Sak 20/2007 Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen
Godkjenning av fagplan
Vedtak: Programutvalget tilrår at fagplanen for Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen, 30 studiepoeng, legges fram til godkjenning for dekanen med de endringsforslag som eventuelt framkom i møtet.
Punkt 9: Det må spesifiseres hva arbeid mellom samlingene består av.
Varighet på samlinger må være med.
Punkt 11: PU foreslår å ta inn litteratur om kultur. Jorunn kommer med forslag.
Sak 21/2007 Forslag til fordypninger våren 2009
Vedtak: Følgende fordypninger bør tilbys våren 2009:
Småbarnspedagogikk, 30 studenter (28 interne, 2 eksterne)
Drama, 24 studenter (20 interne, 4 eksterne)
Komparativ pedagogikk, 10 studenter
Fysisk aktivitet i barnehagen med vekt på utemiljø, 25 studenter
Moderne barndom, 25 studenter
Sak 22/2007 Kvalitetssystemet ved UiS
Vedtak: Tidligdialogskjema bør endres. Deler av Fagdagen til IFU før semesterslutt blir satt av til dette arbeidet.

Vi burde hatt en språkvasker på UiS.
Tidligdialogskjema bør være elektronisk slik som sluttevaluering er. Økonomiske ressurser på UiS mangler.
Studentene mener at Bibliotekkurs kommer for sent og bør være tidligere. Universitetsbiblioteket mener at kurset må inn på timeplanen.
StOr er bare inne på 1.trinn.og bør inn på alle trinn synes studentene.
Sak 23/2007 Sensur våren 2008
Vedtak: 1. Det skal være ekstern sensur i norsk BFØ210. Ressurser tilføres fra instituttet (§12.3)
2. Alle ansvarlige for emner som ikke skal ha ekstern sensur må gi tilbakemelding til studiekoordinator om hvordan de vil kvalitetssikre sensuren i emnet, jfr. § 12.1. Frist 01.12.07
3. I alle fordypninger og ved alle muntlige eksamener skal det være to sensorer (§12.3)
4. Alle ansvarlige for emner der det skal arrangeres eksamen kommer med forslag om hvem som kan være sensor til studiekoordinator.
Dette gjelder selv om det er faglærer som skal være sensor. (§12.2)
Frist for emner med eksamen høst 2007 er 20.11.07
Frist for emner med eksamen vår 2008 er 01.03.08
5. Sensor bør oppnevnes for 3 år om gangen.
Denne sak blir tatt opp igjen på 1.møte i instituttråd.

Studiekoordinator saksbehandler saken for videresending til dekan
Sak 24/2007 Småbarnspedagogikk, 30 studiepoeng
Godkjenning av fagplan
Vedtak: Punkt 6:
Fagområde 3 – To nye strekpunkt knyttet til norskfaget:
· de yngste barnas møte med tekst
· språkstimulering i alderen 0 – 3 år, også for barn med andre morsmål enn norsk.

Ny litteratur i norsk erstatter litteratur i fysisk fostring. Ny tekst på forside som sier: Behandlet i programutvalg og Godkjent av dekan.
Sak 25/2007 Fagplaner for fordypninger vår 2008
Vedtak: Fysisk fostring med vekt på utemiljø
Emnekode BFØ 370

Følgende endringer ble vedtatt:
· innføring av 2 mappeoppgaver som arbeidskrav
· endringer av eksamen:
o fra individuell skriftlig til muntlig eksamen
o endring i oppdeling av eksamen – slik at studentene kan få to separate eksamener med 15 vekttall hver. Dette sikrer større ”poengregistrering”, da studentene ved stryk kun går opp igjen til den eksamen de stryker i og får registrert den deleksamen de har bestått. Dette er ikke mulig slik eksamen er blitt gjennomført på til nå.


Forming
Emnekode BFØ 360, 361 og 362

Følgende endringer ble vedtatt:
· Punkt 7: Ny tekst er tilført, noe tekst er fjernet.
· Når det gjelder pensumlitteratur, står det flere bøker på den opprinnelige fagplanen som er pensum i 1.klasse. For at det skal være en reell fordypning, må studentene derfor få noe annet og mer faglig dyptpløyende.

Instituttleder fikk godkjenning fra programutvalg til å sende fagplaner videre til dekan etter revidering.
Sak 26/2007 Fordypning musikk våren 2008
Vedtak: Punkt 7:
Alle punktene på innhold skal ut av planen for å kunne være litt mer fleksibel i forhold til delemner som de ulike faglærerne vil ta opp.
Punkt 11:
Ny tekst som sier:
Alle skriv og hefter utlevert i forbindelse med undervisningen inngår i pensum. Alle forelesninger inngår i pensum. Den enkelte faglærer i de teoretiske og praktisk-metodiske emnene vil gi nærmere informasjon om litteratur ved studiestart. Det tas forbehold om endringer i litteraturlisten.

Noe ny litteratur inn i litteraturlisten.

Instituttleder fikk godkjenning fra programutvalg til å sende fagplaner videre til dekan etter revidering.
Sak 27/2007 Eventuelt
Vi har fått 15 nye plasser i førskolelærerutdanningen. Dette utgjør i kostnad kr. 1 235 000 pr. studieår. Universitetet er ikke tilført ekstra midler for disse studentene.


Sist oppdatert av (07.12.2007)

Skriv ut artikkel print symbol