13.02.07: Referat fra møte i progamutvalget for allmennlærerutdanningen


Tid:
13.02.07 kl. 1215 - 1415
Sted:
HL K-166

Tilstede:
Vitenskapelig ansatte:
Rune Giske (leder)
Lars Helle
Cato Tveit
Olav Vaagen

Studentrepresentanter:
Lena Bøgwald (student)

Andre:
Idar Ree (observatør)
Tone R. Knudsen (referent)

Forfall:
Torunn Paulsen Dagslands
Kari Lise Fuglesang (bibl)

___________________________________________________________________________
PU-ALU 01/07: GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG REFERAT
PU-ALU 02/07: STUDENTER MED SVAK STUDIEPROGRESJON
PU-ALU 03/07: EMNEREVISJON
PU-ALU 04/07: PRAKSISPERIODER 2007- 2008
PU-ALU 05/07: OPPFØLGING AV NOKUT EVALUERINGEN
PU-ALU 06/07: FAGVALG 2007-2008
PU-ALT 07/07: EVENTUELT
___________________________________________________________________________

PU/ALU 01/07: GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG REFERAT
Vaagen ønsket en tilføyelse i sak PU-ALU32/06; Det må avklares hvilken mål-/språkform som skal brukes i emnebeskrivelsene.
Med denne merknaden ble referatet godkjent.
Det ble ikke meldt saker under eventuelt.

   PU-ALU 02/07: STUDENTER MED SVAK STUDIEPROGRESJON
   Dokument i saken:Notat fra instituttleder.
   Giske orienterte og viste til tidligere sak PU-ALU 28/06.

   Forslag til vedtak:
   Studenter må i løpet av første studieåret ha produsert 30 studiepoeng for å bli tatt opp til andre studieår. Etter 2 år må studenten ha produsert minst 90 studiepoeng og bestått 3 praksisperioder for å kunne fortsette i tredje og fjerde året. Studiepoengsberegningen foretas etter at resultatene fra konteeksamen er kjent.

   Konklusjon:
   PU går inn for følgende : Studenter som ikke består 2 eller flere emner i et studieår vil ikke få fortsette på neste trinn. Studieåret innbefatter konteeksamen om høsten. Regelen gjøres gjeldende fra og med opptak i 2007.

   Med emne menes for eksempel: ALU100 - pedagogikk 1. studieår, ALU115 - matematikk 1, emne 1, ALUP10 - praksis 1. studieår.

     PU-ALU 03/07: EMNEREVISJON
     Dokument i saken: Emnebeskrivelser og sammendrag av endringene utdelt i møtet.
     Ree orienterte. Forslag til vedtak:
     Endringene godkjennes. Konklusjon:
     PU slutter seg til følgende forslag til emnerevisjon:
     KRL 2
     Ingen endring fra 2006/07
     MUSIKK
     1)Studieprogram - opptakskrav: Føy til : Anbefalte forkunnskaper - enkel, grunnleggende musikklære.
     2)ALU410 - Musisering - eksamen: 4-5 i gruppa endres til 3-4 i gruppa.
     3) ALU411- Komponering - anbefalte forkunnskapskrav: Føy til: Enkel, grunnleggende musikklære.
     Eksamen: Vektingen av innleveringsoppgaven endres fra 1/3 til 60% og gruppeeksamen fra 2/3 til 40%. Innleveringsoppgaven endres fra 2 - 3 sider til 3 - 4 sider. Framføringen av gruppeeksamen endres fra 15 - 20 min til 30 - 40 min. og størrelsen på gruppene endres fra 4 - 5 til 3 - 4 pr. gruppe.
     Obl. undervisningsaktivitet: Føy til: I starten av studiet vil det bli avholdt et kurs i grunnleggende musikklære. Dette avsluttes med en obligatorisk prøve med vurderingsordning bestått/ikke bestått.
     MATEMATIKK 1
     1) ALU115 – Emne 1 - obl. undervisningsaktivitet: Føy til etter setningen ”I arbeidet med oppgaven…..” : Obligatoriske arbeider må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.
     MAT OG HELSE
     Ingen endring fra 2006/2007.
     SAMFUNNSFAG
     Sent innkommet. Ree ser nærmere på saken.

     Det er ikke kommet tilbakemelding innen fristen fra drama 1 og 2, natur- og miljøfag 1 og 2 og matematikk 2 og 3, og PU tolker dette som at det ikke skal endres noe på disse emnene.


     PU-ALU 04/07: PRAKSISPERIODER 2007- 08
     Dokument i saken: Forslag til praksisperioder.
     Ree orienterte.

     Forslag til vedtak:
     PU stiller seg bak forslaget til de foreslåtte praksisperiodene for studieåret 2007/08.


     Det framlagte forslaget innebærer at matematikkfaget må avsluttet undervisningen i midten av mars. PU mente dette var veldig uheldig, og la fram forslag til to alternative løsninger. Alt. 1 : praksis legges tidlig i februar /mars. Alt. 2: Praksis legges 2 uker før og etter påske. Konklusjon:
     PU ber praksis- og studiekoordinator se på saken igjen.


     PU-ALU 05/07: OPPFØLGING AV NOKUT EVALUERINGEN
     Dokument i saken:To skriv vedrørende forslag til tiltak utdelt i møtet.
     Instituttleder orienterte om status og framdrift, og kom med utfyllende kommentarer. Det fleste tiltakene er knyttet til fagdidaktikk og praksis.

     Konklusjon:
     PU slutter seg til forslag til tiltak.
     PU-ALU 06/07: FAGVALG 2007/08 - ORIENTERINGSSAK
     Dokument i saken: Oversikt over fagvalg og antall studenter.
     Ree orienterte.

     Forslag til vedtak: Tatt til orientering.
       Konklusjon:
       PU tar saken til orientering. Natur- og miljøfag 1 og 2 overstiger plantallet og bør ikke fylles opp igjen hvis noen faller fra.

       PU-ALU 07/07: EVENTUELT
       - Notat fraSidsel Vestrheim vedrørende studenters ønske om å utsette matematikkfaget.
       I.h.h til konklusjonen i PU-sak 02/07 bør studentene fullføre eksamen så snart som råd.

       - Høy strykprosent i matematikk og norsk til jul,- hva kan vi gjøre med det?
       Det er vanskelig å finne gode løsninger, men instituttleder mener det er en del ting som kan gjennomgås.

    Sist oppdatert av (07.12.2007)

    Skriv ut artikkel print symbol